TAS SAL­DUS ŽODIS „KOM­PRO­MI­SAS“//„LIE­TU­VOS“ KI­NO TE­AT­RAS IŠTIRPS NAU­JA­ME DAU­GIA­BU­ČIŲ KVAR­TA­LE

Šiuo­lai­kiška­me mies­te kul­tū­ra puo­selėja­ma, su­vo­kiant, jog ši ne­pel­nin­ga veik­la – il­ga­laikė in­ves­ti­ci­ja į sąmo­nin­gos ir kū­ry­bin­gos vi­suo­menės men­ta­li­tetą. Lie­tu­vo­je mies­tai kol kas, pum­puo­ja­mi in­ves­ti­cijų vi­ta­mi­nais, au­ga “į kūną“ ir puošia­si vis prašmat­nes­niais dra­bužiais, kas­kart la­biau įtikėda­mi, kad tai ir yra tik­ro­ji ge­rovė. Ver­slas landžiai skver­bia­si ne tik į kokį tuštesnį mies­to kam­pelį, ap­leis­tas te­ri­to­ri­jas, bet ir į viešąsias erd­ves, o kar­tais net išstu­mia kul­tūrą, ne­ati­tin­kančią to svar­biau­sio­jo kri­te­ri­jaus – pel­nin­gu­mo.

Lai­mei, kar­tais to­kiai “hi­per­fa­gi­jai“ pa­si­priešina da­lis “nesu­si­pra­tu­sios“ vi­suo­menės, tad ver­sli­nin­kams ten­ka ieško­ti kom­pro­misų.

Da­bar ie­tys su­rem­tos ties vie­nu svar­biau­sių Vil­niaus kul­tū­ros židi­nių, ne­ko­mer­ci­nio ki­no Me­ka – “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ru. Pa­statą įsi­gi­ju­sios ben­drovės “VP Mar­ket“ ke­ti­ni­mai jo vie­to­je sta­ty­ti ko­mer­cinį-gy­ve­namąjį kom­pleksą sukėlė ne­menką vi­suo­menės ir kul­tū­ros veikėjų pro­tes­to bangą.

Ne­ke­tin­da­mi at­si­sa­ky­ti sa­vo planų, ver­sli­nin­kai vis dėlto ban­do su­de­rin­ti abiejų pu­sių in­te­re­sus. Naująją “Lie­tu­vos“ re­konst­ruk­ci­jos kon­cep­ciją (arch. Al­gi­man­tas Nas­vy­tis, Ge­di­mi­nas Pa­slai­tis) ne­se­niai pri­stačius Vil­niaus sa­vi­val­dybės ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams, džiu­giai pa­skelb­ta: “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ras išliks!

PA­STATĄ GRIAUS, FUNK­CIJĄ PA­LIKS

Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Py­li­mo gatvėje, esančio “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro vie­to­je iškil­siančio apie 7.700 m² plo­to dau­gia­funk­ci­nio cen­tro pir­ma­me aukšte, anot pro­jek­tuo­tojų, bus įkur­tas ne­di­de­lis (ir todėl, anot pro­jek­to ini­cia­to­rių, ren­ta­bi­les­nis) 750 m² plo­to ki­no cen­triu­kas. Jį su­da­rys 84 ir 200 vietų salės, ap­tar­na­vi­mo pa­tal­pos ir ka­vinė, va­sarą užim­sian­ti ir vi­dinį kom­plek­so pa­sažą.

Ki­ta­me pir­mo­jo aukšto kor­pu­se (1.800 m²) bus ne­di­delės par­duo­tuvės, o li­ku­siuo­se 2 aukštuo­se ir man­sar­do­je – 58 bu­tai (apie 5.100 m²). 119 vietų par­kin­gas su lif­tais nu­ma­ty­tas po žeme.

