Pernai vasarą prie Kauno centrinio pašto jau įvyko vienas reikšmingas architektūrinis įvyks – Nacionalinių architektūros apdovanojimų (NAA) sumanymo paskelbimas. Foto: ©PILOTAS.LT.

ARCHITEKTŲ RŪMŲ IR SĄJUNGOS POZICIJA: Kauno pašto rūmų projekto pirkimo procedūra ydinga

2023-04-14
PILOTAS.LT

Netikėta, apmaudu ir absurdiška, kad kuriant ilgai svajotą ir gimdytą Nacionalinį Architektūros Institutą (NAi) – jau pirmasis žingsnis šiurkščiai pažeidžia ir nacionalinį Architektūros įstatymą, ir Europos Sąjungos direktyvas, ir Europos architektų tarybos (ACE) gaires bei rekomendacijas.

Jos skelbia aiškiai ir nedviprasmiškai – kaina negali būti numatoma kaip vienintelis kriterijus išrenkant laimėjusį projektinį pasiūlymą Europos Sąjungos šalyse.

KULTŪROS MINISTERIJA: SU ES KOMISARAIS VIENAIP, O GYVENIME KITAIP

Tuo tarpu „Kultūros infrastruktūros centro“ (Kultūros ministerijos biudžetinė įstaiga) paskelbtame Kauno Pašto rūmų pritaikymo NAi reikmėms viešųjų pirkimų konkurse, net 90 procentų vertinimo svorio tenka… mažiausiai pasiūlytai paslaugos kainai.
Neįtikėtina, kad ilgas 4 metų NAi steigimo Kauno Pašto rūmuose procesas absurdiškai vainikuojamas ne architektūrinių idėjų konkursu, o biurokratinių vokelių surinkimu. „Konkurso“ dalyviams pakaks surašyti projekto rengėjus, jų kvalifikaciją ir parašyti kuo mažesnę NAi rūmų adaptavimo kainelę…
Šioje vietoje privalu prisiminti, kad vasario 7-ąją kultūros ministras Simonas Kairys Kauno Pašto rūmuose priėmė už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakingą Europos Komisijos narę Mariya Gabriel.
Kultūros ministras žadėjo „viename reikšmingiausių tarpukario Kauno modernizmo architektūros pavyzdžių planuojamus pokyčius – perėmus pašto pastatą visuomenės reikmėms, dar šiemet jame ketinamą įkurti Nacionalinį architektūros institutą (NAi).
Europoje pagreitį įgyjant Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvai, Kaune taip pat gimsta unikalus projektas, atspindėsiantis esmines šios iniciatyvos vertybes: tvarumą, estetiką ir įtraukumą, – sakė S.Kairys.
Ar tikrai Naujasis Europos Bauhauzas prioritetu skelbia pigiausias projektavimo paslaugas, kuriant nacionalinio formato įstaigas europinės reikšmės modernizmo pastatuose???

ARCHITEKTŲ RŪMAI IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGA: BŪTINAS ARCHITEKTŪRINIS KONKURSAS
Tokiame deformuotame prioritetų kontekste, Lietuvos architektų rūmai (LAR) pareiškė poziciją, rekomenduodami atestuotiems Lietuvos architektams susilaikyti nuo dalyvavimo KIC organizuotame viešojo pirkimo konkurse, jei pirmiausia nebus organizuojamas architektūrinis konkursas. Tiek LAR, tiek LAS raštuose konstatuojama, jog geriausias projektas turi būti renkamas architektūrinio konkurso būdu.
PILOTAS.LT žemiau pateikia LAR ir LAS raštus, pasirašytus naujojo LAR pirmininko Algimanto Pliučo (adresuotas Kultūros infrastruktūros centrui, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybai) bei LAS pirmininkės Rūtos Leitanaitės (adresuotas LR Kultūros ministrui Simonui Kairiui, LR Kultūros paveldo departamento direktoriui Vidmantui Bezarui, Kultūros infrastruktūros centro direktoriui Šarūnui Šoblinskui,
Kauno miesto savivaldybės Merui ir Tarybai).
Titulinė nuotrauka: ©PILOTAS.LT.

