REIKIA ANTROJO „BALTIJOS KELIO“//NOMEDA IR GEDIMINAS URBONAI:”LIETUVOS” NETEKTIS BŪTŲ NACIONALINĖ KLAIDA

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis mi­ni­mas tau­ti­nio iden­ti­te­to klau­si­mas. Ma­tyt, todėl, kad su­pra­ti­mui, kas esa­me, iški­lu­si ne­maža grėsmė. Teisė bū­ti ki­to­kiam jau tam­pa pra­ban­ga, sa­vo­tiška pri­vi­le­gi­ja. Ne­jučia pa­ste­bi­me, kad ją iš mūsų kai kas no­ri at­im­ti.

Lais­vie­ji me­ni­nin­kai No­me­da ir Ge­di­mi­nas Ur­bo­nai, ke­lian­tys opų ne­ap­gal­vo­tos pri­va­ti­za­ci­jos, kul­tū­rinės ni­ve­lia­ci­jos  ir nau­jo ti­po var­to­to­jiškos prie­var­tos klau­simą, prie „Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro įsteigė „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­riją.

No­me­da: Dis­ku­tuo­ti apie pra­ra­di­mus su pažįsta­mais pradėjo­me dar per­nai. Va ba­sei­nas nu­griau­tas… Vi­siems ge­rai. Pas­ku­ti­nis ki­no te­at­ras par­duo­tas… Nie­kas ne­re­a­guo­ja. Lyg būtų vis­kas ge­rai. Su­si­dūrėme su ŠMC pa­ro­dos „Po­pu­liz­mas“ ku­ra­to­riu­mi. Nu­sprendėme, kad ki­no te­at­ras „Lie­tu­va“ yra pui­ki vie­ta at­lik­ti tam tik­rai ana­li­zei, kad žmonės galėtų čia at­ei­ti ir išreikšti sa­vo min­tis. Vis­kas su­ta­po. „Po­pu­liz­mo” pa­ro­da ati­da­ry­ta tuo pačiu me­tu kaip „Ki­no pa­va­sa­ris”…

Ge­di­mi­nas: Iš pradžių manėme, kad „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­ri­ja kaip įvy­kis galės gy­vuo­ti „Lie­tu­vos“ ki­no te­at­re dvi sa­vai­tes, ir nie­kas ne­si­tikėjo, kad tai užtruks. Gal­būt net­gi ne­bu­vom tam pa­si­ruošę.

Pro­jek­tas su­laukė pa­lai­ky­mo re­ak­cijų, ypač fes­ti­va­lio me­tu. Žavėjo tam tik­ra ben­dra ge­ra dva­sia, neįtikėti­nas vie­nin­gu­mo jaus­mas, pui­ki at­mo­sfe­ra – daug žmo­nių ėjo, prašė in­for­ma­ci­jos, dėjo pa­rašus už „Lie­tuvą“.

Po to atėjo ki­ta fazė – su­vokėme, kad rei­kia dirb­ti nuo­lat…

No­me­da: Lyg kiek­vieną sa­vait­galį reiktų ei­ti į „Bal­ti­jos ke­lią”…

Ne­ap­si­ri­bo­jom „Lie­tu­va“. Tai ta­po sa­vo­tišku pro­tes­to dis­kur­su, ku­ria­me „Lie­tu­va“ įgi­jo sim­bo­linę prasmę.

Ge­di­mi­nas: Pa­sa­ky­ti „Mes už „Lie­tuvą“ yra ga­na po­pu­lis­tiška. Tačiau šis pro­tes­to pro­jek­tas nėra po­pu­lis­ti­nis – tai greičiau jau po­pu­liz­mo kri­ti­ka.

