REIKIA ANTROJO „BALTIJOS KELIO“//NOMEDA IR GEDIMINAS URBONAI:”LIETUVOS” NETEKTIS BŪTŲ NACIONALINĖ KLAIDA

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis mi­ni­mas tau­ti­nio iden­ti­te­to klau­si­mas. Ma­tyt, todėl, kad su­pra­ti­mui, kas esa­me, iški­lu­si ne­maža grėsmė. Teisė bū­ti ki­to­kiam jau tam­pa pra­ban­ga, sa­vo­tiška pri­vi­le­gi­ja. Ne­jučia pa­ste­bi­me, kad ją iš mūsų kai kas no­ri at­im­ti.

Lais­vie­ji me­ni­nin­kai No­me­da ir Ge­di­mi­nas Ur­bo­nai, ke­lian­tys opų ne­ap­gal­vo­tos pri­va­ti­za­ci­jos, kul­tū­rinės ni­ve­lia­ci­jos  ir nau­jo ti­po var­to­to­jiškos prie­var­tos klau­simą, prie „Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro įsteigė „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­riją.

No­me­da: Dis­ku­tuo­ti apie pra­ra­di­mus su pažįsta­mais pradėjo­me dar per­nai. Va ba­sei­nas nu­griau­tas… Vi­siems ge­rai. Pas­ku­ti­nis ki­no te­at­ras par­duo­tas… Nie­kas ne­re­a­guo­ja. Lyg būtų vis­kas ge­rai. Su­si­dūrėme su ŠMC pa­ro­dos „Po­pu­liz­mas“ ku­ra­to­riu­mi. Nu­sprendėme, kad ki­no te­at­ras „Lie­tu­va“ yra pui­ki vie­ta at­lik­ti tam tik­rai ana­li­zei, kad žmonės galėtų čia at­ei­ti ir išreikšti sa­vo min­tis. Vis­kas su­ta­po. „Po­pu­liz­mo” pa­ro­da ati­da­ry­ta tuo pačiu me­tu kaip „Ki­no pa­va­sa­ris”…

Ge­di­mi­nas: Iš pradžių manėme, kad „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­ri­ja kaip įvy­kis galės gy­vuo­ti „Lie­tu­vos“ ki­no te­at­re dvi sa­vai­tes, ir nie­kas ne­si­tikėjo, kad tai užtruks. Gal­būt net­gi ne­bu­vom tam pa­si­ruošę.

Pro­jek­tas su­laukė pa­lai­ky­mo re­ak­cijų, ypač fes­ti­va­lio me­tu. Žavėjo tam tik­ra ben­dra ge­ra dva­sia, neįtikėti­nas vie­nin­gu­mo jaus­mas, pui­ki at­mo­sfe­ra – daug žmo­nių ėjo, prašė in­for­ma­ci­jos, dėjo pa­rašus už „Lie­tuvą“.

Po to atėjo ki­ta fazė – su­vokėme, kad rei­kia dirb­ti nuo­lat…

No­me­da: Lyg kiek­vieną sa­vait­galį reiktų ei­ti į „Bal­ti­jos ke­lią”…

Ne­ap­si­ri­bo­jom „Lie­tu­va“. Tai ta­po sa­vo­tišku pro­tes­to dis­kur­su, ku­ria­me „Lie­tu­va“ įgi­jo sim­bo­linę prasmę.

Ge­di­mi­nas: Pa­sa­ky­ti „Mes už „Lie­tuvą“ yra ga­na po­pu­lis­tiška. Tačiau šis pro­tes­to pro­jek­tas nėra po­pu­lis­ti­nis – tai greičiau jau po­pu­liz­mo kri­ti­ka.