Lietuvos architektūros rūmų raštas (2023-04-13 Nr. S23/04/142):

DĖL KAUNO CENTRINIO PAŠTO RŪMŲ PRIKLAUSINIŲ IR SKLYPO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) susipažino su 2023-03-20 Kultūros infrastruktūros centro pranešimu dėl šiuo metu vykdomo administracinio pastato – įstaigos (Kauno centrinio pašto rūmų) pastato priklausinių – ūkinių pastatų ir sklypo Laisvės al. 102/E. Ožeškienės g. 10 Kaunas, tvarkomųjų statybos darbų (rekonstravimo, griovimo), paskirties keitimo į kultūros, tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, konservavimo, restauravimo, remonto) projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo (toliau – Pirkimo) pranešimu.

Primename, kad inžinieriaus Felikso Vizbaro suprojektuoti Kauno centrinio pašto rūmai yra nacionalinio lygmens Lietuvos architektūros paminklas (Kultūros vertybių registre unikalus Nr. 1133).Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.19 straipsnio 1 dalimi priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis2 Kauno centrinio pašto priklausiniai ir sklypas Laisvės al. 102/E. Ožeškienės g. 10 patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, todėl net ir nesant savivaldybės nustatyto architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų sąrašo, akivaizdu, kad Kauno centrinis paštas kartu su priklausiniais neabejotinai patenka į Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymo sritį: „<…> statiniai (išskyrus požeminius statinius, kuriuose žmonės negyvena ir nuolat nedirba) miestų ir miestelių senamiesčiuose ar jų istorinėse dalyse, registruotuose Kultūros vertybių registre, ar centrinėse miestų dalyse, taip pat statiniai, kurių atsiradimas darys poveikį miesto ar miestelio istoriškai susiklosčiusiai urbanistinei erdvinei struktūrai ir aplinkos formavimui.“ Dėl šios priežasties, Rūmų nuomone, turi būti tiesiogiai vadovaujamasi Architektūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir pirmiausia organizuojamas architektūrinis konkursas, skirtas geriausiai statinio architektūrinei idėjai, pateikiamai projektiniuose pasiūlymuose, ir (ar) urbanistinei idėjai, pateikiamai teritorijos vystymo koncepcijoje, išreikšti. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (toliau – Direktyvos) 18 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad „valstybės narės imasi tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad vykdydami viešąsias sutartis ekonominės veiklos vykdytojai laikytųsi taikytinų pareigų aplinkos, socialinės ir darbo teisės srityse, nustatytų Sąjungos teise, nacionaline teise, kolektyvinėmis sutartimis <…>“

Pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų (toliau – Sąlygų), 93 punkte, nustatant vertinamųjų kriterijų svorį, pasiūlymo kainai suteikiamas net 90 procentų lyginamasis svoris. Rūmai negali sutikti su tokiu vertinimo kriterijų paskirstymu, kuomet pirmenybė teikiama ne Architektūros įstatymo 11 straipsnyje numatytiems architektūros kokybės kriterijams, o pasiūlymo kainai. Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose gairėse pažymėta, kad pirkimo vykdytojas, nustatydamas architektūrinio projekto vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius (koeficientus ar reikšmes) pagrindinį svorį turi paskirstyti tarp kokybinių kriterijų, atsižvelgiant į būsimo ar esamo statinio vietą, aplinką, siekiamus tikslus ir kitus reikalavimus. Pažymime, kad pasirinktu būdu organizuojamas viešasis pirkimas prieštarauja ne tik aukščiau išdėstytoms Architektūros įstatymo nuostatoms, bei Viešųjų pirkimų tarnybos projektavimo paslaugų pirkimo gairių sprendiniams, bet ir Europos architektų tarybos gairėms ir rekomendacijoms, kuriose įtvirtinta, kad kaina negali būti numatoma kaip vienintelis kriterijus išrenkant laimėjusį pasiūlymą Europos Sąjungos šalyse.

