REIKIA ANTROJO „BALTIJOS KELIO“//NOMEDA IR GEDIMINAS URBONAI:”LIETUVOS” NETEKTIS BŪTŲ NACIONALINĖ KLAIDA

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis mi­ni­mas tau­ti­nio iden­ti­te­to klau­si­mas. Ma­tyt, todėl, kad su­pra­ti­mui, kas esa­me, iški­lu­si ne­maža grėsmė. Teisė bū­ti ki­to­kiam jau tam­pa pra­ban­ga, sa­vo­tiška pri­vi­le­gi­ja. Ne­jučia pa­ste­bi­me, kad ją iš mūsų kai kas no­ri at­im­ti.

Lais­vie­ji me­ni­nin­kai No­me­da ir Ge­di­mi­nas Ur­bo­nai, ke­lian­tys opų ne­ap­gal­vo­tos pri­va­ti­za­ci­jos, kul­tū­rinės ni­ve­lia­ci­jos  ir nau­jo ti­po var­to­to­jiškos prie­var­tos klau­simą, prie „Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro įsteigė „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­riją.

No­me­da: Dis­ku­tuo­ti apie pra­ra­di­mus su pažįsta­mais pradėjo­me dar per­nai. Va ba­sei­nas nu­griau­tas… Vi­siems ge­rai. Pas­ku­ti­nis ki­no te­at­ras par­duo­tas… Nie­kas ne­re­a­guo­ja. Lyg būtų vis­kas ge­rai. Su­si­dūrėme su ŠMC pa­ro­dos „Po­pu­liz­mas“ ku­ra­to­riu­mi. Nu­sprendėme, kad ki­no te­at­ras „Lie­tu­va“ yra pui­ki vie­ta at­lik­ti tam tik­rai ana­li­zei, kad žmonės galėtų čia at­ei­ti ir išreikšti sa­vo min­tis. Vis­kas su­ta­po. „Po­pu­liz­mo” pa­ro­da ati­da­ry­ta tuo pačiu me­tu kaip „Ki­no pa­va­sa­ris”…

Ge­di­mi­nas: Iš pradžių manėme, kad „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­ri­ja kaip įvy­kis galės gy­vuo­ti „Lie­tu­vos“ ki­no te­at­re dvi sa­vai­tes, ir nie­kas ne­si­tikėjo, kad tai užtruks. Gal­būt net­gi ne­bu­vom tam pa­si­ruošę.

Pro­jek­tas su­laukė pa­lai­ky­mo re­ak­cijų, ypač fes­ti­va­lio me­tu. Žavėjo tam tik­ra ben­dra ge­ra dva­sia, neįtikėti­nas vie­nin­gu­mo jaus­mas, pui­ki at­mo­sfe­ra – daug žmo­nių ėjo, prašė in­for­ma­ci­jos, dėjo pa­rašus už „Lie­tuvą“.

Po to atėjo ki­ta fazė – su­vokėme, kad rei­kia dirb­ti nuo­lat…

No­me­da: Lyg kiek­vieną sa­vait­galį reiktų ei­ti į „Bal­ti­jos ke­lią”…

Ne­ap­si­ri­bo­jom „Lie­tu­va“. Tai ta­po sa­vo­tišku pro­tes­to dis­kur­su, ku­ria­me „Lie­tu­va“ įgi­jo sim­bo­linę prasmę.

Ge­di­mi­nas: Pa­sa­ky­ti „Mes už „Lie­tuvą“ yra ga­na po­pu­lis­tiška. Tačiau šis pro­tes­to pro­jek­tas nėra po­pu­lis­ti­nis – tai greičiau jau po­pu­liz­mo kri­ti­ka.

Pro­tes­tai tie­siog praplėtė dis­kur­sus nuo „Lie­tu­vos“ iki pamąsty­mo apie tai, kas yra  viešoji erdvė. Erdvė – ne tik kaip ar­chi­tek­tū­rinė erdvė, bet ir kaip ki­to­kios ma­dos, ki­to­kio ki­no, mais­to, mu­zi­kos erdvė. Vi­so to, kas ne­pa­si­duo­da ko­mer­cia­li­za­ci­jai. Tie­siog ki­to gy­ve­ni­mo bū­do erdvė, ku­rios ne­ga­li­ma pri­va­ti­zuo­ti…

Dau­ge­lis pro­testą su­pran­ta kon­ven­cio­na­liai – ei­nam pi­ke­tuot su pla­ka­tais. Mes pa­bandėme pro­tes­tuo­ti ki­taip. Pa­vyzdžiui, „VIP tur­gus” – te­at­ra­li­zuo­tas „Mo­no­po­lio” prin­ci­pais pa­rem­tas žai­di­mas, ku­ria­me ga­li įsi­gy­ti pas­ku­ti­nius „dar šven­tus” mies­to ob­jek­tus. Veiks­mo for­ma­tas – nei pi­lie­tinė, po­li­tinė, nei me­ninė ak­ci­ja. Tie­siog žai­di­mas. O jis tu­ri ne­mažai užve­dančios iro­ni­jos ir aš ma­nau, kad bū­tent to­kių įvai­rių for­matų peržai­di­mas mūsų la­bo­ra­to­ri­jo­je yra įdo­miau­sias.