Pro­tes­tai tie­siog praplėtė dis­kur­sus nuo „Lie­tu­vos“ iki pamąsty­mo apie tai, kas yra  viešoji erdvė. Erdvė – ne tik kaip ar­chi­tek­tū­rinė erdvė, bet ir kaip ki­to­kios ma­dos, ki­to­kio ki­no, mais­to, mu­zi­kos erdvė. Vi­so to, kas ne­pa­si­duo­da ko­mer­cia­li­za­ci­jai. Tie­siog ki­to gy­ve­ni­mo bū­do erdvė, ku­rios ne­ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti…

Dau­ge­lis pro­testą su­pran­ta kon­ven­cio­na­liai – ei­nam pi­ke­tuot su pla­ka­tais. Mes pa­bandėme pro­tes­tuo­ti ki­taip. Pa­vyzdžiui, „VIP tur­gus” – te­at­ra­li­zuo­tas „Mo­no­po­lio” prin­ci­pais pa­rem­tas žai­di­mas, ku­ria­me ga­li įsi­gy­ti pas­ku­ti­nius „dar šven­tus” mies­to ob­jek­tus. Veiks­mo for­ma­tas – nei pi­lie­tinė, po­li­tinė, nei me­ninė ak­ci­ja. Tie­siog žai­di­mas. O jis tu­ri ne­mažai užve­dančios iro­ni­jos ir aš ma­nau, kad bū­tent to­kių įvai­rių for­matų peržai­di­mas mūsų la­bo­ra­to­ri­jo­je yra įdo­miau­sias.

Ga­li­me kalbėti, kad at­ei­na dau­giau ar mažiau žmo­nių, bet sėkmė ne tai, o įvai­rių for­matų kai­ta: po­kal­bių šou for­ma­tas, gatvės for­ma­tas, opo­nuo­jan­tis to­kiam rim­tam ir nuo­bodžiam so­lidžių „galvų” for­ma­tui. Taip pat spon­ta­niški kon­cer­tai, gro­ji­mai gatvėje. Bū­tent gatvės gy­ve­ni­mo ak­cen­ta­vi­mas, ma­nau, yra vie­na sėkmių, nes vi­sos rep­re­sinės struk­tū­ros ban­do iš tos gatvės išva­ly­ti „ap­našas”, kad jos ne­truk­dy­tu ra­miam ir so­lidžiam pro­ce­sui…

Spau­do­je pa­si­rodė bū­si­mo dau­gia­bučio vie­toj “Lie­tu­vos” ki­no te­at­ro nuo­trau­kos. Ar ne­nu­svy­ra ran­kos?

Ge­di­mi­nas: A.Nas­vyčio ir „VP Mar­ket’o” pro­jek­te “Lie­tu­vos” ki­no te­at­rui nu­ma­ty­ta gal 10–15 proc. Sa­vai­me aišku, kad šis kąsne­lis siū­lo­mas kaip kom­pro­mi­sas, sie­kiant imi­tuo­ti skly­po pa­skirtį vi­suo­me­ni­nei ir kul­tū­ri­nei veik­lai, mai­nais no­rint gau­ti pi­liečių, mies­to ir vals­tybės ins­ti­tu­cijų pri­ta­rimą sta­ty­boms. Visų pir­ma, ne­skaid­ri pa­ti „VP Mar­ket’o” ke­lia­ma sąly­ga: “Ki­no te­at­ras bus išsau­go­tas, jei at­si­ras fi­nan­sa­vi­mas iš sa­vi­val­dybės”. Ki­taip ta­riant, pri­vačio­je val­do­je pri­va­tus ki­no te­at­ras ten­kins si­ne­filų po­rei­kius, tik jei­gu už jį bus mo­ka­ma to­kia kai­na, ku­ri pa­ten­kintų ko­mer­ci­nio plo­to nuomą rin­kos kai­no­mis.