Pakartojame, kad Architektūros įstatymo reikalavimų nesilaikymas organizuojant Pirkimą ir Sąlygų 93 punktu suteikiamas nepagrįstas prioritetas pasiūlymo kainai iš esmės pažeidžia Direktyvos 18 straipsnio 2 dalyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintus principus, todėl vadovaudamiesi aukščiau išdėstytais argumentais, Architektūros įstatymo 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 4 dalimi ir Direktyvos 18 straipsnio 2 dalimi p r a š o m e:

1) Kultūros infrastruktūros centrą savo iniciatyva nutraukti šiuo metu vykdomą Pirkimo procedūrą, kuria iš esmės pažeidžiamos Architektūros įstatymo 13 straipsnio nuostatos, kadangi net ir užbaigus Pirkimą ir sudarius pirkimo sutartį, tokia sutartis iš esmės turėtų būti pripažinta niekine dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (Civilinio kodekso 1.80 straipsnis). Rūmų nuomone siekiant įgyvendinti Architektūros įstatymo 13 straipsnio reikalavimus, pirmiausia turi būti organizuojamas architektūrinis konkursas, skirtas geriausiai architektūrinei idėjai išrinkti, laikantis Architektūros įstatymo 11 straipsnio ir Laikinųjų architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų – pagrindinį dėmesį skiriant kokybiniams kriterijams, o ne pasiūlymo kainai.

2) Kauno miesto savivaldybės tarybą prisijungti prie šio Rūmų prašymo ir kreiptis į Kultūros infrastruktūros centrą su prašymu nutraukti pirkimą ir pirmiausia organizuoti architektūrinį konkursą. Papildomai prašome Kauno miesto savivaldybės tarybą įgyvendinti Architektūros įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pareigą ir užbaigti Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje planuojamų ar projektuojamų architektūros objektų pripažinimo architektūriniu, urbanistiniu ar viešojo

intereso požiūriu reikšmingais objektais“ projekto rengimo ir tvirtinimo procedūras. Pažymime, kad vilkinant šio sprendimo priėmimą ne tik apribojamas Architektūros įstatymo nuostatų įgyvendinimas, bet ir sukeliama rizika pamatiniams architektūros principams, t. y. siekiui išsaugoti sukurtą ir kurti tinkamos kokybės, su krašto savitumu ir kultūra darnią, viešuosius interesus atspindinčią, išliekamąją vertę turinčią aplinką.

3) Kultūros infrastruktūros centrą ir visus Rūmų narius – atestuotus architektus neignoruoti Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimų, Europos architektūros tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos gairių ir rekomendacijų.

Pažymime, kad vadovaujantis Architektūros paslaugų teikėjų Europos etikos kodekso 4 principo 4.8 taikymo punktu, atestuoti architektai turėtų susilaikyti nuo dalyvavimo šiame pirkime, jei pirmiausia nebus organizuojamas architektūrinis konkursas, kadangi darbo ar paslaugų kokybės vertinimas arba būsimo paslaugų teikėjo profesinės kvalifikacijos vertinimas šiame pirkime nėra dominuojantis kriterijus.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas Algimantas Pliučas.

 

Lietuvos architektų sąjungos raštas (2023 m. balandžio 14 d., Vilnius):

DĖL KAUNO CENTRINIO PAŠTO PASTATO PROJEKTO PIRKIMO KONKURSO

2023 m. kovo 17 d. Biudžetinė įstaiga „Kultūros infrastruktūros centras“ (toliau – KIC), vadovaudamasi 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimo projektų finansavimo sąlygų aprašu, paskelbė administracinio pastato – įstaigos (Kauno centrinio pašto rūmų), pastato priklausinių – ūkinių pastatų ir sklypo Laisvės al. 102, 102A/E. Ožeškienės g. 10, Kaunas, tvarkomųjų statybos darbų (rekonstravimo, griovimo), paskirties keitimo į kultūros, tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, konservavimo, restauravimo, remonto) projektų rengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2023-661346 (pirkimo Nr. 659166).

