images_phocagallery_2977_stud_Rybakova_pav_2 bl_2977_tit_Rybakova

PASIDALINTAS ŽINOJIMAS://JAUNOS ARCHITEKTĖS IR KNYGNEŠIO TANDEMAS

Kovo 16-tąją minima Knygnešio diena – gera proga prisiminti ne tik legendomis apipintą XIX a. šviesuolį Jurgį Bielinį, bet ir kitus geradarius, nešusius ir nešančius į Lietuvą žinojimo šviesą, kaip būtiną tobulėjimo sąlygą. Vieni žymiausių šiuolaikinių knygnešių – torontiškis Genius-Ginutis Procuta ir… jauna architektė iš Vilniaus Viktorija Rybakova.

Greta vieno žymiausio šių laikų knygnešio, knygų kolekcininko ir filantropo aštuoniasdešimtmečio Geniaus-Ginučio Procutos neseniai Vilniaus Dailės Akademijos duris užvėrusią Viktoriją Rybakovą rikiuojame todėl, kad jos sukurta autorinė kny­ga apie To­ron­te gy­ve­nan­čio lie­tu­vio do­va­no­tą kny­gų ko­lek­ci­ją Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kai vasarį XVI tarptautinėje Talino Grafikos Trienalėje buvo įvertinta… Grand Prix.

SVAJOJO DERINTI ARCHITEKTŪRĄ IR MENĄ

Viktorija: "Kai bai­giau aka­de­mi­ją, ži­no­jau, kad la­bai no­riu de­rin­ti ar­chi­tek­tū­ri­nę pra­kti­ką ir me­ną. Ma­no dar­bas bu­vo su­si­jęs su par­odų di­zai­nu, nes tai at­ro­dė vie­nas bū­dų, kaip ga­li­ma su­sie­ti šiuos du da­ly­kus. Ta­da įsto­jau mo­ky­tis pa­gal "Ru­pert" edu­ka­ci­nę prog­ra­mą, ku­rios mi­si­ja kaip tik yra tarp­dis­cip­li­niš­ku­mas, kai gau­ni ži­nių iš la­bai skir­tin­gų sri­čių.

Čia vis­kas ir pra­si­dė­jo. Ma­ne pa­kvie­tė idė­jo­mis pri­si­dė­ti prie Ve­ne­ci­jos bie­na­lės Lie­tu­vos ir Kip­ro pa­vil­jo­no kū­ri­mo, ta­da pri­sta­čiau sa­vo vaiz­do kny­gą. Tuo pat me­tu dir­bau ir prie Gi­nu­čiui Pro­cu­tai skir­tos kny­gos "Pa­si­da­lin­tas ži­no­ji­mas"…

Da­ly­vau­ti Ta­li­no gra­fi­kos trie­na­lė­je Vik­to­ri­ją pa­kvie­tė šio ren­gi­nio ku­ra­to­rė, anks­čiau ma­čiu­si mer­gi­nos vaiz­do dar­bą Ve­ne­ci­jos bie­na­lės pa­vil­jo­nui. Nau­jas Vik­to­ri­jos kū­ri­nys – kny­ga apie G.Pro­cu­tos do­va­no­tą uni­ka­lių kny­gų ko­lek­ci­ją Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kai – pui­kiai per­tei­kė Ta­li­no trie­na­lės te­mą "Raš­tin­gu­mas / Ne­raš­tin­gu­mas". Būtent dėl to Viktorijos dar­bas ir bu­vo įver­tin­tas di­džiuo­ju pri­zu.

INSPIRAVO DEDIKACIJOS KNYGOSE

Viktorija: "Min­tis su­kur­ti dar­bą "Pa­si­da­lin­tas ži­no­ji­mas" ki­lo at­si­tik­ti­nai. VU bib­lio­te­ko­je už­si­sa­kiau Jac­ko Ke­roua­co kny­gą "Ke­ly­je". Ji kaip tik bu­vo iš G.Pro­cu­tos do­va­no­tų kny­gų ko­lek­ci­jos. Ti­tu­li­nia­me pus­la­py­je ra­dau trum­pą de­di­ka­ci­ją, kur jis ra­šė: "Do­va­no­ju šią kny­gą Vil­niaus uni­ver­si­te­tui. Ka­dai­se tai bu­vo "bit­ni­kų" bib­li­ja".

Man pa­si­ro­dė įdo­mu – lai­kau ran­ko­se de­di­kuo­tą kny­gą, ku­ri kaž­ko­kiu bū­du at­si­dū­rė bib­lio­te­ko­je. Juk tai tu­rė­tų bū­ti ko­lek­ci­nis eg­zemp­lio­rius, ei­li­niam skai­ty­to­jui ne­da­li­ja­mas. O aš ją už­si­sa­kiau pa­gal bend­rą­jį są­ra­šą. Užk­liu­vo ir var­das – Ge­nius. Paprašiau bib­lio­te­ki­nin­kių par­ody­ti sau­gyk­lo­je esan­čią G.Pro­cu­tos ko­lek­ci­ją.