No­me­da: Reiktų grįžti prie erdvės iden­ti­te­to. Šis ki­no te­at­ras va­di­na­si “Lie­tu­va” ir tai reiškia dau­giau nei vien tik ki­nas. Tai tas pats, kas kalbėti apie Na­cio­na­linę fil­har­mo­niją, Na­cio­na­linį ope­ros ir ba­le­to te­atrą, Na­cio­na­linį dailės mu­ziejų, Na­cio­na­linį dra­mos te­atrą ar Šiuo­lai­ki­nio me­no centrą. “Lie­tu­vai” iš esmės bū­ti­nas Na­cio­na­li­nio ki­no cen­tro sta­tu­sas.

Ge­di­mi­nas: “Lie­tu­vo­je” ren­gia­mi tarp­tau­ti­niai ki­no fes­ti­va­liai ne­abe­jo­ti­nai yra na­cio­na­linės, tarp­tau­tinės svar­bos ren­gi­niai, ku­rie, su­nai­ki­nus “Lie­tuvą” ar iš esmės pa­kei­tus jos pa­ra­met­rus, tie­siog išnyktų. Juk to­kie ren­gi­niai yra  da­lis kul­tū­ri­nio pa­vel­do, ku­ris su­ku­ria­mas dir­bant metų me­tus ir į kurį jau in­ves­tuo­ta be­galės re­sursų. Todėl “Lie­tu­vos” su­nai­ki­ni­mas būtų milžiniškas Na­cio­na­li­nis Nuos­to­lis.

Iš tikrųjų bū­ti­na rei­ka­lau­ti iš sa­vi­val­dybės išlai­ky­ti Vil­niu­je TO­KIĄ salę, nes mažesnė tie­siog ne­tiks fes­ti­va­li­nio po­būdžio ren­gi­niams. To­kia salė, be­je, pra­verčia ren­giant ir di­des­nius pro­fe­sio­na­lių at­likėjų me­no pro­jek­tus, ji ne­kartą bu­vo pa­nau­do­ta ben­driems Fil­har­mo­ni­jos ar Ope­ros ir ba­le­to te­at­ro pro­jek­tams.

Be­je, juk mes kal­ba­me apie Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­tinę ir, sa­vai­me aišku, tu­ri­me jau da­bar gal­vo­ti apie 2009-ai­siais vyk­siančius ki­no ir me­dijų kul­tū­ros ren­gi­nius. Da­bar ben­dra­me kul­tū­ros pei­zaže šalia mu­zi­kos, te­at­ro ir našlaitės dailės vi­sai ne­li­ko vie­tos nei ki­nui, nei me­dijų kul­tū­rai. Tai ro­do mūsų siau­bingą at­si­li­kimą – net ir to­je pačio­je po­stso­vie­tinėje erdvėje. Ką jau ten kalbėti apie Šiaurės šalis ar Va­karų Eu­ropą…

No­me­da, Ge­di­mi­nas: Mūsų ma­ny­mu, “Lie­tu­vo­je” galėtų sėkmin­gai ko­eg­zis­tuo­ti ir plėto­tis tra­di­ci­nio ki­no ir naujų ki­no formų, naujų me­dijų, elek­tro­ni­nio me­no ir naujųjų tech­no­lo­gijų kul­tū­ros ope­ra­to­riai. “Lie­tu­va” jau da­bar ben­druo­me­nei reiškia žymiai dau­giau nei tik ki­no filmų ro­dy­mo vietą. Vi­su pir­ma, tai pi­lie­ti­nis, vi­suo­me­ni­nis cen­tras, ku­ria­me ver­da dis­ku­si­jos, ku­ria­me pa­si­reiškia žmo­nių kū­ry­binė vi­zi­ja.

Žodžiu, ki­no te­at­ras jau tapęs reiški­niu ir vi­suo­me­ni­ne erd­ve, ku­rio­je žmonės ak­ty­viai da­ly­vau­ja kur­da­mi… „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­ri­jos ir ki­no te­at­ro “Lie­tu­va” ben­dra­dar­bia­vi­mas pas­ta­rai­siais mėne­si­ais tai aki­vaizdžiai pa­rodė.

