images_straipsniu_foto_3510_teatr_kl_110800_e01_BRA

PERPILDĖ KANTRYBĖS TAURĘ://VIEŠAS UOSTAMIESČIO ARCHITEKTŲ PAREIŠKIMAS

Viešųjų pirkimų informacinėje bazėje paskelbtas Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro rekonstravimo techninio projekto parengimo paslaugos pirkimas perpildė uostamiesčio architektų kantrybės taurę. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyrius, negalėdamas taikytis su šio pirkimo aplinkybėmis, ką tik paskelbė viešą pareiškimą. Skyriaus valdybos pirmininko architekto Vaidoto Dapkevičiaus pasirašytame dokumente argumentuotai išdėstyta kodėl atsisakoma dalyvauti šiame skubotai surengtame pirkime.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO PASTATO, DANĖS G. 19, KLAIPĖDOJE REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS VIEŠO PIRKIMO

2015-07-15

Klaipėda

Šiuo metu viešųjų pirkimų informacinėje bazėje paskelbtas Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro pastato Danės g. 19, Klaipėdoje, rekonstravimo techninio projekto parengimo paslaugos viešas pirkimas (toliau – viešas pirkimas). Perkančioji organizacija arba projekto valdytojas – VĮ “Lietuvos paminklai”.

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus (toliau – LAS Klaipėdos skyrius) valdyba, įvertinusi šio viešo pirkimo aplinkybes, pirkimo sąlygas, Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro pastato svarbą urbanistiniam kontekstui, konstatuoja jog:

1. Pasirengimo šiam viešam pirkimui procesas vyko skubotai ir atvirkštine seka. Parengta teatro pastato techninė plėtros studija (utilitarus lygmuo), kurios pagrindu vis dar rengiamas teritorijos detalaus plano koregavimas (urbanistiniai sprendiniai), lygiagrečiai buvo atliekama Atgimimo aikštės su gretimybėmis[1] plėtros galimybių studija ir teatro pastato vertinimas paveldosaugos aspektu. Visas šis procesas nedavė aiškaus, koordinuoto rezultato[2]. Todėl techninio projekto rengimo paslaugos pirkimo procedūros, tikėtina, negalės užtikrinti ir kokybiškiausio architektūrinio sprendimo.

2. Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijose[3] (toliau – rekomendacijos), kurios taikomos visų rūšių statinių projektavimo paslaugų pirkimams, numatyta, jog perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, turi parengti ir (ar) pateikti turimų dokumentų, sudarančių sąlygas teikti projektavimo paslaugas, kopijas. Tame tarpe teritorijų planavimo dokumentus, bei projektinius pasiūlymus[4]. O pirkdama projektavimo paslaugas, kaip sudėtinę pirkimo dokumentų dalį teikėjams pateikti projektinius pasiūlymus[5]. Tuo tarpu šio viešo pirkimo (atviro konkurso sąlygų priedas 3) techninėje specifikacijoje numatyta, jog vykdant pirkimo procedūras, projektiniai pasiūlymai tampa ne vienu iš išeities duomenų elementų, bet pačiu paslaugų objektu (6.1. punktas). Manome, jog geriausio projektinio pasiūlymo šio pastato rekonstravimui paieška privalėjo prasidėti nuo viešo konkurso geriausiai architektūrinei koncepcijai išrinkti[6], bet ne nuo viešo pirkimo techninio projekto rengimo paslaugai.

3. Toks viešas pirkimo būdas negali būti vadinamas nei geriausios architektūrinės sprendinių kokybės parinkimo būdu (architektūros kokybę nusakantys vertinimo kriterijai nėra pagrindiniai), nei ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo parinkimo būdu (energetinės ir eksploatacijos sąnaudos šiame ikiprojektiniame etape yra tik deklaratyvūs teiginiai). Skelbime apie pirkimą nėra aiškus ir pirkimą vertinsiančių atitinkamos srities specialistų komisijoje skaičius, o tuo labiau kompetencija.

4. Nėra suprantamos nuostatos dėl atitikimo detalaus plano sprendiniams laikymosi[7], nes skelbimo apie šį viešą pirkimą metu teritorijos tarp H.Manto, Liepų, J.Karoso ir Danės gatvių detalaus plano koregavimo procedūros dar nebuvo baigtos[8].