1965 me­tais pa­gal ti­pinį pro­jektą pa­sta­ty­tas ki­no te­at­ro pa­sta­tas bus nu­griau­tas. A.Nas­vyčio nuo­mo­ne, jis Se­na­miesčio erd­vei esąs per­ne­lyg sve­ti­mas ir ego­cen­triškas, todėl Vil­niaus ar­chi­tek­tū­ra ne­nu­skurstų, jo ne­te­ku­si. Or­ga­niškas kvar­ta­lo ryšys su ur­ba­nis­ti­ne struk­tū­ra bus at­kur­tas tai­kant pe­ri­met­ri­nio užsta­ty­mo prin­cipą. Prie gre­timų pa­statų pri­de­ri­nus užsta­ty­mo li­niją bei aukštį, kom­plek­sas dar la­biau pri­taps šio­je ap­lin­ko­je.

Šalia, tarp Ving­rių ir Py­li­mo gat­vių, nu­ma­ty­ta įreng­ti viešąją erdvę su fon­ta­nais.

KI­NO MĖGĖJAI ŠAM­PA­NO KAŽKODĖL NEIŠŠOVĖ

At­ro­do, išei­tis ras­ta. Ir vil­kas so­tus – „VP Mar­ket’as” galės pres­tižinėje vie­to­je sta­ty­ti bu­tus ir įreng­ti ko­mer­ci­nes pa­tal­pas, – ir avis svei­ka. Ne­ko­mer­ci­nio ki­no te­at­ras išlie­ka, taip pat išlai­ko­ma da­bar­tinė vi­suo­me­ninė-ko­mer­cinė žemės pa­skir­tis – to pa­gei­dau­ja valdžios ins­ti­tu­ci­jos.

Tačiau iš spe­cia­listų, žinančių ki­no spe­ci­fiką, pa­lengvėji­mo ato­dū­sio ne­si­gir­di.

Kaip “Sta­tybų pi­lo­tui“ teigė “Lie­tu­vos“ di­rek­torė Vi­da Ra­maškienė, nors ne­ko­mer­ci­nio ki­no te­at­ro funk­ci­ja ir išliks, ne­be­ga­li­ma kalbėti apie jo veik­los tęsti­numą su to­mis pačio­mis ga­li­mybėmis ir funk­ci­jo­mis.

Vil­niui ne­te­kus didžiau­sios – be­veik 1.000 vietų – ki­no te­at­ro salės, ne­ko­mer­ci­nio ki­no fes­ti­va­lių at­ei­tis taip pat da­ro­si mig­lo­ta. Mies­to va­dovų pa­siū­lymą juos reng­ti skir­tin­guo­se ki­no te­at­ruo­se V.Ra­maškienė ver­ti­na skep­tiškai. Jos tei­gi­mu, didžiau­sia kliū­ti­mi taps di­de­lių sa­lių, val­domų pri­va­taus ka­pi­ta­lo, nuo­mos kai­na. Anot di­rek­torės, nai­vu tikėtis, kad ko­mer­ci­nio ki­no sa­lių sa­vi­nin­kai pa­tys rengtų ne­pel­ningą fes­ti­valį, o salės nu­oma, kad at­si­pirktų, būtų ne­maža. Be to, da­lis ne­ko­mer­ci­nio ki­no mylėtojų esą at­si­sa­kytų ap­si­lan­ky­mo ki­ne vien dėl pi­ni­gais kve­piančios “mul­tip­lek­so“ at­mo­sfe­ros…

MAŽA KI­NO SALĖ – BRAN­GIAU

Anot V.Ra­maškienės, mažų sa­lių eks­plo­a­ta­vi­mas nėra pi­gus, o reng­ti jo­se fes­ti­valį – išvis ne­pa­sie­kia­ma pra­ban­ga. Ne­ga­na to, jog fil­mas būtų ro­do­mas tik pir­mie­siems atėju­siems ar “išrink­tie­siems“ (didžio­ji da­lis fes­ti­va­lio lan­ky­tojų, var­giai tel­pančių ir į da­bar­tinę didžiąją salę, tie­siog liktų už durų), bi­lie­tai kai­nuotų ne mažiau kaip už aukšto ly­gio kon­certą fil­har­mo­ni­jo­je. Pa­sak V.Ra­maškienės, vie­nas fil­mo pa­de­monst­ra­vi­mas fes­ti­va­ly­je kai­nuo­ja apie 7.000 litų.