Be­je, šio­je is­to­ri­jo­je – svar­bus ak­cen­tas. Rug­pjūčio 23 dieną (nuo 20 val.) įvyks TV til­tas Os­las–Vil­nius, į kurį ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros eks­per­tai pa­kvies­ti ap­tar­ti viešosios erdvės mo­de­lių ir pa­si­ginčyti.

Be­je, tą pačią rug­pjūčio 23 dieną su­kaks ly­giai 16 metų „Bal­ti­jos ke­liui”. Bus ge­ra pro­ga pri­si­min­ti tą so­li­da­rumą už laisvę. Įdo­mu, kiek at­eis žmo­nių…

Dėko­ju už po­kalbį.

Kalbėjo­si Ju­li­ja Kšivic­kaitė

STATYBŲ PILOTAS 10(124) 2005 08 18

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Intelektualus ralis 2023

INTELEKTUALUSIS RALIS 2023: Maršrutas parengtas kartu su istorikais ir ekspertais

2023 rugpjūčio 9Be komentarųPILOTAS.LT

Rugpjūčio 19 dieną Lietuvoje startuoja tradicinis intelektualus ralis „Ryterna modul Mototourism Rally“, kuris truks vieną dieną ir sujungs ypač svarbias Lietuvai temas. Iškilmingas renginio finišas

Suspaustas laikas MO muziejuje

SUSPAUSTAS LAIKAS 2023: Eksperimentinio kino ir meno festivalis gilinsis į terpes

2023 liepos 17Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, Nidoje ir Klaipėdoje pakvies eksperimentinio kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“. Festivalis jau 8-ąjį kartą iš eilės sukviečia analoginio ir skaitmeninio kino formomis bei

Dubysos slėnis

KRAŠTOVAIZDIS KAIP PASIDIDŽIAVIMAS: Išleido panoraminių nuotraukų albumą

2023 liepos 17Be komentarųPILOTAS.LT

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba išleido naują leidinį – panoraminių nuotraukų albumą „Saugomas kraštovaizdis – šalies pasididžiavimas“. Leidinyje pristatomi unikalūs ir mozaikiški nacionalinių, regioninių parkų bei

Kinas iš automobilio

NEGALINTIEMS BE AUTOMOBILIO: Kino salė Liepkalnio parkavimo aikštelėje

2023 balandžio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Atšilus orams, į Vilnių sugrįžta Jungtinėse Amerikos valstijose populiari laisvalaikio pramoga – kinas iš automobilio. Šį savaitgalį nuo pat 4-adienio Liepkalnio slidinėjimo trasų parkavimo aikštelė

Kino teatrų paroda Kaune

SLĖPTUVĖ NUO GYVENIMO: Keliaujanti istorinė kino teatrų paroda pasiekė Šiaulius

2023 balandžio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus sukurta keliaujanti paroda „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“ (1939–1944) savo kelionę per Lietuvą. Jūriniame konteineryje įrengta paroda šiandien

Mariupolis 2

KAI KINAS ŠAUKIA: Prasideda Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“

2023 kovo 16Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo kovo 16 iki 26 dienos 28-ąjį kartą vyks Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“, kurio organizatoriai žada 11 dienų truksiantį žiūrėjimo malonumą. Programoje šiemet 74 ilgametražiai

sandansas

SANDANSAS APDOVANOJO: Lietuvei Marijai Kavtaradzei liaupsės už geriausią režisūrą

2023 sausio 30Be komentarųPILOTAS.LT

Penktadienį vakare Lietuvą pasiekė ypatinga žinia iš Sandanso kino festivalio – režisierė Marija Kavtaradzė jame pelnė apdovanojimą už filmo „Tu man nieko neprimeni“ (angl. „Slow“)

Organizatoriai Kauno parodai parinko itin dėkingą vietą – ilgus metus buvusį pamirštą, tačiau šį rudenį it nauja kultūros scena atgimusį kino teatrą „Daina“ (arch. S.Kudokas, inž. A.Breimeris; 1936 m.). ©PILOTAS.LT