5. Dėl savo viešumo stokos[9] šis pirkimas negali būti vadinamas kaip tinkamai atliepiantis visuomenės interesus, nes nėra galimybės suinteresuotai visuomenei (visuomenės grupėms) dalyvauti, ar kokiu nors kitu būdu susipažinti su pirkimui pateiktais pasiūlymais ir išreikšti savo poziciją.

6. Iki šio viešo pirkimo paskelbimo LAS Klaipėdos skyrius nebuvo supažindintas su sąlygomis, tuo pačiu su informacija apie konkurso formatą, vertinimo kriterijus ir eigą, komisijos kompetenciją, medžiagos pateikimą, reikalavimus dalyviams ir kitomis konkurso kokybę nusakančiomis nuostatomis ir reikalavimais. Iš rengėjų gautas tik prašymas įvertinti viešo pirkimo techninės specifikacijos projektą[10], kuriame pateiktas technologinis aprašymas, perkamo techninio projekto sudėtis bei jo rengimo tvarka, tačiau tai nėra kokybiškus architektūrinius sprendinius lemiantys viešo pirkimo duomenys.

Todėl, matydami tokią pasiruošimo Klaipėdai reikšmingo statinio[11] rekonstravimui eigą bei suprasdami, jog architektų asociacijos dalyvavimas šiuose procedūriniuose veiksmuose prieštarauja LAS veiklos tikslams ir Lietuvos architektų sąjungos architektūrinių konkursų nuostatams[12], kuriuose išdėstytais principais yra siekiama aukščiausios architektūros kokybės, LAS Klaipėdos skyrius (tuo pačiu ir LAS) atsisakė dalyvauti viešame pirkime ir skirti savo atstovus vertinti pirkimui pateiktus pasiūlymus.

Jei dar suvokiame[13], kad architektūra yra mūsų kultūros dalis, tokios reikšmės statinių, urbanistinių kompleksų esminio keitimo siūlymų, taip pat svarbiausių visuomenei naujų pastatų projektų konkursai ir pasiruošimas jiems turi būti rengiami nuoseklia tvarka, nesumenkinant planuojamo rekonstruoti pastato ir urbanistinės struktūros vertingųjų savybių, užtikrinant viešą visuomenės dalyvavimą, profesionalią vertinimo eigą ir rezultatą.

LAS Klaipėdos skyriaus valdybos vardu

Pirmininkas Vaidotas Dapkevičius

————————————————————————————-

[1] Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastatas turėjo būti integrali šios studijos dalis, tačiau studijoje nepateikta jokių išvadų dėl teatro pastato plėtros urbanistinėje struktūroje išvadų.

[2] Tai konstatuota Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdžio nutarime (protokolas 2015-06-25 Nr. PT-15-08).

[3] Patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. Gruodžio 31d. Įsakymu Nr. 1S-266..

[4] Rekomendacijų 7.4. punktas.

[5] Rekomendacijų 14.1. punktas.

[6] Toks reikalavimas yra Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniuose (8.2.8. punktas).

[7] Viešo pirkimo sąlygų 10.9 punktas.

[8] 2015 m. Birželio 25 d. Teritorijos detalaus plano koregavimo sprendiniai buvo svarstomi Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities org anizacijos architektūros ir urbanistikos ekspertų taryboje.

[9] Su tokiam pirkimui pateiktais pasiūlymais gali susipažinti tik juos pateikę tiekėjai, jų įgalioti atstovai ir viešuosius pirkimus koordinuojančių institucijų atstovai (viešo pirkimo sąlygų 8.2 punktas). Komisijos posėdžiai numatyti Vilniuje.

[10] LAS Klaipėdos skyriaus valdyba 2015-06-08 raštu Nr. KS-15-01 VĮ “Lietuvos paminklai” atsisakė vertinti pateiktą techninę specifikaciją atskirai nuo viešo pirkimo konkurso sąlygų.

[11] Pastatas yra vienas pirmųjų pokario modernizmo statinių Klaipėdoje, tapęs vienu svarbiausiu susiklosčiusios Naujamiesčio urbanistinės struktūros ir miesto įvaizdžio dalimi.

[12] Patvirtinti Lietuvos architektų sąjungos tarybos 2014 m. Rugsėjo mėn. 4 d. sprendimu.