Pro­tes­tai tie­siog praplėtė dis­kur­sus nuo „Lie­tu­vos“ iki pamąsty­mo apie tai, kas yra  viešoji erdvė. Erdvė – ne tik kaip ar­chi­tek­tū­rinė erdvė, bet ir kaip ki­to­kios ma­dos, ki­to­kio ki­no, mais­to, mu­zi­kos erdvė. Vi­so to, kas ne­pa­si­duo­da ko­mer­cia­li­za­ci­jai. Tie­siog ki­to gy­ve­ni­mo bū­do erdvė, ku­rios ne­ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti…

Dau­ge­lis pro­testą su­pran­ta kon­ven­cio­na­liai – ei­nam pi­ke­tuot su pla­ka­tais. Mes pa­bandėme pro­tes­tuo­ti ki­taip. Pa­vyzdžiui, „VIP tur­gus” – te­at­ra­li­zuo­tas „Mo­no­po­lio” prin­ci­pais pa­rem­tas žai­di­mas, ku­ria­me ga­li įsi­gy­ti pas­ku­ti­nius „dar šven­tus” mies­to ob­jek­tus. Veiks­mo for­ma­tas – nei pi­lie­tinė, po­li­tinė, nei me­ninė ak­ci­ja. Tie­siog žai­di­mas. O jis tu­ri ne­mažai užve­dančios iro­ni­jos ir aš ma­nau, kad bū­tent to­kių įvai­rių for­matų peržai­di­mas mūsų la­bo­ra­to­ri­jo­je yra įdo­miau­sias.

Ga­li­me kalbėti, kad at­ei­na dau­giau ar mažiau žmo­nių, bet sėkmė ne tai, o įvai­rių for­matų kai­ta: po­kal­bių šou for­ma­tas, gatvės for­ma­tas, opo­nuo­jan­tis to­kiam rim­tam ir nuo­bodžiam so­lidžių „galvų” for­ma­tui. Taip pat spon­ta­niški kon­cer­tai, gro­ji­mai gatvėje. Bū­tent gatvės gy­ve­ni­mo ak­cen­ta­vi­mas, ma­nau, yra vie­na sėkmių, nes vi­sos rep­re­sinės struk­tū­ros ban­do iš tos gatvės išva­ly­ti „ap­našas”, kad jos ne­truk­dy­tu ra­miam ir so­lidžiam pro­ce­sui…

Spau­do­je pa­si­rodė bū­si­mo dau­gia­bučio vie­toj “Lie­tu­vos” ki­no te­at­ro nuo­trau­kos. Ar ne­nu­svy­ra ran­kos?

Ge­di­mi­nas: A.Nas­vyčio ir „VP Mar­ket’o” pro­jek­te “Lie­tu­vos” ki­no te­at­rui nu­ma­ty­ta gal 10–15 proc. Sa­vai­me aišku, kad šis kąsne­lis siū­lo­mas kaip kom­pro­mi­sas, sie­kiant imi­tuo­ti skly­po pa­skirtį vi­suo­me­ni­nei ir kul­tū­ri­nei veik­lai, mai­nais no­rint gau­ti pi­liečių, mies­to ir vals­tybės ins­ti­tu­cijų pri­ta­rimą sta­ty­boms. Visų pir­ma, ne­skaid­ri pa­ti „VP Mar­ket’o” ke­lia­ma sąly­ga: “Ki­no te­at­ras bus išsau­go­tas, jei at­si­ras fi­nan­sa­vi­mas iš sa­vi­val­dybės”. Ki­taip ta­riant, pri­vačio­je val­do­je pri­va­tus ki­no te­at­ras ten­kins si­ne­filų po­rei­kius, tik jei­gu už jį bus mo­ka­ma to­kia kai­na, ku­ri pa­ten­kintų ko­mer­ci­nio plo­to nuomą rin­kos kai­no­mis.