Kauno centrinio pašto pastate, kuris 2019 m. vasarą Vyriausybės paskelbtas kultūros paminklu, Kultūros ministerija ketina įkurti būsimą Nacionalinį architektūros institutą (NAI).

Tokios svarbos objekto rekonstrukcijai ir/ar pritaikymui naujai paskirčiai būtinas kokybiškas, vertes išsaugantis ir reprezentatyvią architektūrą kuriantis projektas. Geriausias projektas gali būti pasiekiamas architektūrinio konkurso būdu.

Tam įpareigoja ir LR Architektūros įstatymas:

„13 straipsnis. Architektūrinių konkursų organizavimas

  1. Architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo atvejais turi būti rengiami architektūriniai konkursai (toliau – konkursas), skirti geriausiai statinio architektūrinei idėjai, pateikiamai projektiniuose pasiūlymuose, ir (ar) urbanistinei idėjai, pateikiamai teritorijos vystymo koncepcijoje, išreikšti. Konkursai rengiami vadovaujantis šio įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų, kuriuose numatytas reikalavimas tokius konkursus rengti, nuostatomis. Konkursų tikslas – siekti šių objektų architektūros kokybės, optimalaus kokybės ir kainos santykio.“

Pagal Architektūros įstatymą, tokios svarbos objektų sąrašą tvirtina miestų savivaldybių Tarybos. Šiandien Kauno centrinis paštas į tokį sąrašą įtrauktas nėra.

Paskelbtas konkursas nėra architektūrinis (nebus renkamos geriausios architektūrinės idėjos), be to, projektavimo darbų kainos kriterijus yra nepriimtinai didelio svorio (90 balų iš 100), kas sukuria prielaidas konkursą laimėti kainas dempinguojantiems, minimalios kvalifikacijos projektuotojams. Todėl matome didelę riziką, kad Kauno centrinio pašto pritaikymo NAI funkcijoms projektas bus žemos kokybės.

Lietuvos architektų bendruomenė, aktyviai dalyvaujanti ir remianti NAI kūrimą yra įsitikinusi, kad šios įstaigos būstinė ir jos kūrimo procesas turi reprezentuoti geriausias praktikas ir atsakingą valstybės požiūrį į kultūros paveldo puoselėjimą, kokybiškos aplinkos kūrimą ir Lietuvos architektūros – istorinės ir šiuolaikinės – reprezentavimą.

Todėl prašome:

– Kultūros ministerijos ir Kultūros infrastruktūros centro atšaukti paskelbtą konkursą ir parengti naują, architektūrinės idėjos konkursą, kurio laimėtojas būtų atrinktas ne pagal žemiausią paslaugų kainą, bet pagal projekto pasiūlymų kokybę. Prašome tokio konkurso sąlygas suderinti su architektų bendruomene – Lietuvos architektų sąjunga ir Lietuvos architektų rūmais. Esame pasirengę bendradarbiauti.

– Kauno miesto savivaldybės Tarybos skubos tvarka įtraukti Kauno centinio pašto pastatą į sąrašą objektų, kuriems turėtų būti organizuojami architektūriniai konkursai.

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkė Rūta Leitanaitė.

REDAKCIJOS PASTABA

Po šios Pilotas.LT publikacijos, LRT radijo Klasika laida “Pakeliui su klasika” (Jolanta Kryževičienė) ėmėsi nagrinėti KIC paskelbtą ir LAR bei LAS sukritikuotą viešųjų pirkimų “konkursą” dėl Kauno Pašto rūmų pritaikymo Nacionalinio Architektūros Instituto reikmėms.