Ta­da vie­na uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų pa­pa­sa­ko­jo, kad ko­ne vi­so­se G.Pro­cu­tos do­va­no­to­se kny­go­se yra de­di­ka­ci­jos. Jis ne šiaip jas ra­šo, daž­nai nu­ro­do, kad ku­ria­me nors kon­kre­čia­me pus­la­py­je yra, tar­ki­me, sa­ki­nys apie Lie­tu­vą, į jį re­ko­men­duo­ja skai­ty­to­jui at­kreip­ti dė­me­sį. Kai vė­liau su­si­pa­ži­nau su G.Pro­cu­ta, jis sa­kė, kad kny­gas siun­tė ne šiaip sau, o kon­kre­čiam skai­ty­to­jui".

Anot me­ni­nin­kės, jos dar­bas at­sklei­džia ir G.Pro­cu­tos gy­ve­ni­mo vin­gius: gi­męs Lie­tu­vo­je (1933),ka­ro me­tais su tėvais emig­ra­vo į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją. Ten bai­gė fi­lo­so­fi­jos ir po­li­ti­kos moks­lus, vė­liau jų tęs­ti iš­vy­ko į Či­ka­gą. Da­bar gy­ve­na To­ron­te, bet jo kaip knyg­ne­šio mi­si­ja pra­si­dė­jo Či­ka­go­je, kur jis 1968me­tais su­si­ti­ko su tuo­me­ti­niu VU rek­to­riu­mi Jo­nu Ku­bi­liu­mi.

KETURI RANKŲ DARBO EGZEMPLIORIAI

Viktorija: "Į G.Procutos dovanoto rinkinio ka­ta­lo­gą su­dė­jau kai ku­rias iš­trau­kas iš kny­gų, de­di­ka­ci­jų, su­tei­ku­sių man nau­jų ži­nių, at­sklei­du­sių, kaip jos ga­li ke­liau­ti po pa­sau­lį. Ka­ta­lo­gas, ma­nau, šiek tiek at­sklei­džia pa­ties Gi­nu­čio as­me­ny­bę. Ti­tu­li­niam pus­la­piui pa­nau­do­jau že­mė­la­pį iš G.Pro­cu­tos ko­lek­ci­jos kny­gos vai­kams apie An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. Že­mė­la­py­je ro­do­mas ke­lias, kaip žy­dų šei­ma iš Lie­tu­vos ke­lia­vo į Ame­ri­ką. Ši šei­ma Kau­ne iš Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riaus ga­vo ja­po­niš­kus pa­sus. Vėliau, kaip ir dau­ge­liui bėg­lių, jiems pa­vy­ko per vi­są Ru­si­ją nu­si­gau­ti iki Jung­ti­nių Vals­ti­jų".

Architektė pri­si­pa­ži­no, kad rink­da­ma me­džia­gą kny­gai ir dirb­da­ma su G.Pro­cu­tos ko­lek­ci­ja pa­ju­to, jog ši veik­la jai – ta­ry­tum as­me­ni­nė me­di­ta­ci­ja. Sė­dė­da­ma bib­lio­te­ko­je, skai­ty­da­ma kny­gas ir de­di­ka­ci­jas jau­tė­si taip, lyg studijuotų universitete antrą kartą. Ža­vė­jo ko­ne he­ro­jiš­kas vieno žmogaus el­ge­sys – sa­vo ži­nias kny­go­mis jis per­da­vė tė­vy­nei ir pa­si­da­li­jo sa­vuo­ju ži­no­ji­mu.

V.Rybakovos kny­ga „Pasidalintas žinojimas“ – ran­kų dar­bo, jos yra tik ke­tu­ri eg­zemp­lio­riai. Vie­ną Vik­to­ri­ja pado­va­no­jo sa­vo įkvė­pė­jui G.Pro­cu­tai, ki­tas bus sau­go­mas Ta­li­no gra­fi­kos trie­na­lės fon­de, tre­čia­sis pa­do­va­no­tas Vilniaus universiteto bibliotekai, o ori­gi­na­lų pir­mi­nį va­rian­tą pa­si­li­ko sau.

DIALOGAS: VIKTORIJA RYBAKOVA IR GENIUS PROCUTA

Viktorija: Genius-Genutis-Ginutis Procuta – žmogus, kurį pažįstu iš knygų ir ilgų telefoninių pokalbių. Jis yra padovanojęs Vilniaus universitetui virš 5.000 leidinių: 2.000 vertingų knygų ir apie 3.000 periodinių leidinių.