No­me­da: Reiktų grįžti prie erdvės iden­ti­te­to. Šis ki­no te­at­ras va­di­na­si “Lie­tu­va” ir tai reiškia dau­giau nei vien tik ki­nas. Tai tas pats, kas kalbėti apie Na­cio­na­linę fil­har­mo­niją, Na­cio­na­linį ope­ros ir ba­le­to te­atrą, Na­cio­na­linį dailės mu­ziejų, Na­cio­na­linį dra­mos te­atrą ar Šiuo­lai­ki­nio me­no centrą. “Lie­tu­vai” iš esmės bū­ti­nas Na­cio­na­li­nio ki­no cen­tro sta­tu­sas.

Ge­di­mi­nas: “Lie­tu­vo­je” ren­gia­mi tarp­tau­ti­niai ki­no fes­ti­va­liai ne­abe­jo­ti­nai yra na­cio­na­linės, tarp­tau­tinės svar­bos ren­gi­niai, ku­rie, su­nai­ki­nus “Lie­tuvą” ar iš esmės pa­kei­tus jos pa­ra­met­rus, tie­siog išnyktų. Juk to­kie ren­gi­niai yra  da­lis kul­tū­ri­nio pa­vel­do, ku­ris su­ku­ria­mas dir­bant metų me­tus ir į kurį jau in­ves­tuo­ta be­galės re­sursų. Todėl “Lie­tu­vos” su­nai­ki­ni­mas būtų milžiniškas Na­cio­na­li­nis Nuos­to­lis.

Iš tikrųjų bū­ti­na rei­ka­lau­ti iš sa­vi­val­dybės išlai­ky­ti Vil­niu­je TO­KIĄ salę, nes mažesnė tie­siog ne­tiks fes­ti­va­li­nio po­būdžio ren­gi­niams. To­kia salė, be­je, pra­verčia ren­giant ir di­des­nius pro­fe­sio­na­lių at­likėjų me­no pro­jek­tus, ji ne­kartą bu­vo pa­nau­do­ta ben­driems Fil­har­mo­ni­jos ar Ope­ros ir ba­le­to te­at­ro pro­jek­tams.

Be­je, juk mes kal­ba­me apie Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­tinę ir, sa­vai­me aišku, tu­ri­me jau da­bar gal­vo­ti apie 2009-ai­siais vyk­siančius ki­no ir me­dijų kul­tū­ros ren­gi­nius. Da­bar ben­dra­me kul­tū­ros pei­zaže šalia mu­zi­kos, te­at­ro ir našlaitės dailės vi­sai ne­li­ko vie­tos nei ki­nui, nei me­dijų kul­tū­rai. Tai ro­do mūsų siau­bingą at­si­li­kimą – net ir to­je pačio­je po­stso­vie­tinėje erdvėje. Ką jau ten kalbėti apie Šiaurės šalis ar Va­karų Eu­ropą…

No­me­da, Ge­di­mi­nas: Mūsų ma­ny­mu, “Lie­tu­vo­je” galėtų sėkmin­gai ko­eg­zis­tuo­ti ir plėto­tis tra­di­ci­nio ki­no ir naujų ki­no formų, naujų me­dijų, elek­tro­ni­nio me­no ir naujųjų tech­no­lo­gijų kul­tū­ros ope­ra­to­riai. “Lie­tu­va” jau da­bar ben­druo­me­nei reiškia žymiai dau­giau nei tik ki­no filmų ro­dy­mo vietą. Vi­su pir­ma, tai pi­lie­ti­nis, vi­suo­me­ni­nis cen­tras, ku­ria­me ver­da dis­ku­si­jos, ku­ria­me pa­si­reiškia žmo­nių kū­ry­binė vi­zi­ja.

Žodžiu, ki­no te­at­ras jau tapęs reiški­niu ir vi­suo­me­ni­ne erd­ve, ku­rio­je žmonės ak­ty­viai da­ly­vau­ja kur­da­mi… „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­ri­jos ir ki­no te­at­ro “Lie­tu­va” ben­dra­dar­bia­vi­mas pas­ta­rai­siais mėne­si­ais tai aki­vaizdžiai pa­rodė.

