Audrys Karalius

2007 Nr.5(146) Redaktoriaus stulpelis

Kiekvieną pavasarį Lietuvos statybų rinka matuojasi temperatūrą „Restoje“, kuri, neturėdama rimtos konkurencijos, yra tapusi lyg ir vienintele apžiūra, „kas yra kas“ statybų daugiakovėje. Nors tų landsberginių „Restų“ atradimo džiaugsmų nebelikę ir visi visus jau seniai pažįsta, dalyvavimas

akrop kaun 0704 **MASTELIS MIRĖ // AKROPOLIS PAVERTĖ KAUNĄ DIDELIU PRIEMIESČIU

  Nuo šiol (rašo laikraščiai) Kaunas gali didžiuotis moderniausiu ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse prekybos ir pramogų centru. Iš viso (rašo laikraščiai) į „Akropolį“ investuota apie 320 mln. litų, jame veikia daugiau kaip 200

2007 Nr.4(145) Redaktoriaus stulpelis

Pasilik Lietuvoje, – ragina guvūs kanadiečio ir dano suburti aktyvistai, bandantys padėti jaunimui įžvelgti patrauklių galimybių ir Lietuvoje. Tačiau dezertyruojantys jaunuomenės pulkai abejingi agitatorių entuziazmui. Vis abejingesni ir pačiai Lietuvai. Ne dėl to, kad čia nepakeliamai blogai,

2007 Nr.3(144) Redaktoriaus stulpelis

Žemės aistra žaliuoti kupina tokios raganiškos energijos, kad visokie žmogaus sukurti vienkartinio naudojimo branduoliniai užtaisai greta atrodo it žaislai, it savadarbiai skrabalai špokams gąsdinti. Mes, šiauriečiai, kiekvieną pavasarį turime dusinančią galimybę stebėti, kaip po kiekvienos šiltesnės nakties

2007 Nr.2(143) Redaktoriaus stulpelis

Šį vasarį kaip reta gausu esmingų tautai architektūrinių, patriotinių uždavinių aktualizavimo ir diskusijų. Iš istorijos užkulisių grįžta lygiai prieš 100 metų Jono Basanavičiaus paskelbta idėja Vilniuje, ant Pamėnkalnio, pastatyti Tautos namus. Kartu grįžta ir klausimas – kaip

2007 Nr.1(142) Redaktoriaus stulpelis

Nieko nėra gražiau už rinkimų šviesose besiskleidžiančių asmenybių žavesį. Jautrios ir energingos, jos pasiryžusios aukotis dėl mylimos apygardos – čia ir dabar. Pavydėtinas kūrybingumas apsėda nykius klerkus bei arogantiškus verslo liūtus, staiga pajutusius nenumaldomą potraukį atlikti pareigą

NEKOMERCINIO KINO VILTIS „LIETUVOJE” ATGIJO

Gali būti, kad multifunkciniame komplekse, į kurį bus rekonstruotas “Lietuvos“ kino teatras Vilniuje, vis dėlto bus rodomas nekomercinis kinas. “Vilniaus prekybos“ grupės įmonė “Regiono investicija“ ir pastatą, ir projekto koncepciją (arch. A.Nasvytis, G.Paslaitis) pardavė bendrovei “Rojaus apartamentai“,

„LIE­TU­VOS” KI­NO TE­AT­RAS PRI­BAIG­TAS BE NAR­KOZĖS

Nu­sto­jo veik­ti vie­nas svar­biau­sių šalies kul­tū­ros židi­nių, ne­ko­mer­ci­nis ki­no te­at­ras “Lie­tu­va“. Ben­drovės “Vil­niaus Ak­ro­po­lis“ pažadai pa­sta­to vie­to­je ke­ti­na­ma­me sta­ty­ti mul­ti­funk­ci­nia­me kom­plek­se (arch. A.Nas­vy­tis, G.Pa­slai­tis) 2 sa­les skir­ti ne­ko­mer­ci­niam ki­nui pa­si­rodė esą katė maiše. Mat in­ves­tuo­to­jams pa­rei­ka­la­vus už

TAS SAL­DUS ŽODIS „KOM­PRO­MI­SAS“//„LIE­TU­VOS“ KI­NO TE­AT­RAS IŠTIRPS NAU­JA­ME DAU­GIA­BU­ČIŲ KVAR­TA­LE

2005 rugpjūčio 18Be komentarųAudrys Karalius

Šiuo­lai­kiška­me mies­te kul­tū­ra puo­selėja­ma, su­vo­kiant, jog ši ne­pel­nin­ga veik­la – il­ga­laikė in­ves­ti­ci­ja į sąmo­nin­gos ir kū­ry­bin­gos vi­suo­menės men­ta­li­tetą. Lie­tu­vo­je mies­tai kol kas, pum­puo­ja­mi in­ves­ti­cijų vi­ta­mi­nais, au­ga “į kūną“ ir puošia­si vis prašmat­nes­niais dra­bužiais, kas­kart la­biau įtikėda­mi, kad

AR AME­RI­KA PADĖS „LIE­TU­VAI“?

Vil­niu­je, ki­no te­at­ro „Lie­tu­va” pa­vil­jo­ne, to­liau vei­kia Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­ja „Už Lie­tuvą“, įkur­ta Vil­niaus naujųjų me­dijų la­bo­ra­to­ri­jos VIL­MA. Čia jau dau­giau nei 2 mėne­sius reiškia­ma pi­lie­tinė ini­cia­ty­va, ren­gia­mos im­pro­vi­zuo­tos pro­tes­to ak­ci­jos prieš sos­tinės viešųjų erd­vių nai­ki­nimą. Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­jai

NE­KO­MER­CI­NIS KI­NAS NE­PA­SI­DUO­DA

Didžiu­lio vi­suo­menės bei kul­tū­ros veikėjų pro­tes­to su­laukę ben­drovės “VP Mar­ket“ pla­nai vie­toj “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro sta­ty­ti dau­gia­bučių namų kvar­talą šiek tiek ko­re­guo­ja­mi. Kaip “Sta­tybų pi­lo­tui“ teigė pro­jek­to va­do­vas ar­chi­tek­tas A.Nas­vy­tis, nau­juo­se es­ki­zuo­se siū­lo­ma pir­ma­me aukšte įreng­ti 2

PRO­TES­TO LA­BO­RA­TO­RI­JA GI­NA VIEŠĄSIAS ERD­VES

“VP Mar­ket’o” pla­nuo­ja­mo nu­griau­ti Vil­niaus ki­no te­at­ro „Lie­tu­va“ pa­vil­jo­ne nuo­lat vei­kia Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­ja. Ši Vil­niaus naujųjų me­dijų la­bo­ra­to­ri­jos (VIL­MA) įkur­ta plat­for­ma ska­ti­na vi­suo­menę reikšti pi­lie­tinę ini­cia­tyvą ir pa­siū­ly­ti sa­vo sce­na­rijų dėl spar­taus mies­to viešųjų erd­vių nai­ki­ni­mo. Ba­landžio