Su G.Procutos knygų kolekcija susipažinau prieš metus, kai netyčia į rankas pakliuvo Jacko Kerouackoknyga „On the Road“ su jo dedikacija. Trumpoje dedikacijoje „Su meile Vilniaus universitetui…“ bandžiau iššifruoti mistinį vardą Genius (genijus). Tą vakarą internete radau Čiurlionio menų mokyklos blog‘ą, kuriame buvo trumpai aprašytas „knygų kelias“ ir jo iniciatorius. Pasirodo, knygas gauna ne tik VU biblioteka, Čiurlionio meno mokykla, bet ir Lietuvos karo akademija, Plungės Žemaičių dailės muziejus, Klaipėdos ir Šiaulių universitetai, Kauno, Utenos, Tauragės, Plungės (kur prieš II karą teko gyventi G.Procutos šeimai) viešosios bibliotekos. Taip pat – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Viktorija: Ar jūsų knygnešystė prasidėjo 1968-aisiais, kai susitikote su tuometiniu Vilniaus Universiteto rektoriumi Jonu Kubiliumi Čikagoje?

Genius: Taip, ši geniali idėja kilo, kai dr. Kubilius viename iš pirmųjų susitikimų (aš tuomet buvau Čikagos universiteto aspirantas) paklausė: „Kaip užsienio lietuviai galėtų padėti Lietuvai?“ Žinojau, kad 1979 m. Vilniaus universiteto biblioteka (VUB) švęs 400 metų jubiliejų. Jam atsakiau: „Pagerbdami šią progą mes galėtume atsiųsti bent simbolišką 400 tomų dovaną“, o jis kiek pagalvojęs atsakė: „Tai puiki idėja“, ir paaiškino kaip dovanotos knygos galėtų būti siunčiamos jo kaip rektoriaus vardu, bet dedikuotos VUB. Dailininkas Vytautas O.Virkau tuomet net sukūrė specialų ekslibrįsą toms knygoms.

INKRUSTACIJA I. Akademikas J.Kubilius (buvęs VU rektorius):

Apie pusę tonos knygų iš JAV turėjome mes patys parsigabenti. Tai nebuvo paprasta. Tam reikėjo užsienio valiutos, kurios universitetas neturėjo ir negalėjo iš niekur gauti. Tada kilo idėja išsirūpinti atitinkamų įstaigų leidimą gabenti knygas lėktuvu, apmokant paprastais rubliais. Maskvoje Lietuvos ministrų tarybos įgaliotiniu prie TSRS Ministrų tarybos dirbo supratingas lietuvis S. Jaruševičius (g. 1925 m.). Specialiai nuvykau į Maskvą ir su juo aptariau šį reikalą. Su atstovybės raštu nuvykome į „Aeroflot“ ministeriją, pas ministro pavaduotoją. Išklausęs mūsų argumentus, jis davė prašomą leidimą. Knygos buvo atgabentos.

Genius: Mano knygnešystės misijos sovietinių laikų Lietuvoje tikslas buvo atverti bent šiokias tokias galimybes universiteto visuomenei prieiti prie bendros pasaulio išminties, glūdinčios Vakarų pasaulio knygose. Tuo metu aš buvau vienintelis tų galimybių šaltinis ir mes kartu su bendraminčiais (daugiausiai Santaros-Šviesos žmonėmis) sulaužėmė sovietinį „tabu“ vakarietiškomis knygomis. Tai buvo labai svarbus precedentas, atvėręs duris „uždraustam vaisiui“ į VUB knygų saugyklas.

Atgavus nepriklausomybę,  laisvę, mano dovanojamų knygų atranka kiek pasikeitė. Žinoma ir toliau siunčiau kuo svarbesnius, originalesnius Vakarų pasaulio darbus, veikalus, bet kartu pradėjau specialiai rinkti dviejų kategorijų knygas.

Pirmoji parodo, kad eilės žinomų Lietuvos žydų teiginiai, jog Lietuvoje žydų gelbėtojų buvo labai mažai ar tik „saujelė“, neatitinka istorinės realybės. Apie tai rašoma brito Sero Martino Gilberto knygose The Righteous ir The Unsung Heroes of the Holocaust (2003) bei Normano Davieso Europe: a History (1997), kur apskritai paneigtas lietuviškų SS dalinių egzistavimas.

Antroji knygų kategorija rodo, kad Lietuva savo mažumų klausimu elgėsi daug geriau ir moraliau negu kai kurios didžiosios ir galingos demokratijos (kaip JAV ir Izraelio kolaboracija). Žiūrėkite, kad ir Edwino Blacko The Transfer Agreement arba Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine, kuri atskleidžia, kaip sionistai sužlugdė pasaulinį ekonominį Hitlerio Vokietijos boikotą vardan savo interesų. Norisi paminėti ir dar neišsiųsta knygą Bryan Mark Riggo knygą Hitler's Jewish Soldiers, kuri detaliai atskleidžia, kad Hitlerio kariuomenėje tarnavo net 160.000(!)žydų kilmės karių ir nemaža jų dalis turėjo aukštus laipsnius (admirolo, generolo ir pan.), o šimtai Vokietijos žydų buvo apdovanoti riterio bei geležiniais kryžiais.