Be­je, šio­je is­to­ri­jo­je – svar­bus ak­cen­tas. Rug­pjūčio 23 dieną (nuo 20 val.) įvyks TV til­tas Os­las–Vil­nius, į kurį ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros eks­per­tai pa­kvies­ti ap­tar­ti viešosios erdvės mo­de­lių ir pa­si­ginčyti.

Be­je, tą pačią rug­pjūčio 23 dieną su­kaks ly­giai 16 metų „Bal­ti­jos ke­liui”. Bus ge­ra pro­ga pri­si­min­ti tą so­li­da­rumą už laisvę. Įdo­mu, kiek at­eis žmo­nių…

Dėko­ju už po­kalbį.

Kalbėjo­si Ju­li­ja Kšivic­kaitė

STATYBŲ PILOTAS 10(124) 2005 08 18

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Koolhaas Houselife

KOOLHAAS HOUSELIFE: Gyvenimas už šiuolaikinės architektūros šedevro durų

2019 vasario 19Be komentarųPILOTAS.LT

Prasidedantis 24-asis Architektūros pokalbių fondo ciklas pakvies kalbėtis apie meilę architektūrai ir architektūros siekį tapti mylima. Į šio ciklo programą įtrauktas filmas „Koolhaas Houselife“ atskleidžia,

James Benning

GROŽIS IR KONTEKSTAI: J.Benningo filmų apie kraštovaizdį programa

2019 vasario 12Be komentarųPILOTAS.LT

Amerikiečių filmų kūrėjas Jamesas Benningas (James Benning) jau daugiau nei 40 metų savo kūryboje aiškinasi, kaip skirtingų stilių ir formatų dėka kraštovaizdis generuoja socialines, politines

LUX kinas

LUX KINO DIENOS: 3 nemokami filmai apie ryžtingas moteris

2019 sausio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Sausio 11–13 dienomis Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje vyks LUX kino dienos. Bus nemokamai parodyti 3 konkursinės LUX programos filmai, kurie varžėsi dėl LUX apdovanojimo. Pirmais

Scanorama

ATSISVEIKINO SU „SCANORAMA“: Apdovanoti konkursinės festivalio programos laimėtojai

2018 lapkričio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Sekmadienio vakarą sostinėje vyko iškilminga Europos šalių kino forumo „Scanorama“ uždarymo ceremonija. 16-ąjį festivalį užvėrė ilgai laukta dokumentikos meistro Audriaus Stonio ir latvių režisierės Kristine

Baltijos šalių kino festivalis

BALTIJOS ŠALIŲ KINAS NIUJORKE: Parodys 18 Lietuvos, Latvijos ir Estijos filmų

2018 spalio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Niujorke prasideda Baltijos šalių kino festivalis. 4 dienas truksiančioje kino šventėje bus parodyta 18 Lietuvos, Latvijos ir Estijos filmų. Iš jų – net 7-ios JAV

Madlenos Madlena

11-ASIS KAUNO KINO FESTIVALIS: Pripažinti filmai, retrospektyvos, edukacija

2018 rugsėjo 20Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Kaune prasideda 11-asis Tarptautinis Kauno kino festivalis (TKKF). Festivalio atidarymo vakarą, Kauno kultūros centre „Tautos namai“ – vienos įdomiausių nepriklausomo Amerikos kino autorių režisierės

images_straipsniu_foto_2598_romuv_kn_100326_e01_BRA

RODYS FILMUS IR SPEKTAKLIUS: Kaune rekonstruojama tarpukarinė „Romuva“

2018 liepos 27Be komentarųPILOTAS.LT

Legendinis Kauno kino teatras „Romuva“ po rekonstrukcijos kitų metų pradžioje lankytojus žada pasitikti gerokai pasikeitęs. Tarpukario autentika jame derinama su naujomis funkcijomis – greta įprastų