Ga­li­me kalbėti, kad at­ei­na dau­giau ar mažiau žmo­nių, bet sėkmė ne tai, o įvai­rių for­matų kai­ta: po­kal­bių šou for­ma­tas, gatvės for­ma­tas, opo­nuo­jan­tis to­kiam rim­tam ir nuo­bodžiam so­lidžių „galvų” for­ma­tui. Taip pat spon­ta­niški kon­cer­tai, gro­ji­mai gatvėje. Bū­tent gatvės gy­ve­ni­mo ak­cen­ta­vi­mas, ma­nau, yra vie­na sėkmių, nes vi­sos rep­re­sinės struk­tū­ros ban­do iš tos gatvės išva­ly­ti „ap­našas”, kad jos ne­truk­dy­tu ra­miam ir so­lidžiam pro­ce­sui…

Spau­do­je pa­si­rodė bū­si­mo dau­gia­bučio vie­toj “Lie­tu­vos” ki­no te­at­ro nuo­trau­kos. Ar ne­nu­svy­ra ran­kos?

Ge­di­mi­nas: A.Nas­vyčio ir „VP Mar­ket’o” pro­jek­te “Lie­tu­vos” ki­no te­at­rui nu­ma­ty­ta gal 10–15 proc. Sa­vai­me aišku, kad šis kąsne­lis siū­lo­mas kaip kom­pro­mi­sas, sie­kiant imi­tuo­ti skly­po pa­skirtį vi­suo­me­ni­nei ir kul­tū­ri­nei veik­lai, mai­nais no­rint gau­ti pi­liečių, mies­to ir vals­tybės ins­ti­tu­cijų pri­ta­rimą sta­ty­boms. Visų pir­ma, ne­skaid­ri pa­ti „VP Mar­ket’o” ke­lia­ma sąly­ga: “Ki­no te­at­ras bus išsau­go­tas, jei at­si­ras fi­nan­sa­vi­mas iš sa­vi­val­dybės”. Ki­taip ta­riant, pri­vačio­je val­do­je pri­va­tus ki­no te­at­ras ten­kins si­ne­filų po­rei­kius, tik jei­gu už jį bus mo­ka­ma to­kia kai­na, ku­ri pa­ten­kintų ko­mer­ci­nio plo­to nuomą rin­kos kai­no­mis.

No­me­da: Reiktų grįžti prie erdvės iden­ti­te­to. Šis ki­no te­at­ras va­di­na­si “Lie­tu­va” ir tai reiškia dau­giau nei vien tik ki­nas. Tai tas pats, kas kalbėti apie Na­cio­na­linę fil­har­mo­niją, Na­cio­na­linį ope­ros ir ba­le­to te­atrą, Na­cio­na­linį dailės mu­ziejų, Na­cio­na­linį dra­mos te­atrą ar Šiuo­lai­ki­nio me­no centrą. “Lie­tu­vai” iš esmės bū­ti­nas Na­cio­na­li­nio ki­no cen­tro sta­tu­sas.

Ge­di­mi­nas: “Lie­tu­vo­je” ren­gia­mi tarp­tau­ti­niai ki­no fes­ti­va­liai ne­abe­jo­ti­nai yra na­cio­na­linės, tarp­tau­tinės svar­bos ren­gi­niai, ku­rie, su­nai­ki­nus “Lie­tuvą” ar iš esmės pa­kei­tus jos pa­ra­met­rus, tie­siog išnyktų. Juk to­kie ren­gi­niai yra  da­lis kul­tū­ri­nio pa­vel­do, ku­ris su­ku­ria­mas dir­bant metų me­tus ir į kurį jau in­ves­tuo­ta be­galės re­sursų. Todėl “Lie­tu­vos” su­nai­ki­ni­mas būtų milžiniškas Na­cio­na­li­nis Nuos­to­lis.