GAIVINS „DAINĄ“: Žadama prikelti tarpukarinį Kauno Žaliakalnio kino teatrą

2023 sausio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Ilgus metus Kauno Žaliakalnyje apleistą stovėjusį kino teatrą „Daina“ žadama atnaujinti. Nuo metų pradžios jame pradedami paprastojo remonto darbai, kurių metu bus keičiama stogo danga, tvarkomi byrantys

Tėja Kvedaravičiūtė

DRĄSIOJI DOKUMENTIKA: Ukrainoje nužudyto M.Kvedaravičiaus filmas – geriausias Europoje

2022 gruodžio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Savaitgalį Reikjavike įvykusiuose Europos kino apdovanojimuose geriausio dokumentinio filmo titulą laimėjo „Mariupolis 2“, sukurtas Ukrainoje nužudyto lietuvių režisieriaus Manto Kvedaravičiaus. Garbingą apdovanojimą už M.Kvedaravičių atsiėmė jo

Alvaro Aalto

„NEPATOGUS KINAS“ KAUNE: „Architektūriniai“ seansai modernistinio paveldo pastatuose

2022 spalio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Per Lietuvą keliaujantis festivalis „Nepatogus kinas“ Kaunui šiemet skiria ypatingą dėmesį. „Mes norim, kad žiūrėtum filmus modernistiniuose pastatuose“, – kviečia organizatoriai ir 2022–ųjų Europos kultūros

Tai, kas lieka kelyje

NEPATOGUS KINAS SUGRĮŽTA: Šokiruojančios temos ir itin atviri pokalbiai

2022 spalio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus kino teatruose, bibliotekose ir virtualiai vyksiantis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ džiugins ne vien rinktiniais filmais. Ne mažiau svarbi

mekas_fr_220800_e01_xxx

JONAS MEKAS 100: Renginių ciklas brangiojoje Pietų Prancūzijoje

2022 rugpjūčio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Jonui Mekui itin brangi Pietų Prancūzija šią savaitę pradeda švęsti jo 100-metį. Vyks parodos, filmų peržiūros, poezijos vertimo į prancūzų kalbą dirbtuvės, garso menininko Arturo

Ukrainos kino dienos

UKRAINOS KINO DIENOS: Įdomiausias pastarųjų metų ukrainiečių kinas

2022 gegužės 9Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje rengiamos Ukrainos kino dienos, kuriose žiūrovams bus pristatyti vieni įdomiausių pastarųjų metų Ukrainos kino kūrėjų darbai, pasakojantys apie žmogiškumą, sudėtingus jausmus, patirtis karo akivaizdoje

Romuva

TARPUKARINĖ „ROMUVA“ SUGRĮŽTA: Skelbiamas naktinis filmų maratonas

2022 balandžio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune po ilgai trukusios rekonstrukcijos pagaliau atidaromas tarpukarinis kino teatras „Romuva“. Atidarymo metu kviečiama pažinti modernistines kino teatro erdves, pamatyti čia eksponuojamą parodą, aplankyti kino

Naglis

ATGAL Į ATEITĮ: Kino teatro „Naglis“ konversijos projektinių pasiūlymų pristatymas

2022 balandžio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Daugiau nei prieš 60 metų statytas kino teatras „Naglis“ bus rekonstruojamas ir taps regionine filmoteka. Konkursą laimėję „Altitudės“ ir „Urbanistinės architektūros“ architektai balandžio 25 dieną

Lietuvių režisierius Mantas Kvedaravičius (1976-2022) šį pavasarį buvo ciniškai nužudytas filmuojant dokumentinį filmą „Mariupolis 2”.