Taip pat norėtųsi akcentuoti Tony Judto knygą Reappraisals Reflection on the Forgotten 20th Century (2008), kurioje lyginama, kaip Lietuvoje buvo traktuojama žydų mažuma ir kaip Izraelis elgiasi su savo piliečiais arabais ir palestiniečiais Gazoje bei okupuotame Vakarų krante. Skirtumas – kaip diena ir naktis. Palestiniečiai yra labai prispausti, skriaudžiami ir pažeminti, dėl to iš dalies yra kalta Amerikos politika Izraelio atžvilgiu.

Kaip lietuvis ir krikščionis esu už pažemintus ir prispaustuosius, neturinčius laisvės, kaip ir Lietuva jos neturėjo 50 metų. Už tai esu palestiniečių pusėje ir labai domiuosi jų dalia. Dėl to paties domiuosi ir Holokaustu bei kitais genocidais.

Viktorija: Iš straipsnio žurnale „Tarp knygų“ supratau, kad kai kurios knygos buvo siunčiamos į „specialųjį fondą“ ir dedikacijos buvo paliekamos visų pirma dėl to, kad knyga nepasimestų, nepatektų į svetimas rankas. Tačiau mane pribloškia Jūsų subtilus, o kartais ir labai drąsus knygų pasirinkimas. Labai įdomu, kaip knyga pavadinimu „Anarchy Today“ 1978-aisias atsiųsta į VU, praėjo geležinę uždangą…

INKRUSTACIJA II. Prisiminiau apie gudriai, į komunistų okupuotą Lietuvą atsiųstas Miloszo knygas „Gimtoji Europa“ ir „Valdžios užgrobimas. Pirmoji buvo persiuntinėjama laiškais po vieną puslapį, o kita išleista pseudokomunistiniu viršeliu su socialistinės Lenkijos gynybos ministro nuotrauka tituliniame lape ir raudonarmiečiu ant galinio viršelio, parengta „Lenkijos statybininkų draugijos“.

Viktorija: Laikui bėgant trumpos dedikacijos virto istorija, Jūsų stiliaus bruožu, tarsi Jūsų ir knygų gyvenimo istorijos būtų surašytos tarp puslapių. Visai kaip Miloszo knyga, išsiųsta po vieną puslapį. Tik čia, visas Jūsų gyvenimas išmėtytas po skirtingų knygų puslapius. Ar daug Lietuvos skaitytojų, aptikusių Jūsų žinutes knygose, bandydavo rasti siuntėją? Ar tokiu būdu susipažinote? (Kartais randu užsakymo lapelius su pavardėmis, labai įdomu įsivaizduoti knygų trajektorijas.)

Genius: Nors mano paskaičiavimais esu dovanojęs apie 10.000 knygų ir kitų leidinių 20-čiai Lietuvos bibliotekų ir į juos visus esu įrašęs įvairiausio ilgio dedikacijas, išskyrus tų bibliotekų ir kitų institucijų vadovus, kurie man buvo dėkingi ir palaikė nuolatinį ryšį (ypač VUB, kuri atsiųsdavo dovanų ir knygų), labai mažai skaitytojų užmezgė su manimi kontaktą, deja.

Skaitytojų noras su manimi susisiekti būtų buvęs pageidaujamas, būtų leidęs pamatyti, kaip ir kuo dovanota knyga padėjo konkrečiam žmogui. Juk visos knygos tik formaliai yra dovanotos bibliotekoms, bet iš tikrųjų jos yra skirtos konkrečioms savo norus ir tikslus turinčioms asmenybėms.

Todėl nenuostabu, kad pirmoji mane „atrado“ VUB skaitytoja, kuri parašė tris didelius tomus apie Nobelio premijos laureatus ir kitus žymius grožinės literatūros rašytojus, nemažai pasinaudojusi mano dovanotomis knygomis Vilniaus universitetui.

Tai buvo Elena Baliutavičiūtė, aišku, literatūrinį potraukį ir talentą turėjusi moteris, virš 40 metų paskyrusi jos tyrinėjimui, parašiusi pirmąją Nobelio literatūrinės premijos laureatų „enciklopediją“ lietuvių kalba. Tą knygą „Rašytojai Nobelio premijos laureatai“  išleido „Vaga“ 1994. Autorė ją man atsiuntė su asmeniška dedikacija. Vėliau knygą pastebėjo Švedijos atstovybė ir pakvietė E.Baliutavičiūtę į sekančios Nobelio literatūros premijos įteikimo iškilmes.

Veronika: Vienoje knygoje aptikau tokį įrašą: „Baldwin Books“ – iš mūsų antikvarinio knygyno 1986-1991“.

Genius:  Taip, 19861991 metais Toronte (netoli didžiojo universiteto Baldwin gatvėje) turėjome antikvarinį knygyną su maždaug 8.000 pavadinimų knygų: grožinės literatūros, istorijos, psichologijos, architektūros, meno, fotografijos, kinematografijos, kelionių, autografijų-biografijų skyriais. Beveik visos – anglų kalba. Išskyrus vieną skyrių – lietuvių literatūros (sovietinėje Lietuvoje ir užsienyje leistų lietuviškų knygų). Turėjome ir nuo XVII amžiaus Anglijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Olandijoje išleistų knygų.