Iš tikrųjų bū­ti­na rei­ka­lau­ti iš sa­vi­val­dybės išlai­ky­ti Vil­niu­je TO­KIĄ salę, nes mažesnė tie­siog ne­tiks fes­ti­va­li­nio po­būdžio ren­gi­niams. To­kia salė, be­je, pra­verčia ren­giant ir di­des­nius pro­fe­sio­na­lių at­likėjų me­no pro­jek­tus, ji ne­kartą bu­vo pa­nau­do­ta ben­driems Fil­har­mo­ni­jos ar Ope­ros ir ba­le­to te­at­ro pro­jek­tams.

Be­je, juk mes kal­ba­me apie Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­tinę ir, sa­vai­me aišku, tu­ri­me jau da­bar gal­vo­ti apie 2009-ai­siais vyk­siančius ki­no ir me­dijų kul­tū­ros ren­gi­nius. Da­bar ben­dra­me kul­tū­ros pei­zaže šalia mu­zi­kos, te­at­ro ir našlaitės dailės vi­sai ne­li­ko vie­tos nei ki­nui, nei me­dijų kul­tū­rai. Tai ro­do mūsų siau­bingą at­si­li­kimą – net ir to­je pačio­je po­stso­vie­tinėje erdvėje. Ką jau ten kalbėti apie Šiaurės šalis ar Va­karų Eu­ropą…

No­me­da, Ge­di­mi­nas: Mūsų ma­ny­mu, “Lie­tu­vo­je” galėtų sėkmin­gai ko­eg­zis­tuo­ti ir plėto­tis tra­di­ci­nio ki­no ir naujų ki­no formų, naujų me­dijų, elek­tro­ni­nio me­no ir naujųjų tech­no­lo­gijų kul­tū­ros ope­ra­to­riai. “Lie­tu­va” jau da­bar ben­druo­me­nei reiškia žymiai dau­giau nei tik ki­no filmų ro­dy­mo vietą. Vi­su pir­ma, tai pi­lie­ti­nis, vi­suo­me­ni­nis cen­tras, ku­ria­me ver­da dis­ku­si­jos, ku­ria­me pa­si­reiškia žmo­nių kū­ry­binė vi­zi­ja.

Žodžiu, ki­no te­at­ras jau tapęs reiški­niu ir vi­suo­me­ni­ne erd­ve, ku­rio­je žmonės ak­ty­viai da­ly­vau­ja kur­da­mi… „Pro-tes­to” la­bo­ra­to­ri­jos ir ki­no te­at­ro “Lie­tu­va” ben­dra­dar­bia­vi­mas pas­ta­rai­siais mėne­si­ais tai aki­vaizdžiai pa­rodė.

Be­je, šio­je is­to­ri­jo­je – svar­bus ak­cen­tas. Rug­pjūčio 23 dieną (nuo 20 val.) įvyks TV til­tas Os­las–Vil­nius, į kurį ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros eks­per­tai pa­kvies­ti ap­tar­ti viešosios erdvės mo­de­lių ir pa­si­ginčyti.

Be­je, tą pačią rug­pjūčio 23 dieną su­kaks ly­giai 16 metų „Bal­ti­jos ke­liui”. Bus ge­ra pro­ga pri­si­min­ti tą so­li­da­rumą už laisvę. Įdo­mu, kiek at­eis žmo­nių…

Dėko­ju už po­kalbį.

Kalbėjo­si Ju­li­ja Kšivic­kaitė

STATYBŲ PILOTAS 10(124) 2005 08 18

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Ukrainos kino dienos

UKRAINOS KINO DIENOS: Įdomiausias pastarųjų metų ukrainiečių kinas

2022 gegužės 9Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje rengiamos Ukrainos kino dienos, kuriose žiūrovams bus pristatyti vieni įdomiausių pastarųjų metų Ukrainos kino kūrėjų darbai, pasakojantys apie žmogiškumą, sudėtingus jausmus, patirtis karo akivaizdoje

Romuva

TARPUKARINĖ „ROMUVA“ SUGRĮŽTA: Skelbiamas naktinis filmų maratonas

2022 balandžio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune po ilgai trukusios rekonstrukcijos pagaliau atidaromas tarpukarinis kino teatras „Romuva“. Atidarymo metu kviečiama pažinti modernistines kino teatro erdves, pamatyti čia eksponuojamą parodą, aplankyti kino

Naglis

ATGAL Į ATEITĮ: Kino teatro „Naglis“ konversijos projektinių pasiūlymų pristatymas

2022 balandžio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Daugiau nei prieš 60 metų statytas kino teatras „Naglis“ bus rekonstruojamas ir taps regionine filmoteka. Konkursą laimėję „Altitudės“ ir „Urbanistinės architektūros“ architektai balandžio 25 dieną