Architektūrinėje radijo diskusijoje: Kultūros ministras Simonas Kairys, LAR pirmininkas Algimantas Pliučas ir architektas Audrys Karalius. (Klausytis nuo 2:30 iki 20:40).

 

Komentarai

  1. baisu. kulturos ministerija per tiek metu niekaip neisikerta, kas yra architektura.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

minke_po_240400_e01_xxx

APDOVANOJO ARCHITEKTŪROS PROFESORIŲ: Jonui Minkevičiui įteiktas Architektų žiedas

2024 balandžio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai garbės ženklu Architektų žiedu apdovanojo architektą, architektūros istoriką, profesorių Joną Minkevičių. Apdovanojimas įteiktas Vilniuje, visuotinio Lietuvos architektų rūmų susirinkimo metu. ATSKLEIDĖ NAUJĄSIAS

Gintaras Balčytis

LAS PIRMININKAS G.BALČYTIS: Architektų sąjungos 100–metis – gera proga organizacijos savianalizei

2024 balandžio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Įvyko Lietuvos architektų sąjungos (toliau LAS) eilinė ataskaitinė konferencija. Šį kartą ji surengta Kaune, tikintis, kad į renginį Lietuvos centre bus patogiau suvažiuoti architektams iš

archi_kn_240300_e01_xxx

ŠAUKIAMA EILINĖ LAS KONFERENCIJA: Nesusirinkus kvorumui, bus surengta pakartotinė

2024 kovo 1Be komentarųPILOTAS.LT

Šaukiama eilinė ataskaitinė Lietuvos architektų sąjungos (LAS) konferencija. Nesusirinkus pakankamam konferencijos dalyvių skaičiui bus surengta pakartotinė. Kovo 20 dieną (trečiadienį), 11.30 val. šaukiama eilinė ataskaitinė

Priedangų instrukcija

PIRMAS SKAMBUTIS: Architektų Rūmai parengė instrukciją dėl slėptuvių ir karo priedangų

2024 sausio 25Be komentarųAudrys Karalius

Lietuvos architektų rūmai savo iniciatyva parengė trumpą instrukciją dėl karo priedangų, PSP (padidinto saugumo patalpų) įrengimo įvairios paskirties pastatuose. Ta proga Architektų rūmuose (Vilnius, Kalvarijų

Architektūros kokybė

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VERTINIMAS: Aplinkos ministerija kuria aiškesnę metodiką

2024 sausio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Architektūros kokybės vertinimo metodiką. Siekiama sukurti aiškesnę ir skaidresnę architektūros kokybės vertinimo sistemą, iš anksto žinomą visiems, dalyvaujantiems statinių

NAi

ISTORINIS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS: Įsteigtas Nacionalinis Architektūros Institutas

2023 gruodžio 22Be komentarųAudrys Karalius

Vyriausybės posėdyje 2023-iųjų gruodžio 20-tąją priimtas nutarimas: steigti Nacionalinį architektūros institutą buvusio Kauno centrinio pašto rūmuose Laisvės alėjoje. Šiuo premjerės Ingridos Šimonytės sakiniu užbaigtas permainingas penkerių

Meksikas

PROCENTAS KULTŪRAI! Seimas priėmė Architektūros įstatymo pakeitimus

2023 gruodžio 20Be komentarųPILOTAS.LT

Kai rengiami architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūriniai konkursai, turi būti numatytos lėšos statinio meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti. Tokia

architektuomenė

IŠLAISVINTOS UKRAINOS ŽEMĖS KVADRATAS: Padėka Lietuvos architektams už karinę paramą

2023 rugpjūčio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Nevyriausybinė organizacija „Blue/Yellow“, dėkodama Lietuvos architektams už paramą Ukrainos kariams, įteikė Lietuvos Architektų sąjungai simbolinį išlaisvintos Ukrainos žemės kvadratą. Dedikacijoje organizacijos „Blue/Yellow“ vadovas Jonas Ohman