[13] Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano nuostata:  „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių aprašo 36,11 punktu., patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 554, turėtų būti rengiami atviri projektavimo konkursai, siekiant geriausios ir pavyzdinės viešosios paskirties pastatų architektūros kokybės, skelbtini tarptautiniai didelės visuomeninės reikšmės ar fizinės apimties viešosios paskirties objektų projektavimo konkursai.“

Komentarai

 1. pagaliau! gal Vilniaus tuzai irgi pagaliau „pamatys“ problema?

 2. aišku žinoma, bet kažkodėl užmirštama/užsimerkiama.
  visi atestuoti Lietuvoje architektai įsipareigoja laikytis Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso, kuriame yra ir:
  „4.7 Nė vienas architektūros paslaugų teikėjas nedalyvauja jokiame projektų konkurse ir nepateikia paraiškos dalyvauti varžytuvėse bei neteikia pasiūlymo, kur darbo, kuris bus atliekamas, ar paslaugų, kurios bus teikiamos, kokybės vertinimas arba būsimo paslaugų teikėjo profesinės kvalifikacijos vertinimas nėra dominuojantis kriterijus.“
  todėl VP konkursai, bent jau tie, kuriuose projektuojami ypatingi statiniai (t.y. reikia atestuoto architekto), turėtų būti neįmanomi „pagal mažiausią kainą“. kam reikalingi architektų rūmai ir/ar sąjunga ?tam, kad lieptų įsipareigoti laikytis kodekso, kurio beveik niekas nesilaiko ? daugiau galių neturi ? kažkada buvo iš sąjungos pusės rekomendacijų nedalyvauti tokiuose konkursuose, bet pasikapsčius pasirodo pati sąjungos „grietinėlė“ ten dalyvauja ir sugeba laimėti už mažiausią kainą.
  tai kaip tas vėžys gali neplist ? jeigu būtų bendros visų pastangos, ta biurokratija ne tokia jau nenugalima, kad jos nebūtų galima įveikt. tik, kad pačiam ligoniui dar trūksta noro gydytis ir ieškot pagalbos, matyt skauda dar „pakenčiamai“.
  gerai, kad bent pajūrio architektams šviežio oro gūsiai kartais smegenis praskaidrina (ir jau ne pirmą kartą). laikau špygas, kad pasisegtų. bent kas nors. gal tai bus impulsas kitiems bandymams.

 3. PPPPagaliau kazkam uzkliuvo viesuju pirkimu nesamones, 100% palaikau. Sita pasibaisetina projektuotoju parinkimo tvarka yra Lietuvos vežys… O negydoma si liga baigiasi mirtimi. Belieka tik konstatuoti, kad jau esame trecioje vežio stadijoje… O is tokios busenos ligonis pasveiksta retai. Kas blogiausia, kad tokioj fazeje jau labai nusilpsta imunitetas. Tad labai sveikintinos, bet kokios pastangos. Linkiu stiprybes Klaipedos architektams. Butu malonu sulaukti ju pergales sitoj nelygioj kovoj su nuzmogejusia biurokratija…

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Klaipėdos architektūra

KLAIPĖDOS ARCHITEKTŪRA 2022: Uostamiestis parengė 10 architektūrinių įvykių

2022 birželio 2Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (LASKAO) kaip ir ankstesniais metais, tęsia jau tradiciniu tapusį architektūros renginių ciklą „Klaipėdos architektūra“. Renginių ciklo programoje numatyta apie

Klaipėdos architektūra

ARCHITEKTŪROS METRAŠTIS: Renkama medžiaga 2020-ųjų Klaipėdos leidiniui

2021 balandžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Nuo 2001 metų kasmet leidžiamas periodinis leidinys „Klaipėdos architektūra“ jau tapo vienu reikšmingiausių miesto ir regiono architektūrą pristatančių leidinių šalyje. 2020 metų leidiniui savo projektus

Klaipėdos architektai

KLAIPĖDOS ARCHITEKTAI: Nepritariame pakrančių užstatymui neaiškiais kvartalais

2021 vasario 15Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos valdyba ir Architektų taryba neseniai išplatino kreipimąsi, kuriame nepritaria keičiamiems Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniams. Architektų bendruomenę neramina sprendimas

Klaipėdos architektai

KLAIPĖDOS ARCHITEKTAI: Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas ir konferencija

2020 rugpjūčio 26Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos Valdybos sprendimu, uostamiestyje šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bei pakartotinė Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija. Atsižvelgiant į situaciją