Kartą, visai netikėtai, vieną ramią 1990-ųjų popietę, į knygyną užsuko Nobelio laureatas rašytojas Saul Bellow, kurį kažiek pažinojau nuo studijų Čikagos universitete laikų (jis buvo „reziduojantis rašytojas“ tarp 1965 ir 1970 m.). Kadangi nebuvo kitų klientų, išsikalbėjome akis į akį mažiausiai pusantros, o gal dvi valandas. Sužinojau, kad jis labai mėgsta XIX šimtmečio rusų bei prancūzų literatūrą ir klausė manęs, ar skaičiau Ščedriną. Gavęs neigiamą atsakymą jis tėviškai man pasakė: „You must read him.“, ką aš vėliau ir padariau.

Apskritai mes daugiausiai kalbėjomės apie eilę garsių Čikagos universiteto profesorių , kurie buvo jo asmeniniai draugai. Vienas iš jų – buvęs mano profesorius, pasaulinio masto tarptautinės politikos žinovas Hans Mortgentau, prieškario Berlyno žydas, o kitas, Vienos žydas, psichoanalitikas Bruno Betellheim (kurio vieną svarbią knygą apie Holokaustą esu dovanojęs VUB). Išeidamas S.Bellow norėjo nupirkti vieną rusų ar prancūzų literatūros knygą. Aš sakau: „Ne ne, prašom, čia dovana Jums.“

Veronika: Įdomu, ar Jūs namie turite savo bibliotekos kambarį, ar visos knygos atsiduria čia, Vilniaus universitete?

Genius: Mes turime gana didelę biblioteką (apie 2.000 knygų) savo namuose, išsidėsčiusią dviejuose sujungtuose kambariuose (valgomajame ir svetainėje). 12 metrų ilgumo sienoje telpa 12 knygų skyrių po penkias lentynas, laikančias po 30 knygų. Maždaug ketvirtadalis yra žmonos Dalios anglų literatūra, kinematografijos, kulinarijos ir fotografijos knygos. Likusios – mano: istorijos, politologijos, sociologijos knygos, žymių asmenų biografijos, enciklopedijos, meno istorijos knygos, meno reprodukcijų albumai ir kelionių bei kitos kultūrinės knygos. Vienok, pačios geriausios, vertingiausios knygos atsidūrė VU ir kitose bibliotekose.

Viktorija: Įdomu, kodėl Bernardo Berensono Rumour and reflection yra itin svarbi Jūsų gyvenime?

Genius: Jaunystėje mane yra ypač paveikė kelios G.Greeno ir G.Orwello knygos. Taip pat Tolstojaus „Prisikėlimas“ ir švedo Pero Lagerkvisto „Barabas“, kur nagrinėjami moralės-tikėjimo klausimai (nuo pat jaunystės iki senatvės esu gana, o gal net labai pamaldus, nežiūrint mano liberalizmo).

Knygose „Barabas” ir “Rumour and Reflection” Kristus yra iškeliamas kaip pranašas, žmogus ir parodomas jo dieviškasis aspektas. B.Berensonas tiesiog gailisi ir priekaištauja žydams, kad jie ignoravo tokią svarbią asmenybę, tiesiog nusisuko nuo paties didžiausio ir žymiausio žydo.

Dar kitas mane sudominęs dalykas B.B. knygose, kad jis jaunystėje turėjo potraukį ir, atrodo, nemažą talentą grožinei literatūrai bei poezijai (panašiai kaip matematikas J. Kubilius) ir senatvėje beveik gailėjosi, kad savo gyvenimą skyrė vieno laikotarpio (nors ir svarbaus) italų tapybai tyrinėti. Tas faktas, kad jis didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Italijoje, o buvo gimęs Lietuvoje, kurios senatvėje be galo ilgėjosi, taip pat padarė B.Berensoną artimu man.

Veronika: Pastebėjau daugybę Jūsų dovanotų leidinių, skirtų feminizmo teorijoms.

Genius: Feminizmu domiuosi, kadangi jis yra svarbus (nors pavėluotas) žmogaus teisių „atsiteisimas“ – kokia didžiulė neteisybė! Pusei žmonijos buvo atimtos žmogaus teisės, kiek suluošintų gyvenimų! Net tame pačiame pasipūtusiame Vakarų pasaulyje, o ką jau kalbėti apie Afriką ir Aziją.

Feminizmas (tik jokiu būdu ne kraštutinis) yra svarbus ne tik kiekvienai moteriai, bet kartu ir organizuotai visuomenei, valstybei. Kuo daugiau moterų yra aukštuose valstybiniuose postuose, tuo yra geriau, teisingiau, racionaliau. Dėl to knygas šia tema ir dovanojau Vilniaus universiteto bibliotekai.

Veronika: Minėjote, kad buvote pažįstamas su Kaziu Varneliu (vyresniuoju). O iš straipsnio žurnale „Tarp knygų sužinojau, kad esate suorganizavęs ir porą lietuvių menininkų parodų.