LAR taryba Aplinkos ministerijoje

SUTARĖ BENDRADARBIAUTI: Architektų rūmų valdžia viešėjo Aplinkos ministerijoje

2023 balandžio 24Be komentarųPILOTAS.LT

Penktadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir viceministrė Daiva Matusevičė, kartu su Aplinkos ministerijos komanda, susitiko su naujai išrinktu  Lietuvos architektų rūmų pirmininku Algimantu Pliuču bei

Pernai vasarą prie Kauno centrinio pašto jau įvyko vienas reikšmingas architektūrinis įvyks – Nacionalinių architektūros apdovanojimų (NAA) sumanymo paskelbimas. Foto: ©PILOTAS.LT.

ARCHITEKTŲ RŪMŲ IR SĄJUNGOS POZICIJA: Kauno pašto rūmų projekto pirkimo procedūra ydinga

2023 balandžio 141 KomentarasPILOTAS.LT

Netikėta, apmaudu ir absurdiška, kad kuriant ilgai svajotą ir gimdytą Nacionalinį Architektūros Institutą (NAi) – jau pirmasis žingsnis šiurkščiai pažeidžia ir nacionalinį Architektūros įstatymą, ir

Algimantas Pliučas

ARCHITEKTAI IŠSIRINKO VALDŽIĄ: 4 metus LAR’ui vadovaus Algimantas Pliučas

2023 balandžio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Praėjusį ketvirtadienį Kaune, „Žalgirio“ arenos amfiteatro salėje įvyko rinkiminis Lietuvos architektų rūmų (LAR) Narių susirinkimas, kuriame išrinkti nauji Rūmų organų nariai į 2023-2026 metų kadenciją

Žalgirio arena

ARCHITEKTAI RINKSIS KAUNE: Architektų rūmų visuotinis susirinkimas – „Žalgirio“ arenoje

2023 kovo 28Be komentarųPILOTAS.LT

Ketvirtadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje rinksis architektai iš visos Lietuvos. Nuo 10 val. šalies krepšinio sostinės tvirtovėje, Amfiteatro salėje vyks Lietuvos architektų rūmų (LAR) narių visuotinis rinkiminis susirinkimas.

Kauno paštas

NAi TAMPA KŪNU: Paskelbtas Kauno pašto pritaikymo projektų rengimo konkursas

2023 kovo 23Be komentarųPILOTAS.LT

Prieš trejus metus dar buvusi nedrąsi Nacionalinio architektūros instituto (NAi) idėja pamažu tampa kūnu – ką tik paskelbtas atviras Kauno centrinio pašto rūmų tvarkybos darbų

Jurgis Rimvydas Palys

PALIO MIESTAS: 7 tapatybės dimensijos MKČ Kauno Paveikslų Galerijoje

2023 sausio 12Be komentarųAudrys Karalius

Galų gale pavyko peržengti aukštą Nacionalinio M.K. Čiurlionio Muziejaus Kauno dailės galerijos slenkstį ir architektui. Jo vardas – Jurgis Rimvydas Palys. Ir jis yra pirmas,

Statybos

KEIČIASI TVARKA STATYBŲ SEKTORIUJE: Seimas pritarė įstatymų pakeitimams

2022 gruodžio 23Be komentarųPILOTAS.LT

Ketvirtadienį Seimas pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Statybos, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei Architektūros įstatymų pakeitimams, kurie statybos sektoriuje mažina korupcijos riziką, didina skaidrumą,

Kauno centrinis paštas

PRIĖMĖ REIKŠMINGĄ SPRENDIMĄ: Visuomenės reikmėms paims Kauno ir Klaipėdos paštus

2022 gruodžio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė ką tik priėmė sprendimą paimti visuomenės poreikiams kultūros paminklus – Kauno centrinio pašto rūmus ir Klaipėdos pašto stoties statinių kompleksą. Pirmajame