Architektų regata

LENKTYNIAUS 8-VIETĖMIS: Tradicinė Architektų irklavimo regata Klaipėdoje

2020 birželio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Liepos 1-osios proga Klaipėdos architektai tradiciškai surengia irklavimo regatą. Šiemet bus irkluojama 8-vietėmis valtimis, o komandų sudėti – nuspręs burtai. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities

Skrajojantis olandas

OPERA LINDENAU ELINGE: Klaipėdos gimtadienio dovana – „Skrajojantis olandas“

2020 gegužės 14Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, laikydamasis karantino reikalavimų, ruošia dovaną Klaipėdos miesto gimtadieniui. Virtualiai pristatyta Muzikinio teatro Klaipėdoje jubiliejinių metų ryškiausio akcento – Richardo Wagnerio operos

straz_pl_191000_e02_xxx

KLAIPĖDOS ARCHITEKTŲ KLUBAS: Susitikimas su stipendijos architektūros studentams laureate

2019 spalio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Šių metų LASKAO-ERGOLAIN stipendijos architektūros studentams konkursą laimėjo Gabrielė Strazdaitė. Susitikti su laureate siūlo po vasaros atostogų atgimęs klaipėdietiškasis Architektų klubas. Spalio 17 dieną (ketvirtadienį)

Alfredas Gytis Tiškus

KLAIPĖDOS GARBĖS PILIETIS: Architekto A.G.Tiškaus gyvenimo ir kūrybos paroda

2019 birželio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdoje atidaroma uostamiesčio garbės piliečio architekto Alfredo Gyčio Tiškaus gyvenimo ir kūrybos paroda. Gyvendamas ir dirbdamas Klaipėdoje jis tapo tvirtu pajūrio žmogumi ir nepasidavė svetimoms

Klaipėdos architektai

RINKSIS KLAIPĖDOS ARCHITEKTAI: Visuotinis susirinkimas ir konferencija

2019 kovo 5Be komentarųPILOTAS.LT

Uostamiestyje šaukiami Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija. Temos pasisakymams ir asociacijos narių pasiūlymai susirinkimo ir

Klaipėdos architektūra

SVEČIUOSE PAS ŠIAULIEČIUS: Atidaroma paroda „Klaipėdos architektūra 2017“

2018 spalio 5Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos (LASKAO) parengta paroda „Klaipėdos architektūra 2017“ atkeliavo į Šiaulius. Uostamiesčio architektų metų darbą iliustruojanti ekspozicija atidaroma šiandien, Šiaulių universiteto

Architektų regata

6-OJI ARCHITEKTŲ REGATA: Prasidėjo komandų registracija

2018 gegužės 17Be komentarųPILOTAS.LT

Artėjant vasarai, vis ryškesni ir kasmetinės architektų šventės – Architektų dienos – ženklai. Klaipėdos architektai neseniai paskelbė 6-osios Architektų irklavimo regatos registraciją. Lietuvos architektai liepos

Gerda Antanaitytė

IŠRINKO NAUJĄ VALDŽIĄ: Klaipėdos architektams vadovaus Gerda Antanaitytė

2018 balandžio 64 KomentaraiPILOTAS.LT

Klaipėdoje neseniai įvykusiame Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotiniame susirinkime išrinkta nauja organizacijos valdyba ir jos pirmininkė. Organizacijai nuo šiol vadovaus valdybos pirmininke išrinkta

Klaipėdos architektūra

KLAIPĖDOS ARCHITEKTŪRA 2017: Renkama medžiaga leidiniui

2018 kovo 8Be komentarųPILOTAS.LT

Renkama medžiaga architektūros ir urbanistikos darbų leidiniui „Klaipėdos architektūra 2017“. Leidinio idėja – architektūra yra kūrybinis procesas ir intelektualinis produktas. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities

Klaipėda

KLAIPĖDOS ARCHITEKTŲ KONFERENCIJA: Rinks skyriaus pirmininką, valdybą, etikos komisiją

2018 kovo 71 KomentarasPILOTAS.LT

Rinksis Klaipėdos architektai. Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija šaukiama kovo 30 dieną, tačiau greičiausia balandžio pradžioje prireiks susirinkti pakartotinai. Kaip praneša Lietuvos architektų sąjunga

[NE] atpažįstama Klaipėda

[NE] ATPAŽĮSTAMA KLAIPĖDA: Ciklo „Klaipėdos architektūra“ finalinis akordas

2017 lapkričio 28Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdos kavos studijoje „Kavos architektai“ atidaroma fotografijos paroda „[NE] atpažįstama Klaipėda“. Tai finalinis akordas kasmetinio Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos rengiamo renginių ciklo „Klaipėdos