Genius: Lietuvių meno ir fotografijos parodų esu suorganizavęs penkias. Dvi Naujoje Zelandijoje ir tris Kanadoje. Visos jos vyko meno galerijose, universitetuose ir rotušėse. Jos buvo gerai recenzuotos tų miestų didžiojoje spaudoje, o po paskutinės parodos (1986) „Vilnius the Capital of Lithuania and Its People“ (šią Lietuvos meninių fotografijų parodą Ottawos miesto rotušėje atidarė Kanados nacionalinės meno galerijos fotografijos skyriaus direktorius) gavau asmenišką Kanados užsienio reikalų ministerijos skyriaus šefo padėkos laišką už parodos iš Rytų Europos surengimą.

Su dailininku Kaziu Varneliu susipažinau, kai VU rektorius J.Kubilius lankėsi Čikagos universitete 1967-aisiais. K.Varnelis buvo atvykęs pas mane į namus ir prašė, kad aš rektoriui perduočiau kažkurią Jurgio Baltrušaičio knygą. Su rektoriumi mažiausiai du kartus per savaitę susitikdavau ilgiems pokalbiams. Su K.Varneliu vėl susitikome Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jo garsiajame muziejuje prie Vilniaus rotušės (tikriausiai 1994) ir tuomet pamačiau jo didžiulę meno istorijos biblioteką, jo darbus bei kitų menininkų objektus.

Veronika: Pirmosios brolių Mekų pasakos, kurias radau Jūsų kolekcijoje, pokariu išleistos Vokietijoje ir nemažai pakeliavo per lentynas. Kažkada jas gavo dovanų Vladas Šaltmiras, o po jo mirties pasakos atsidūrė pas Jus?

Genius: Jono ir Adolfo Mekų pirmųjų knygelių turėjau trejetą. Viena iš jų atiteko Vilniaus universiteto bibliotekai, kita – Toronto universiteto retų knygų bibliotekai, o trečią atidaviau Jonui Mekui (kuris ją su džiaugsmu ir nuostaba priėmė po 60 metų), kai skaitė paskaitą ir rodė savo filmą Toronto Ryersono universitete, kuriame mano žmona Dalia dirbo knygų užpirkėja.

Kaip Vladui Šaltmirui skirtos knygos atsidūrė pas mane? Vladas buvo mano artimas draugas. Pokariu, 1946-48 m., jis su Mekais ir literatu Pranu Visvydu studijavo vokiečių ir rusų literatūrą Mainco universitete. Visi keturi artimai draugavo. Tuomet Mekai dovanojo savo pasakas Šaltmirams. Vėliau broliai persikėlė gyventi į Niujorką, Visvydas – į Kaliforniją, o Šaltmiras – į Torontą.

Neatmenu, kur mes su Vladu susipažinome, ar lietuviško parengimo programoje, ar mūsų knygyne. Draugystė tęsėsi 30 metų. Jam mirus dukra Gailė manęs klausė, ką daryti su tėvo kelių tūkstančių knygų biblioteka. Patariau, kad atsirinktų sau mėgstamiausias knygas, o likusias, ypač vertingesnes lituanistines knygas, kurių Toronto universitetas neturi, padovanotų jo bibliotekai.

Šaltmiro dukra, žinodama apie mūsų artimą draugystę, pasiūlė man atsirinkti porą tuzinų tėvo knygų. Taip tos brolių Mekų knygos ir atsirado pas mane.

Viktorija: Man labai patiko viena C.Miloszo bičiulio frazė, kuri nuskambėjo jo biografiniame filme. Jis pasakė, kad Miloszas jam buvo Jean‘o Paulo Sartre‘o ir Madonnos mišinys. Man atrodo šis derinys gerai apibūdina, kas gi yra Jūsų knygų kolekcija – antropologų ir etnologų džiaugsmas…!

Parengta pagal LZINIOS.LT ir PILOTAS.LT informaciją

Komentarai

  1. oho! knygines nuorodos vertos neeilinio demesio.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Kongresų rūmai

ATPAŽINIMO KODAS: Architekto E.Stasiulio knygos pristatymas ir paroda

2022 gegužės 16Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Atriumo salėje atidaroma architekto, Architektūros riterio ordino kavalieriaus Edmundo Stasiulio kūrybos paroda. Bus pristatyta nauja autoriaus knyga „Atpažinimo kodas“. Gegužės 23 dieną

Preilos biblioteka

RENOVUOTA PREILOS BIBLIOTEKA: Įsikūrė 1907-aisiais statytoje raudonplytėje mokykloje

2022 gegužės 161 KomentarasPILOTAS.LT

Neringoje duris atveria atsinaujinusi Preilos biblioteka, įsikūrusi istorinėje raudonmūrėje prieškario mokykloje, pastatytoje 1907-aisiais. Buvęs avarinės būklės mokyklos pastatas po tvarkybos darbų prikeltas antrajam gyvenimui. Preilos