Mantas Kvedaravičius

ŽUVO SU KAMERA: Mariupolio okupantų raketa pražudė režisierių M.Kvedaravičių

2022 balandžio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Savaitgalį Lietuvą pasiekė tragiška žinia iš Ukrainos – Mariupolyje žuvo žinomas lietuvių režisierius, archeologas ir antropologas Mantas Kvedaravičius. Pranešama, kad į automobilį, kuriame važiavo lietuvių

Piligrimai

„PILIGRIMAI“ GRĮŽTA NAMO: Karmėlavoje kelioms dienoms iškils kino teatras

2022 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Kaunui ir Kauno rajonui tapus Europos kultūros sostine atsivėrė naujos galimybės kultūrą priartinti prie kiekvieno žmogaus. Būtent todėl festivalis „Kino pavasaris“ kartu su lietuvišką kiną

begik_211000_e03_xxx

KINO LAURAI RYGOJE: Geriausias filmas – Andriaus Blaževičiaus „Bėgikė“

2021 spalio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Tarptautinis Rygos kino festivalis pirmadienį paskelbė šiemetinius nugalėtojus – pagrindinėje konkursinėje programoje laimėjo Andriaus Blaževičiaus filmas „Bėgikė“. Joje pagrindinį vaidmenį atlieka Žygimantė Elena Jakštaitė, o

ODISĖJA72

FESTIVALIO „ODISĖJA72“ KULMINACIJA: Geriausių filmų premjera ir apdovanojimai

2021 spalio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Penktadienio vakarą kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvyko „ODISĖJA72“ filmų kūrimo festivalio kulminacija: renginio metu buvo rodomi festivalio dalyvių sukurti filmai bei apdovanojami geriausių filmų

Vaidila

ANTRASIS „VAIDILOS“ GYVENIMAS: Pagrindinė veikla – motomuziejus

2021 spalio 1Be komentarųPILOTAS.LT

Buvęs Klaipėdos „Vaidilos“ kino teatras bus rekonstruotas ir naujai atgims kultūrinei veiklai. Pagrindinė atgimusiame pastate numatoma veikla – motomuziejus. BUS 5 AUKŠTŲ VISUOMENINIS PASTATAS „Vaidilos“

Dar po vieną

KINO KARAVANO EKSPEDICIJA: Aplankys 40 Lietuvos miestų ir miestelių

2021 birželio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Atsinaujinęs ir išaugęs „Kino karavanas“ ruošiasi į tikrą kino ekspediciją: per du mėnesius aplankys 40 Lietuvos miestų ir miestelių STARTAS NUMATYTAS GIRKALIUOSE Vasara „Kino pavasario“

Pažaislis

BERLYNO KINO FESTIVALIS: Pažaislis – geriausia 2020 metų filmavimo lokacija Europoje

2021 kovo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Berlyno kino festivalio ceremonijoje iškilmingai paskelbta, kad Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis išrinktas geriausia 2020 metų filmavimo lokacija Europoje. Dėl šio titulo varžėsi net kelios

Žygimantė Elena Jakštaitė

KYLANTI KINO ŽVAIGŽDĖ: Lietuvė – tarp ryškiausių debiutuojančių Europos aktorių

2021 sausio 131 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvių aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė pakviesta dalyvauti Europos kiną populiarinančios organizacijos „European Film Promotion“ tarptautinėje programoje – „European Shooting Stars“, skirtoje kylančioms Europos kino žvaigždėms.

Kino teatras "Naglis"

KINO TEATRAS „NAGLIS“: Paskelbtas pritaikymo filmotekai konkursas

2020 lapkričio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Paskelbtas Palangos kino teatro „Naglis“ pritaikymo regioninės filmotekos reikmėms architektūrinio projekto konkursas. Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. 1959 metais pastatytą Palangos kino teatrą „Naglis“

Vilniaus portretai kine

VILNIAUS PORTRETAI: Kino istorikės Sonatos Žalneravičiūtės paskaita

2020 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Kino istorikė Sonata Žalneravičiūtė Vilniaus rotušėje supažindins su sostinės portretais kine. Kino siužetuose galime matyti žymiausias Vilniaus  vietas. Spalio 26 dieną (pirmadienį) 18 val. Vilniaus rotušėje (

Kultūros ministerija

SKYRĖ PAPILDOMŲ LĖŠŲ: 7,3 mln. eurų kultūros įstaigoms ir kino industrijai

2020 rugsėjo 11Be komentarųPILOTAS.LT

Vyriausybė, pakoregavusi Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kultūros sričiai skyrė 7,3 mln. papildomų lėšų. Kaip praneša Kultūros ministerija, priemonei