Be­lie­ka pa­si­tikėti rėmėjais (dau­giau­sia pri­vačiais), nes kol kas ki­nas lie­ka vals­tybės re­miamų kul­tū­ros šakų nuošalėje – šiais me­tais, anot V.Ra­maškienės, ki­nui iš įvai­rių fondų skir­ta vi­so la­bo 3 mln. litų.

Ka­da bus pradėta griau­ti “Lie­tuvą“ ir kas val­dys ją pa­kei­siantį ki­no te­atrą, kol kas ne­aišku. Pa­sak „VP Mar­ket’o“ sta­tybų stra­te­go Min­dau­go Mar­cin­ke­vičiaus, pa­grin­di­nis pre­ten­den­tas į ope­ra­to­rius – “Lie­tuvą“ val­dan­ti ben­drovė “Eu­ro­pos ki­nas“. “Sta­tybų pi­lo­to“ žinio­mis, V.Ra­maškie­nei pa­ves­ta pri­sta­ty­ti nau­jo­jo ki­no te­at­ro ver­slo pro­gramą, ku­rio­je būtų nu­ma­ty­tas vals­tybės ir sa­vi­val­dybės sub­si­dijų, do­ta­cijų po­rei­kis.

STATYBŲ PILOTAS 10(124) 2005 08 18

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Suspaustas laikas MO muziejuje

SUSPAUSTAS LAIKAS 2023: Eksperimentinio kino ir meno festivalis gilinsis į terpes

2023 liepos 17Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniuje, Nidoje ir Klaipėdoje pakvies eksperimentinio kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“. Festivalis jau 8-ąjį kartą iš eilės sukviečia analoginio ir skaitmeninio kino formomis bei

Kinas iš automobilio

NEGALINTIEMS BE AUTOMOBILIO: Kino salė Liepkalnio parkavimo aikštelėje

2023 balandžio 21Be komentarųPILOTAS.LT

Atšilus orams, į Vilnių sugrįžta Jungtinėse Amerikos valstijose populiari laisvalaikio pramoga – kinas iš automobilio. Šį savaitgalį nuo pat 4-adienio Liepkalnio slidinėjimo trasų parkavimo aikštelė

Kino teatrų paroda Kaune

SLĖPTUVĖ NUO GYVENIMO: Keliaujanti istorinė kino teatrų paroda pasiekė Šiaulius

2023 balandžio 7Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus sukurta keliaujanti paroda „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“ (1939–1944) savo kelionę per Lietuvą. Jūriniame konteineryje įrengta paroda šiandien

Mariupolis 2

KAI KINAS ŠAUKIA: Prasideda Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“

2023 kovo 16Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo kovo 16 iki 26 dienos 28-ąjį kartą vyks Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“, kurio organizatoriai žada 11 dienų truksiantį žiūrėjimo malonumą. Programoje šiemet 74 ilgametražiai

sandansas

SANDANSAS APDOVANOJO: Lietuvei Marijai Kavtaradzei liaupsės už geriausią režisūrą

2023 sausio 30Be komentarųPILOTAS.LT

Penktadienį vakare Lietuvą pasiekė ypatinga žinia iš Sandanso kino festivalio – režisierė Marija Kavtaradzė jame pelnė apdovanojimą už filmo „Tu man nieko neprimeni“ (angl. „Slow“)

Organizatoriai Kauno parodai parinko itin dėkingą vietą – ilgus metus buvusį pamirštą, tačiau šį rudenį it nauja kultūros scena atgimusį kino teatrą „Daina“ (arch. S.Kudokas, inž. A.Breimeris; 1936 m.). ©PILOTAS.LT

GAIVINS „DAINĄ“: Žadama prikelti tarpukarinį Kauno Žaliakalnio kino teatrą

2023 sausio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Ilgus metus Kauno Žaliakalnyje apleistą stovėjusį kino teatrą „Daina“ žadama atnaujinti. Nuo metų pradžios jame pradedami paprastojo remonto darbai, kurių metu bus keičiama stogo danga, tvarkomi byrantys

Tėja Kvedaravičiūtė

DRĄSIOJI DOKUMENTIKA: Ukrainoje nužudyto M.Kvedaravičiaus filmas – geriausias Europoje