Vytautas Šliogeris

NUSILENKS KLAIPĖDOS KŪRĖJUI: Architekto V.Šliogerio atminimo vakaras

2017 lapkričio 15Be komentarųPILOTAS.LT

Klaipėdoje organizuojamas Vytauto Šliogerio atminimo vakaras. Prisiminimais apie šviesios atminties ir darbų architektą, paveldosaugininką, visuomenės veikėją dalinsis Edmundas Andrijauskas, Vytautas Čepas, Jonas Genys, Vytautas Grubliauskas,

Klaipėdos architektai

RINKSIS KLAIPĖDOS ARCHITEKTAI: Šaukiamas LASKAO narių susirinkimas ir konferencija

2017 balandžio 6Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija šaukia visuotinį narių susirinkimą ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferenciją. Temos pasisakymams ir asociacijos narių pasiūlymai visuotinio susirinkimo

priko_po_170200_e01_xxx

ARCHITEKTUI S.PRIKOCKIUI – 90: Pristatoma jubiliato architektūros projektų ir eskizų paroda

2017 vasario 15Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien, vasario 15-ąją žinomas Klaipėdos architektas Stasys Prikockis švenčia garbingą jubiliejų – 90-ąjį gimtadienį. Ta proga penktadienį Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos salėje pristatoma

images_pulsas_foto_4529_mazvy_kl_080900_e01_bra

KLAIPĖDOS ARCHITEKTŲ KLUBAS://SPECIALIOJO PLANO LEIDINIO PRISTATYMAS

Pavasariui sukant į pabaigą, atgimsta Klaipėdos architektų klubas. Gegužės 20 dieną jame bus pristatytas specialiojo plano leidinys, skirtas uostamiesčio mažajai architektūrai, aplinkos estetikai, kraštovaizdžio formavimui.

images_pulsas_foto_3703_archi_kl_150400_e01_xxx

PRITRŪKO KVORUMO://KLAIPĖDOS ARCHITEKTAI RENKASI PAKARTOTINAI

Balandžio 8 dieną planuotas Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija neįvyko – nesusirinko kvorumas. Lietuvos architektų

images_pulsas_foto_4460_e01_xxx

KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖ://MUZIKINIO TEATRO PROJEKTO VIEŠAS APTARIMAS

PILOTAS.LT jau rašė, kad valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstravimo projektą Klaipėda pasirinko viešųjų pirkimų būdu. Šią rekonstrukciją projektuoja jungtinis vokiečių ir lietuvių projektuotojų kolektyvas. Balandžio

images_pulsas_foto_3703_archi_kl_150400_e01_xxx

KLAIPĖDOS ARCHITEKTAI://ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS IR KONFERENCIJA

Klaipėdos architektai susirinks aptarti aktualių klausimų – rengiami Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos visuotinis narių susirinkimas ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus konferencija. Temas

images_straipsniu_foto_4166_muzik_kl_151100_e01_xxx

KLAIPĖDOS MUZIKINIS://PRISTATYTAS REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Uostamiestyje pristatytas Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstravimo projektas. Laimėję viešųjų pirkimų konkursą, šio pastato rekonstrukciją projektuoja firmų „Studijo Gollwitzer architekten gmbH“ (Vokietija) ir UAB

images_pulsas_foto_4090_balsy_pa_151000_e01_xxx

NEMATOMA PARODA://APIE ARCHITEKTŪROS IR MENO PROCESŲ GALIMYBIŲ RIBAS

Šiandien Klaipėdos galerijos „si:said“ naujose patalpose atidaroma architekto Vlado Balsio „Nematoma paroda“. Šioje parodoje autorius dar kartą permąsto architektūros ir meno procesų galimybių ribas. Kūriniai

images_straipsniu_foto_3510_teatr_kl_110800_e01_BRA

KLAIPĖDA REKONSTRUOS MUZIKINĮ TEATRĄ://PATVIRTINTAS TERITORIJOS DETALUSIS

Klaipėda galutinai atsisakė muzikinio teatro statybos uosto akvatorijoje ir atvėrė kelią jo plėtrai esamoje vietoje. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija jau patvirtintino šiai plėtrai numatytos teritorijos