„Vaidilos“ kino teatras

ARCHITEKTŲ KLUBAS: Diskusija apie naujo muziejaus Klaipėdoje atsiradimą

2020 rugsėjo 8Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos (LASKAO) Architektų klubas ketvirtadienį rengia diskusiją apie naujo privataus muziejaus Klaipėdoje atsiradimą. Rugsėjo 10 dieną (ketvirtadienį) 17 30 val.,

Federico Fellini

DIDYSIS FELLINIS: Maestro gimimo 100-mečiui skirta tarptautinė paroda

2020 liepos 28Be komentarųPILOTAS.LT

Per pasaulį ritasi renginių banga, vienaip ar kitaip primenančių ir įprasminančių didžiojo kino pasakotojo Federico Fellini kūrybinį palikimą. Vienam įtakingiausių XX a. kūrėjų, pasaulinę žiūrovų

patiltė

PATILTĖS KINAS VILNIUJE: Gilios upės tyliai plaukia

2020 birželio 23Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje prasideda nemokamos kino peržiūros „Gilios upės tyliai plaukia“. Iki rugsėjo vidurio po Liubarto tiltu kino ir medijų centras „Meno avilys“ su partneriais planuoja surengti

drive_kn_200400_e02_xxx

KINAS IŠ AUTOMOBILIO 2: Projektas „ŽMONĖS Cinema drive-in“ atvyksta į Kauną

2020 balandžio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Po sėkmingo starto sostinėje, „ŽMONĖS Cinema drive-in“ projektas plečiasi ir į kitus miestus. Jau nuo šio penktadienio, didžiajame kino ekrane šalia Kauno „Žalgirio“ arenos kinu

ŽMONĖS Cinema drive-in

KINAS IŠ AUTOMOBILIO: Atidaromas pirmasis šalyje „drive-in“ kino teatras

2020 balandžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Karantinas sukaustė kino teatrų veiklą, tačiau šalies kino pasaulis jau randa išeičių. Štai itin gausiai paprastai lankomas festivalis Kino pavasaris šiemet pirmą kartą buvo surengtas

Xavier Dolan

25-ASIS KINO PAVASARIS: Filmai iš 58 pasaulio šalių bei 11 lietuviškų premjerų

2020 kovo 5Be komentarųPILOTAS.LT

Kovo 19 dieną prasideda vienas didžiausių kasmetinių kino renginių Lietuvoje – festivalis „Kino pavasaris 2020“. 25-jame festivalyje per dvi savaites bus parodyta 120 ilgametražių ir

KNYGA + KINAS

KNYGA + KINAS: Vilniaus knygų mugėje – knygos, galinčios virsti filmais

2020 vasario 20Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus knygų mugėje prasidėjo pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas renginys „Knyga + Kinas“, suburiantis lietuviškų knygų autorius ir kino bendruomenę. ATRINKO 10 LIETUVIŲ AUTORIŲ KNYGŲ LITEXPO

Sprendimas dėl Kauno modernizmo architektūros įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą bus priimtas kitų metų asamblėjoje.  Foto: ©PILOTAS.LT

FILMO KONKURSĄ PAKARTOS: Ieškos įkvepiančių Kauno tarpukario architektūros interpretacijų

2019 gruodžio 122 KomentaraiPILOTAS.LT

Organizacija „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ dar kartą skelbs filmo apie Kauno tarpukario architektūrą sukūrimo konkursą. Busimojo filmo apie Kauno tarpukario architektūrą premjera planuojama

Svaigulys

„SCANORAMOS“ SVAIGULYS: Daugiau kaip 100 filmų, trumpametražių konkursas, susitikimai

2019 lapkričio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Vilniuje prasideda 17-as Europos šalių kino forumas „Scanorama“. Šiemet festivalio programoje – daugiau kaip 100 filmų, atrinktų iš svarbiausių Europos kino festivalių, geografiją praplėtęs

El Padre Medico

NEPATOGUS KINAS 2019: Per 50 nekomercinių filmų į 12 Lietuvos miestų

2019 spalio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Ketvirtadienį prasideda kasmetinis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“. Tai vienas gausiausiai lankomų kino renginių Lietuvoje bei vienintelis tokio pobūdžio kino festivalis Baltijos

Antanas Mockus

ANTANAS MOCKUS LIETUVOJE: Atviri susitikimai ir filmo „Nijolė“ pristatymai

2019 rugsėjo 19Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje vieši vienas žymiausių užsienio lietuvių Antanas Mockus, buvęs Bogotos meras bei 2 kartus kandidatavęs į Kolumbijos prezidentus. Šia proga Vilniuje bei Kaune rengiami susitikimai