2022 gruodžio 12Be komentarųPILOTAS.LT

Savaitgalį Reikjavike įvykusiuose Europos kino apdovanojimuose geriausio dokumentinio filmo titulą laimėjo „Mariupolis 2“, sukurtas Ukrainoje nužudyto lietuvių režisieriaus Manto Kvedaravičiaus. Garbingą apdovanojimą už M.Kvedaravičių atsiėmė jo

Alvaro Aalto

„NEPATOGUS KINAS“ KAUNE: „Architektūriniai“ seansai modernistinio paveldo pastatuose

2022 spalio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Per Lietuvą keliaujantis festivalis „Nepatogus kinas“ Kaunui šiemet skiria ypatingą dėmesį. „Mes norim, kad žiūrėtum filmus modernistiniuose pastatuose“, – kviečia organizatoriai ir 2022–ųjų Europos kultūros

Tai, kas lieka kelyje

NEPATOGUS KINAS SUGRĮŽTA: Šokiruojančios temos ir itin atviri pokalbiai

2022 spalio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus kino teatruose, bibliotekose ir virtualiai vyksiantis tarptautinis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ džiugins ne vien rinktiniais filmais. Ne mažiau svarbi

mekas_fr_220800_e01_xxx

JONAS MEKAS 100: Renginių ciklas brangiojoje Pietų Prancūzijoje

2022 rugpjūčio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Jonui Mekui itin brangi Pietų Prancūzija šią savaitę pradeda švęsti jo 100-metį. Vyks parodos, filmų peržiūros, poezijos vertimo į prancūzų kalbą dirbtuvės, garso menininko Arturo

Ukrainos kino dienos

UKRAINOS KINO DIENOS: Įdomiausias pastarųjų metų ukrainiečių kinas

2022 gegužės 9Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje rengiamos Ukrainos kino dienos, kuriose žiūrovams bus pristatyti vieni įdomiausių pastarųjų metų Ukrainos kino kūrėjų darbai, pasakojantys apie žmogiškumą, sudėtingus jausmus, patirtis karo akivaizdoje

Romuva

TARPUKARINĖ „ROMUVA“ SUGRĮŽTA: Skelbiamas naktinis filmų maratonas

2022 balandžio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kaune po ilgai trukusios rekonstrukcijos pagaliau atidaromas tarpukarinis kino teatras „Romuva“. Atidarymo metu kviečiama pažinti modernistines kino teatro erdves, pamatyti čia eksponuojamą parodą, aplankyti kino

Naglis

ATGAL Į ATEITĮ: Kino teatro „Naglis“ konversijos projektinių pasiūlymų pristatymas

2022 balandžio 13Be komentarųPILOTAS.LT

Daugiau nei prieš 60 metų statytas kino teatras „Naglis“ bus rekonstruojamas ir taps regionine filmoteka. Konkursą laimėję „Altitudės“ ir „Urbanistinės architektūros“ architektai balandžio 25 dieną

Lietuvių režisierius Mantas Kvedaravičius (1976-2022) šį pavasarį buvo ciniškai nužudytas filmuojant dokumentinį filmą „Mariupolis 2”.

ŽUVO SU KAMERA: Mariupolio okupantų raketa pražudė režisierių M.Kvedaravičių

2022 balandžio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Savaitgalį Lietuvą pasiekė tragiška žinia iš Ukrainos – Mariupolyje žuvo žinomas lietuvių režisierius, archeologas ir antropologas Mantas Kvedaravičius. Pranešama, kad į automobilį, kuriame važiavo lietuvių

Piligrimai

„PILIGRIMAI“ GRĮŽTA NAMO: Karmėlavoje kelioms dienoms iškils kino teatras

2022 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Kaunui ir Kauno rajonui tapus Europos kultūros sostine atsivėrė naujos galimybės kultūrą priartinti prie kiekvieno žmogaus. Būtent todėl festivalis „Kino pavasaris“ kartu su lietuvišką kiną

begik_211000_e03_xxx

KINO LAURAI RYGOJE: Geriausias filmas – Andriaus Blaževičiaus „Bėgikė“

2021 spalio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Tarptautinis Rygos kino festivalis pirmadienį paskelbė šiemetinius nugalėtojus – pagrindinėje konkursinėje programoje laimėjo Andriaus Blaževičiaus filmas „Bėgikė“. Joje pagrindinį vaidmenį atlieka Žygimantė Elena Jakštaitė, o