Lauko kinas

LAUKO KINAS KAUNE: 4 patriotinio kino seansai Panemunės šile

2018 liepos 16Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno kino centras „Romuva“ trečiąjį kartą pakvietė susitikti po atviru dangumi – vasaros vakarus praleisti su kinu. Šią savaitę bus parodyti 4 lietuviški vaidybiniai filmai,

Kino karavanas

KINO KARAVANAS 2018: 40 nemokamų gero kino dozių

2018 birželio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Projektas „Kino karavanas“ jau penktus metus Lietuvos regionuose rodys festivalio „Kino pavasaris“ žiūrovų labiausiai pamėgtus, pripažintus režisierių filmus. Per keturis mėnesius 19-oje šalies miestuose ir

Žiemos ekranai

ŽIEMOS EKRANAI 2018: Žiūrovus į Lietuvos sales vilios prancūziškas kinas

2018 sausio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Vilniuje prasideda 13-asis prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, kuris šįkart svečiuosis dešimtyje Lietuvos miestų. Tai yra vienas svarbiausių prancūzų kino festivalių Baltijos šalyse, kasmet

La Cinémathèque Française

LIETUVIŠKAS KINAS PARYŽIUJE: 2 savaičių reprospektyva Prancūzų filmotekoje

2018 sausio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Paryžiuje, prancūzų filmotekoje „La Cinémathèque Française“ prasidėjo bene didžiausias pastarųjų metų nacionalinio kino pristatymo projektas – dvi savaites truksianti lietuvių kino retrospektyva. Šiuo renginiu iškilmingai

Lietuvos dvarai I

NYKSTANTYS IR ATGIMSTANTYS DVARAI: A.Šalkausko fotografijų paroda Klaipėdoje

2017 gruodžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos salėje atidaroma Alvydo Šalkausko fotografijos paroda „Lietuva. Nykstantys ir atgimstantys dvarai“. Tai 40 nuotraukų su dvarais, dvarų pastatų fragmentais,

Sengirė

LIETUVIŠKOS SENGIRĖS POEZIJA: M.Survilos dokumentinį filmą olandai sutiko ovacijomis

2017 lapkričio 291 KomentarasPILOTAS.LT

Olandijoje neseniai baigėsi 30-asis Amsterdamo tarptautinis dokumentinių filmų festivalis (IDFA). Lietuvai jame atstovavusį režisieriaus Mindaugo Survilos dokumentinį filmą „Sengirė“ didžiausio pasaulyje dokumentinio festivalio žiūrovai sutiko

The Party

TARPTAUTINIS KINO VAKARĖLIS: „Scanorama“ įtrauks nuo pirmojo savaitgalio

2017 lapkričio 9Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien prasidedantis Europos šalių kino forumas „Scanorama“ švenčia 15-ąjį gimtadienį. Britišku humoru žaižaruojančia Sally Potter juosta „Vakarėlis“ Vilniuje startuojanti kino šventė jau pirmąjį savaitgalį lankytojams

Laikas eina per miestą

KINO PAVELDAS INTERNETE: Pradėjo veikti Lietuvos sinemateka

2017 lapkričio 31 KomentarasPILOTAS.LT

Internete ką tik pradėjo veikti Lietuvos sinemateka, pristatanti lietuviško kino paveldą. Dabar joje sukasi 16 restauruotų lietuviškų filmų, sukurtų sovietmečiu bei Nepriklausomoje Lietuvoje. Nepriklausoma sinemateka