Neįgyvendintas Vilnius

VILNIAUS KLUBAS: Premija – knygos „Neįgyvendintas Vilnius“ autorėms

2022 vasario 21Be komentarųPILOTAS.LT

Tradiciškai, likus savaitei iki Vilniaus knygų mugės, Vilniaus klubas ir Lietuvos leidėjų asociacija paskelbė žinią apie Vilniaus klubo premiją, kuri jau 7-ąjį kartą skiriama už

Kauno kultūros abonentų knyga

KULTŪROS ABONENTŲ KNYGA: Kauniečiai gaivina telefonų knygos formatą

2022 sausio 27Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno fotografijos galerija nusprendė atgaivinti tradicinės telefonų knygos formatą. Planuojamame išleisti kultūros abonentų sąraše bus galima susirasti skirtingų Kauno kultūros sričių darbuotojų, įstaigų, organizacijų, individualių

Naujoji Pekino biblioteka (arch. „Snøhetta“)

ŽINIŲ GIRAITĖ KINIJOJE: Pekine kyla naujoviškos koncepcijos biblioteka

2022 sausio 101 KomentarasPILOTAS.LT

Pekine įpusėjo naujos bibliotekos statyba. Pastarąjį originalios koncepcijos pastatą suprojektavo žinoma norvegų architektūros kompanija „Snøhetta“, prieš 4 metus laimėjusi tarptautinį architektūros idėjų konkursą ir tikinti,

Baltijos šalių menas

BALTIJOS ŠALIŲ MENAS: Prancūzų menotyrininko knygos pristatymas Kaune

2021 spalio 20Be komentarųPILOTAS.LT

Vienoje žymiausių Prancūzijos „Flammarion“ leidykloje neseniai buvo išleista garsaus prancūzų menotyrininko Serge‘o Fauchereau‘o knyga „L‘art des pays baltes XIXe – XXe siécles. Lituanie, Lettonie, Estonie“.

Ramutė Rachlevičiūtės

142 ATVERTYS: R.Rachlevičiūtės knygos apie menininkes pristatymas

2021 spalio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune pristatoma doc. dr. Ramutės Rachlevičiūtės knyga „142 atvertys: Lietuvos menininkių autobiografijos“. Dvitomyje pristatoma unikali kiekvienos menininkės autobiografija, kurioje persipina buitis, būtis ir kūryba. Spalio

Bibliotekos persikraustymas

BIBLIOTEKOS PERKRAUSTYMAS: Knygos iš rankų į rankas keliaus skambant muzikai

2021 rugpjūčio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Artėjant rekonstrukcijai, Kauno apskrities viešoji biblioteka skelbia neeilinę bibliotekos persikraustymo akciją. Knygos iš rankų į rankas keliaus skambant muzikai. Rugpjūčio 31 dieną (antradienį) 15 val.

Vilius Dringelis

LIETUVIS TARP GERIAUSIŲ: Albumas „Art & Us“ laimėjo „A’ Design“ auksą

2021 gegužės 7Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvio dizainerio Viliaus Dringelio sukurtas „Lewben Art Foundation“ meno albumo „Art & Us“ dizainas prestižiniame konkurse „A’ Design Award“ įvertintas aukso apdovanojimu. Tarptautiniame konkurse Italijoje

Apie raganas

STEBUKLINGOS ISTORIJOS VAIKAMS: 13 lietuvių liaudies pasakų apie raganas

2021 vasario 3Be komentarųPILOTAS.LT

Knygynų lentynas jau pasiekė „13 lietuvių liaudies pasakų apie raganas“ – tai pirmasis šalyje liaudies pasakų apie raganas rinkinys. Jis iliustruotas originaliomis dailininko Ojaro Mašidlausko

skaitmeninė architektūra

VDA IR SKAITMENINĖ ARCHITEKTŪRA: Knygos pristatymas ir paroda

2020 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus dailės akademijos leidykla 2020 m. išleido knygą „Skaitmeninė architektūra Vilniaus dailės akademijoje / Digital architecture at the Vilnius Academy of Arts“. Spalio 28 dieną

Snohetta

BIBLIOTEKA KAIP KELIONĖ: Prestižiniame JAV architektūros konkurse triumfavo „Snøhetta“

2020 rugsėjo 221 KomentarasPILOTAS.LT

Norvegų architektūros kompanija „Snøhetta“ neseniai triumfavo Teodoro Ruzvelto (Theodore Roosevelt) prezidentinės bibliotekos konkurse. Norvegai pasiūlė integruoti bibliotekos pastatą į kalvotą Šiaurės Dakotos kraštovaizdį, kuris ir taptų

"Kauno atžalynp" biblioteka Klaipėdoje

ATNAUJINO BIBLIOTEKĄ: Veiks kaip renginių, edukacijos ir susibūrimų centras

2020 liepos 10Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdoje, Kauno gatvėje atnaujinta „Kauno atžalyno“ biblioteka jau laukia skaitytojų. Rekonstruojant sovietmečiu statytą namą, jo plotas išplėstas daugiau nei dvigubai. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto

Bernardinų sodo skaitykla

LAISVALAIKIS SU KNYGA: Bernardinų sode atsidaro kupolinė skaitykla

2020 birželio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Pernai Bernardinų sode veikusioje Vilniaus centrinės bibliotekos vasaros skaitykloje buvo galima rinktis iš daugiau nei 500 knygų, kurias visą vasarą skaitė per 18.000 žmonių. Sodo

Gyvenimo lai(š)kai

GYVENIMO LAIŠKAI: Iš Niujorko megapolio į Semeniškių kaimą

2020 birželio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, Kaune rengiamas knygos „Jonas ir Adolfas Mekai: Gyvenimo lai(š)kai“ pristatymas. Šioje knygoje laiškai ne tik sujungia dviejų brolių gyvenimo kelionę, bet

Lampėdžiai

SKAITYMO MĖGĖJAMS: Kauno paplūdimio bibliotekos skaičiuoja 4-ąjį sezoną

2020 gegužės 27Be komentarųPILOTAS.LT

Vasarai artėjant, o karantinui ir toliau švelnėjant, į Kauno miesto paplūdimius jau ketvirtą kartą grįžta bibliotekos po atviru dangumi. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos įkurtose

Vilnius: savas ir svetimas

NAUJASIS ŠILKO KELIAS: Kinijoje išleista istorinė knyga apie Vilnių

2020 gegužės 4Be komentarųPILOTAS.LT

Po dvejų metų intensyvaus darbo Kinijoje išleista rašytojo, istoriko Laimono Briedžio knyga „Vilnius: savas ir svetimas“. Tai pirmoji istorinė knyga apie Lietuvą kinų kalba. L.Briedžio

VU biblioteka

VILNIAUS UNIVERSITETAS: Pačios vertingiausios kolekcijos atsiveria virtualiai

2020 balandžio 6Be komentarųPILOTAS.LT

450 metų sukaktį mininti Vilniaus universiteto (VU) biblioteka atvėrė naujas galimybes pažinti virtualiai – pristatė atnaujintą skaitmeninių kolekcijų platformą internete. Tūkstančiais naujų dokumentų papildyta svetainė

Neringos architektūros gidas

GAMTAI, ŽMOGUI, ARCHITEKTŪRAI: Neringos architektūros gidas kviečia žvelgti subtiliau

Neringos architektūros gidas šiemet buvo vadinamas laukiamiausia Vilniaus knygų mugės architektūrinių naujiena. Ir tai tikrai nestebina, nes Kuršių Nerija – vienas iš didžiausių ne vien

Kuršių nerija

MIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI: Knygos apie Kuršių nerijos gyventojus pristatymas

2020 vasario 5Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje pristatoma istoriko Vasilijaus Safronovo knyga „Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX a. viduryje“. Ribotą kiekį leidinių renginyje bus galima pasiimti nemokamai. Vasario 6 dieną

Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes

PASIŽVALGYMAS PO VILNIAUS APYLINKES: M.Baužienės 3-osios knygos pristatymas

2020 sausio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje pristatoma architektūros istorikės Mortos Baužienės knyga „Pasižvalgymas po Vilniaus apylinkes“. Dalyvauja knygos autorė, leidyklos vadovas, paveldo žinovai. Sausio 8

Lentvario biblioteka

PREMJERA LENTVARYJE: Kino teatro vietoje įsikūrė biblioteka ir kultūros rūmai

2019 gruodžio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Per 10.000 gyventojų Trakų rajono miestas – Lentvaris – šventes pasitinka atverdamas naujo kultūros objekto duris. Lentvario kultūros rūmai ir biblioteka ką tik įsikūrė avarinės

Vaidas Petrulis

PAVELDAS KAIP KONFLIKTAS: V.Petrulio knygos pristatymas socialinės įtampos fone

2019 lapkričio 71 KomentarasPILOTAS.LT

Kaune rengiamas architektūros istoriko Vaido Petrulio monografijos „Paveldas kaip konfliktas: metodologinės Lietuvos XX a. architektūrinio palikimo vertinimo prielaidos“ pristatymas. Renginys įvyks nesilpstant statybų prie paminklinės

Villa Savoye

ARCHITEKTO LE CORBUSIER PALIKIMAS: Istorikės M.Drėmaitės paskaita ir diskusija

2019 spalio 234 KomentaraiPILOTAS.LT

Pagaliau galime skaityti didįjį architektūros mokytoją Le Corbusier ir lietuviškai – ką tik išleista jo garsioji knyga „Architektūros link“. Ta proga Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje

Wilno XX-XXI wiek przewodnik architektoniczny

VILNIUS-WILNO: Sostinės architektūros gidas prakalbo lenkiškai

2019 spalio 32 KomentaraiPILOTAS.LT

Bene geriausia architektūrinė leidykla Lenkijoje „Centrum Architektury“ ką tik išleido Vilniaus architektūros gidą (lenk. Wilno XX-XXI wiek przewodnik architektoniczny). Tai jau antras šios leidyklos gidas