ODISĖJA72

FESTIVALIO „ODISĖJA72“ KULMINACIJA: Geriausių filmų premjera ir apdovanojimai

2021 spalio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Penktadienio vakarą kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ įvyko „ODISĖJA72“ filmų kūrimo festivalio kulminacija: renginio metu buvo rodomi festivalio dalyvių sukurti filmai bei apdovanojami geriausių filmų

Vaidila

ANTRASIS „VAIDILOS“ GYVENIMAS: Pagrindinė veikla – motomuziejus

2021 spalio 1Be komentarųPILOTAS.LT

Buvęs Klaipėdos „Vaidilos“ kino teatras bus rekonstruotas ir naujai atgims kultūrinei veiklai. Pagrindinė atgimusiame pastate numatoma veikla – motomuziejus. BUS 5 AUKŠTŲ VISUOMENINIS PASTATAS „Vaidilos“

Dar po vieną

KINO KARAVANO EKSPEDICIJA: Aplankys 40 Lietuvos miestų ir miestelių

2021 birželio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Atsinaujinęs ir išaugęs „Kino karavanas“ ruošiasi į tikrą kino ekspediciją: per du mėnesius aplankys 40 Lietuvos miestų ir miestelių STARTAS NUMATYTAS GIRKALIUOSE Vasara „Kino pavasario“

Pažaislis

BERLYNO KINO FESTIVALIS: Pažaislis – geriausia 2020 metų filmavimo lokacija Europoje

2021 kovo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Berlyno kino festivalio ceremonijoje iškilmingai paskelbta, kad Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis išrinktas geriausia 2020 metų filmavimo lokacija Europoje. Dėl šio titulo varžėsi net kelios

Žygimantė Elena Jakštaitė

KYLANTI KINO ŽVAIGŽDĖ: Lietuvė – tarp ryškiausių debiutuojančių Europos aktorių

2021 sausio 131 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvių aktorė Žygimantė Elena Jakštaitė pakviesta dalyvauti Europos kiną populiarinančios organizacijos „European Film Promotion“ tarptautinėje programoje – „European Shooting Stars“, skirtoje kylančioms Europos kino žvaigždėms.

Kino teatras "Naglis"

KINO TEATRAS „NAGLIS“: Paskelbtas pritaikymo filmotekai konkursas

2020 lapkričio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Paskelbtas Palangos kino teatro „Naglis“ pritaikymo regioninės filmotekos reikmėms architektūrinio projekto konkursas. Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. 1959 metais pastatytą Palangos kino teatrą „Naglis“

Vilniaus portretai kine

VILNIAUS PORTRETAI: Kino istorikės Sonatos Žalneravičiūtės paskaita

2020 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Kino istorikė Sonata Žalneravičiūtė Vilniaus rotušėje supažindins su sostinės portretais kine. Kino siužetuose galime matyti žymiausias Vilniaus  vietas. Spalio 26 dieną (pirmadienį) 18 val. Vilniaus rotušėje (

Kultūros ministerija

SKYRĖ PAPILDOMŲ LĖŠŲ: 7,3 mln. eurų kultūros įstaigoms ir kino industrijai

2020 rugsėjo 11Be komentarųPILOTAS.LT

Vyriausybė, pakoregavusi Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, kultūros sričiai skyrė 7,3 mln. papildomų lėšų. Kaip praneša Kultūros ministerija, priemonei

„Vaidilos“ kino teatras

ARCHITEKTŲ KLUBAS: Diskusija apie naujo muziejaus Klaipėdoje atsiradimą

2020 rugsėjo 8Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos (LASKAO) Architektų klubas ketvirtadienį rengia diskusiją apie naujo privataus muziejaus Klaipėdoje atsiradimą. Rugsėjo 10 dieną (ketvirtadienį) 17 30 val.,