Kauno kino festivalis

NAUJOS KINO PAŽINTYS: Tarptautinis Kauno kino festivalis sugrįžta

2017 lapkričio 2Be komentarųPILOTAS.LT

Po vienerių metų pertraukos į Kauno kultūrinį gyvenimą sugrįžt Tarptautinis Kauno kino festivalis, išsiskiriantis savitu požiūriu į kiną. Jubiliejinis – 10-asis  festivalis – šiemet vyks

kingko_fi_170900_e01_xxx

PIRMOJI KINO BANGA: Ankstyvojo kino šedevrai Kaune

2017 rugsėjo 15Be komentarųPILOTAS.LT

Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“ keliasi iš Vilniaus į Kauną. Nuo šiandien čia bus galima pamatyti garsiuosius „King Kongą“,„Daktarą Džekilą ir ponas Haidą“ bei kitus

Kartą Rytų Europoje

LAUKO KINAS KAUNE: Slaptasis seansas, trumpemetražių maratonas ir juodoji komedija

2017 rugpjūčio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno kino centro „Romuva“ paskutinė vasaros savaitė žada daugybę kino spalvų bei intrigą. Rugpjūčio 31 dieną, kaip ir kiekvieną vasaros ketvirtadienį, Kauno kinomanai vakare rinksis

Lauko kinas prie Kauno pilies

LAUKO KINAS SUGRĮŽTA : Nemokamas kino ciklas prie Kauno pilies

2017 liepos 18Be komentarųPILOTAS.LT

Nepabijojęs lietingos vasaros, „Romuvos“ Kauno kino centras prie Kauno pilies pradeda nemokamų kino seansų ciklą po atviru dangumi. Pirmajame seanse bus parodyta kino kritikų simpatijas

Šventasis

LIETUVOS KINO APDOVANOJIMAI: Šiemet dominavo A.Blaževičiaus „Šventasis“

2017 birželio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Vakar vakare Vilniaus Kongresų rūmuose iškilmingai įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai „Sidabrinės gervės“. Šiemet apdovanojimuose triumfavo debiutinis Andriaus Blaževičiaus filmas „Šventasis“, greta kitų 5 nominacijų laimėjęs

filma_ji_170300_e01_xxx

NAUJI KINO VĖJAI: 5 didžiausius miestus apims „Kino pavasario“ dvasia

2017 kovo 23Be komentarųPILOTAS.LT

Kartu su pavasario saule Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje prasidėjo Vilniaus tarptautinis kino festivalis (VTKF) „Kino pavasaris“. Nuo 1995 metų jis žiūrovams nuolat siūlo kruopščiai atrinktą, didžiuosiuose

aleks_fo_160000_e01_xxx

PRASKLEIDUS DEBESŲ APKLOTĄ: A.Aleksandravičiaus fotografijų paroda

2017 sausio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, „Prospekto“ fotografijos galerijoje atidaroma Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Algimanto Aleksandravičiaus fotografijų paroda „Lietuva – praskleidus debesų apklotą“. Parodoje eksponuojamos išraiškingos Lietuvos

eksperimentiniskinas

KINO EKSCESAI KAUNE: XX a. eksperimentinio kino istorija

Kauno projektų erdvė „Kabinetas“ į šiuolaikinio meno ištakas siūlo pažvelgti per XX a. eksperimentinio kino istoriją. Kiekvieną trečiadienį nuo 19 val. čia vyks aktyvių kino

images_pulsas_foto_4860_svent_fi_161100_e01_xxx

14-OJI „SCANORAMA“://KINO FORUMĄ ATIDARO ŠMAIKŠTI VENGRŲ SANTYKIŲ DRAMA

Šiandien Vilniuje jau keturioliktą kartą prasideda Europos šalių kino forumas „Scanorama“. 19 val. šįkart jį nuotaikingai atidarys šmaikšti santykių drama „Šeimos šventė“, meistriškai susukta vengrų

images_pulsas_foto_4765_kinas_fe_160900_e01_xxx

KINAS – MANO MEILĖ://5 FILMAI IR EKSKURSIJOS TIKRIEMS SINEFILAMS

Vilniuje prasideda Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis. Greta kitų, festivalis pristato išskirtinę programą kino mylėtojams „Kinas – mano meilė“, kurioje – pasakojimai apie neeilines kino