Nuotrauka Almanto Bružo

KENGO KUMA: Architektūroje man įdomiausia – Kekkai tema

2022 rugsėjo 296 KomentaraiAudrys Karalius

Vienas garsiausių pasaulio architektų – Kengo Kuma – atvyko į Kauną architektūros festivalio KAFe programos Rytai-Rytai 5 direktorių Gintaro Balčyčio ir George Kunihiro kvietimu. Šiemet

Šnipiškės

4 KONKURSAI VILNIUJE: Ieškoma ugdymo įstaigų architektūros idėjų

2022 rugsėjo 26Be komentarųPILOTAS.LT

Vilnius ieško naujų ugdymo įstaigų architektūros idėjų. Iš viso paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas 4 naujoms Vilniaus ugdymo įstaigoms. Geriausių idėjų autoriai bus apdovanoti premijomis. PLANUOJAMI

Nepriklausomybės aikštė

PROJEKTUOTOJĄ RINKS PAGAL KAINĄ: Seimas žada tvarkyti Nepriklausomybės aikštę

2022 rugpjūčio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Seimo kanceliarija ką tik paskelbė apie Seimo rūmų teritorijos sutvarkymo projektinių pasiūlymų parengimo, suderinimo, viešinimo ir kitų susijusių paslaugų pirkimą. Nepaisant šios viešosios erdvės svarbos,

taryba

PAKOREGAVO ARCHĮSTATYMĄ: RAT‘ai dalinai gyvuos iš valstybės biudžeto kišenės

2022 liepos 4Be komentarųPILOTAS.LT

LR Seime ką tik pritarta LR Architektūros įstatymo naujai redakcijai, kurioje numatyta, kad Regioninių Tarybų (RAT) veikla bus dalinai finansuojama iš valstybės biudžeto. Šiuo metu

Visuomeninio draudimo rūmai

LIEPOS 1-OSIOS DOVANA: Vilniuje baigiamas šalinti istorinę architektūrą darkęs įstiklinimas

2022 liepos 13 KomentaraiPILOTAS.LT

Tarpukaryje Vilniaus Gedimino prospekte pastatytų neofunkcionalistinių Visuomeninio draudimo rūmų pirmasis aukštas pagaliau grįžta į savo pirminį architektūrinį pavidalą. Pastato architektūrą kelerius metus darkęs įstiklinimas bendromis

Algimantas Bublys

AMERIKOS ARCHITEKTAS ALGIMANTAS BUBLYS: Jūsų moterys gražesnės, negu jūsų architektūra

2022 birželio 274 KomentaraiAudrys Karalius

Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis architektas Algimantas Bublys gali būti pelnytai laikomas vienu žymiausių lietuvių architektų pasaulyje. Jo portfolio – dvi dešimtys reikšmingų visuomeninių ir verslo

UKRAINOS KARAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ DOVANA: Moderniausias ginklas Ukrainos dangaus gynėjams

2022 kovo 104 KomentaraiPILOTAS.LT

Lietuvos architektai, Architektų sąjunga ir Architektų rūmai, greta kitų solidarumo su Ukrainos kolegomis iniciatyvų, imasi konkretaus žingsnio – Ukrainos dangaus gynybos. Architektai pradeda rinkti tikslines

Kauno centrinis paštas

ATVERS UKRAINOS KŪRĖJAMS: Kauno centrinis paštas taps „CulturEUkraine“ vieta

2022 kovo 10Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno centrinio pašto rūmuose bus atverta kūrybinė erdvė „CulturEUkraine“, skirta Ukrainos kūrėjams ir menininkams, savo laikinais namais pasirinkusiems Kauną. Kovo 17 dieną (ketvirtadienį) „Kaunas 2022“

Ukraina

LIETUVOS ARCHITEKTŲ INICIATYVA: Biurai priims specialistus iš Ukrainos

2022 kovo 3Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektūros ir inžinerijos biurai priims specialistus iš Ukrainos. Visi, norintys prisidėti prie iniciatyvos, kviečiami registruotis. Tapus pabėgėliu, žymiai oriau yra dirbti pagal specialybę ir neprarasti įgūdžių,