ŽUVO SU KAMERA: Mariupolio okupantų raketa pražudė režisierių M.Kvedaravičių

2022 balandžio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Savaitgalį Lietuvą pasiekė tragiška žinia iš Ukrainos – Mariupolyje žuvo žinomas lietuvių režisierius, archeologas ir antropologas Mantas Kvedaravičius. Pranešama, kad į automobilį, kuriame važiavo lietuvių

Piligrimai

„PILIGRIMAI“ GRĮŽTA NAMO: Karmėlavoje kelioms dienoms iškils kino teatras

2022 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Kaunui ir Kauno rajonui tapus Europos kultūros sostine atsivėrė naujos galimybės kultūrą priartinti prie kiekvieno žmogaus. Būtent todėl festivalis „Kino pavasaris“ kartu su lietuvišką kiną

begik_211000_e03_xxx

KINO LAURAI RYGOJE: Geriausias filmas – Andriaus Blaževičiaus „Bėgikė“

2021 spalio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Tarptautinis Rygos kino festivalis pirmadienį paskelbė šiemetinius nugalėtojus – pagrindinėje konkursinėje programoje laimėjo Andriaus Blaževičiaus filmas „Bėgikė“. Joje pagrindinį vaidmenį atlieka Žygimantė Elena Jakštaitė, o

ODISĖJA72

FESTIVALIO „ODISĖJA72“ KULMINACIJA: Geriausių filmų premjera ir apdovanojimai

2021 spalio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Penktadienio vakarą kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvyko „ODISĖJA72“ filmų kūrimo festivalio kulminacija: renginio metu buvo rodomi festivalio dalyvių sukurti filmai bei apdovanojami geriausių filmų

Vaidila

ANTRASIS „VAIDILOS“ GYVENIMAS: Pagrindinė veikla – motomuziejus

2021 spalio 1Be komentarųPILOTAS.LT

Buvęs Klaipėdos „Vaidilos“ kino teatras bus rekonstruotas ir naujai atgims kultūrinei veiklai. Pagrindinė atgimusiame pastate numatoma veikla – motomuziejus. BUS 5 AUKŠTŲ VISUOMENINIS PASTATAS „Vaidilos“

Dar po vieną

KINO KARAVANO EKSPEDICIJA: Aplankys 40 Lietuvos miestų ir miestelių

2021 birželio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Atsinaujinęs ir išaugęs „Kino karavanas“ ruošiasi į tikrą kino ekspediciją: per du mėnesius aplankys 40 Lietuvos miestų ir miestelių STARTAS NUMATYTAS GIRKALIUOSE Vasara „Kino pavasario“

Pažaislis

BERLYNO KINO FESTIVALIS: Pažaislis – geriausia 2020 metų filmavimo lokacija Europoje

2021 kovo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Berlyno kino festivalio ceremonijoje iškilmingai paskelbta, kad Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis išrinktas geriausia 2020 metų filmavimo lokacija Europoje. Dėl šio titulo varžėsi net kelios

Žygimantė Elena Jakštaitė

KYLANTI KINO ŽVAIGŽDĖ: Lietuvė – tarp ryškiausių debiutuojančių Europos aktorių

2021 sausio 131 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvių aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė pakviesta dalyvauti Europos kiną populiarinančios organizacijos „European Film Promotion“ tarptautinėje programoje – „European Shooting Stars“, skirtoje kylančioms Europos kino žvaigždėms.

Kino teatras "Naglis"

KINO TEATRAS „NAGLIS“: Paskelbtas pritaikymo filmotekai konkursas

2020 lapkričio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Paskelbtas Palangos kino teatro „Naglis“ pritaikymo regioninės filmotekos reikmėms architektūrinio projekto konkursas. Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. 1959 metais pastatytą Palangos kino teatrą „Naglis“

Vilniaus portretai kine

VILNIAUS PORTRETAI: Kino istorikės Sonatos Žalneravičiūtės paskaita

2020 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Kino istorikė Sonata Žalneravičiūtė Vilniaus rotušėje supažindins su sostinės portretais kine. Kino siužetuose galime matyti žymiausias Vilniaus  vietas. Spalio 26 dieną (pirmadienį) 18 val. Vilniaus rotušėje (