2005

NEKOMERCINIO KINO VILTIS „LIETUVOJE” ATGIJO

Gali būti, kad multifunkciniame komplekse, į kurį bus rekonstruotas “Lietuvos“ kino teatras Vilniuje, vis dėlto bus rodomas nekomercinis kinas. “Vilniaus prekybos“ grupės įmonė “Regiono investicija“ ir pastatą, ir projekto koncepciją (arch. A.Nasvytis, G.Paslaitis) pardavė bendrovei “Rojaus apartamentai“,

„LIE­TU­VOS” KI­NO TE­AT­RAS PRI­BAIG­TAS BE NAR­KOZĖS

Nu­sto­jo veik­ti vie­nas svar­biau­sių šalies kul­tū­ros židi­nių, ne­ko­mer­ci­nis ki­no te­at­ras “Lie­tu­va“. Ben­drovės “Vil­niaus Ak­ro­po­lis“ pažadai pa­sta­to vie­to­je ke­ti­na­ma­me sta­ty­ti mul­ti­funk­ci­nia­me kom­plek­se (arch. A.Nas­vy­tis, G.Pa­slai­tis) 2 sa­les skir­ti ne­ko­mer­ci­niam ki­nui pa­si­rodė esą katė maiše. Mat in­ves­tuo­to­jams pa­rei­ka­la­vus už

REIKIA ANTROJO „BALTIJOS KELIO“//NOMEDA IR GEDIMINAS URBONAI:”LIETUVOS” NETEKTIS BŪTŲ NACIONALINĖ KLAIDA

2005 rugpjūčio 18Be komentarųReklama

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis mi­ni­mas tau­ti­nio iden­ti­te­to klau­si­mas. Ma­tyt, todėl, kad su­pra­ti­mui, kas esa­me, iški­lu­si ne­maža grėsmė. Teisė bū­ti ki­to­kiam jau tam­pa pra­ban­ga, sa­vo­tiška pri­vi­le­gi­ja. Ne­jučia pa­ste­bi­me, kad ją iš mūsų kai kas no­ri at­im­ti.

TAS SAL­DUS ŽODIS „KOM­PRO­MI­SAS“//„LIE­TU­VOS“ KI­NO TE­AT­RAS IŠTIRPS NAU­JA­ME DAU­GIA­BU­ČIŲ KVAR­TA­LE

2005 rugpjūčio 18Be komentarųAudrys Karalius

Šiuo­lai­kiška­me mies­te kul­tū­ra puo­selėja­ma, su­vo­kiant, jog ši ne­pel­nin­ga veik­la – il­ga­laikė in­ves­ti­ci­ja į sąmo­nin­gos ir kū­ry­bin­gos vi­suo­menės men­ta­li­tetą. Lie­tu­vo­je mies­tai kol kas, pum­puo­ja­mi in­ves­ti­cijų vi­ta­mi­nais, au­ga “į kūną“ ir puošia­si vis prašmat­nes­niais dra­bužiais, kas­kart la­biau įtikėda­mi, kad

AR AME­RI­KA PADĖS „LIE­TU­VAI“?

Vil­niu­je, ki­no te­at­ro „Lie­tu­va” pa­vil­jo­ne, to­liau vei­kia Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­ja „Už Lie­tuvą“, įkur­ta Vil­niaus naujųjų me­dijų la­bo­ra­to­ri­jos VIL­MA. Čia jau dau­giau nei 2 mėne­sius reiškia­ma pi­lie­tinė ini­cia­ty­va, ren­gia­mos im­pro­vi­zuo­tos pro­tes­to ak­ci­jos prieš sos­tinės viešųjų erd­vių nai­ki­nimą. Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­jai

NE­KO­MER­CI­NIS KI­NAS NE­PA­SI­DUO­DA

Didžiu­lio vi­suo­menės bei kul­tū­ros veikėjų pro­tes­to su­laukę ben­drovės “VP Mar­ket“ pla­nai vie­toj “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro sta­ty­ti dau­gia­bučių namų kvar­talą šiek tiek ko­re­guo­ja­mi. Kaip “Sta­tybų pi­lo­tui“ teigė pro­jek­to va­do­vas ar­chi­tek­tas A.Nas­vy­tis, nau­juo­se es­ki­zuo­se siū­lo­ma pir­ma­me aukšte įreng­ti 2

PRO­TES­TO LA­BO­RA­TO­RI­JA GI­NA VIEŠĄSIAS ERD­VES

“VP Mar­ket’o” pla­nuo­ja­mo nu­griau­ti Vil­niaus ki­no te­at­ro „Lie­tu­va“ pa­vil­jo­ne nuo­lat vei­kia Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­ja. Ši Vil­niaus naujųjų me­dijų la­bo­ra­to­ri­jos (VIL­MA) įkur­ta plat­for­ma ska­ti­na vi­suo­menę reikšti pi­lie­tinę ini­cia­tyvą ir pa­siū­ly­ti sa­vo sce­na­rijų dėl spar­taus mies­to viešųjų erd­vių nai­ki­ni­mo. Ba­landžio