images_straipsniu_foto_dicv_vl101021_xxx_e01

GERĖJIMO ŽENKLAI // ARBA SĄMONINGAI DRUMSTAS STATYBOS ĮSTATYMAS

Antai moteris savo kūną pardavinėja. „Keturiasdešimt litų.“ „O kiek sveriat?“ „Aštuoniasdešimt.“ Paskaičiavęs linkteliu: man tinka. Viso labo 50 centų už gyvo svorio kg. O juk pasūdžius užteks iki rudens. (J.Erlickas. Apreiškimai)

 

Šiandieną esame priversti konstatuoti, kad padėtis Lietuvos architektūros, urbanistikos bei paveldosaugos ir aplinkosaugos procesuose yra komplikuota ir neefektyvi. Prioritetų painiava, reguliavimo bei administravimo sistemos biurokratiškumas, nenuoseklumas ir skaidrumo bei proceso dalyvių atsakomybės stoka nesudaro prielaidų darnios aplinkos ir vietos identiteto sukūrimui valstybėje bei kokybiškam viešojo intereso tenkinimui. (Iš Lietuvos Architektų Rūmų suvažiavimo rezoliucijos)

Viena iš opiausių mūsų profesijos problemų – neadekvati architekto padėtis projektavimo procese ir visuomenėje. Architekto, kaip specialisto vaidmuo mūsų šalies urbanistikos ir architektūros plėtroje minimalus.

Valstybės tarnautojai, atsakingi už architektūrą miestų ir rajonų savivaldybėse, turėtų būti vyriausieji architektai, tačiau jų vykdomos pareigos dažnai neturi nieko bendro su architektūra. Jie privalo vykdyti mero ar savivaldybės tarybos sprendimus, o jų pačių, kaip specialistų, nuomonė niekam nerūpi.

Panaši ir projektuojančių architektų situacija. Dauguma architektų pragmatikų klusniai vykdo užsakovo reikalavimus, profesionaliai kaip amatininkai atlieka užsakymą prisilaikydami detalaus plano reikalavimų. Mažesnė architektų dalis – idealistai, tikintys, kad architektūra ne tik amatas, tačiau tai įrodyti užsakovui reikia įdėti daug pastangų.

Yra ir vadinamasis „architektūrinis elitas“, sugebantis dėl užsakovo ypatingų norų, apeiti įstatymus, reglamentus, projektavimo sąlygas, bendruosius planus, „pramušti“ projektą ar sudaryti galimybę užsakovui pradėti nelegalią statybą. Tokioje aplinkoje ir vyksta „subalansuota“ urbanistinė plėtra. LAR ir LAS metai iš metų atakuoja LR aplinkos ministeriją, LR Seimą del architekto profesinių teisių apribojimo, tačiau padėtis tik blogėja.

Štai ir dabar LR Aplinkos ministerija tobulindama savo vadovavimą statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse (kurių tarpe jų nuomone yra ir architektūra), inicijavo Statybos įstatymo eilės straipsnių pakeitimus, žinoma, nepamiršdama ir architektų. Kai kurie iš jų –  tiek nauji, o kai kurie ir seni, stebina savo originalumu.

LR Statybos įstatymas 1996 m. kovo mėn. 19 d. Nr. 1, aktuali įstatymo redakcija nuo 2010 m. spalio 1d.     

2 straipsnis. Pagrindinės  šio Įstatymo sąvokos

1. Statinio architektūra– statinio, kaip meno kūrinio, vidaus erdvės ir išorės pavidalas, statinio dalių išdėstymas, jų formų meninė išraiška ir visų statinio elementų tarpusavio santykis.

2. Statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

Čia ir prasideda visi nesusipratimai. Aplinkos ministerijos funkcionierių, o taip pat jiems patarinėjančių statybos verslo bosų nuomone 1.Statinio architektūros projekte tėra  5 procentai, todėl įstatymas praktiškai skirtas 2. Statiniui, t.y. statybos techninei veiklai, statinio projekto realizavimui, nors 1 skirsnyje. Bendrosios nuostatos, rašoma, kad

81. Architekto veikla – veikla, kuri vykdoma turint architekto profesinę kvalifikaciją.    83. Statybos inžinieriaus veikla – veikla, kuri vykdoma turint statybos inžinieriaus kvalifikaciją.  

14 straipsnis. Teisė būti statinio projektuotoju. Statinio projektuotojo pareigos ir teisės

1. Būti statinio projektuotoju Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;

2) Lietuvos Respublikoje įsteigta statybos, architektūros ar kita su šiomis sritimis susijusi mokslo ir studijų institucija;

3) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija (tarp jų – statybos, architektūros ar kita su šiomis sritimis susijusi mokslo ir studijų institucija), kurie pagal šios valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti projektavimu, pateikę šią teisę patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu.

4) architektas ar statybos inžinierius. 

2. Rengti ypatingų statinių projektus turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą…

Palikta nekeista šio straipsnio 1 dalis, 2-oje dalyje– rengti ypatingų statinių projektus turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1, 2, ir 3 punktuose nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą.

Deja, 4 punkto čia nėra, reiškia architektas šios teisės neturi, teisę būti statinio projektuotoju turi tik juridiniai asmenys, nors 2 str. 81. Architekto veikla – veikla, kuri vykdoma turint architekto profesinę kvalifikaciją.

5 straipsnis. Esminiai statinio architektūros reikalavimai

5) neprieštarautų statinio inžinerinių sistemų ir technologinių  inžinerinių sistemų reikalavimams.

Kas pirminis, ar statinio planinis – erdvinis sprendimas, ar statinio inžinerinės sistemos.

21 straipsnis. Statinio projekto architektūriniai sprendiniai. Statinio architektas

1. Visų antžeminių statinių ir tų požeminių (povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų reikmėms tenkinti (išskyrus požeminius statinius, kuriuose žmonės negyvena ir nedirba, o būna tik dėl tų statinių priežiūros (inžineriniai tinklai, techniniai tuneliai ir pan.), be kitų nustatytų projekto dalių, yra privaloma projekto  architektūrinė dalis.

2. Statinio architektas, jeigu jis atitinka šio Įstatymo 10 straipsnio reikalavimus, yra statinio projekto architektūrinės dalies vadovas, kartu gali būti statinio projekto vadovas.

Ankstyvesnė redakcija: Architektas – projekto autorius kartu yra ir projekto vadovas, dabar galės būti, o galės ir nebūti, jei juo bus statybos inžinierius.

Šiuo metu jau laukia eilės naujas pakeitimas:

10 str. 9 dalyje po žodžio “nesudėtingo” įrašyti žodžius “ir neypatingojo”, vietoj žodžio “asmenys” įrašyti žodžius “architektai ir statybos inžinieriai” ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Vadovauti nesudėtingo ir neypatingo statinio projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę neatestuoti asmenys architektai ir statybos inžinieriai. Jų kvalifikacinius reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

Be komentarų, žiūr. 21 str. 3 punktą Ypatingas statinys:

3.Ypatingas statinys– statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas;kultūros paveldo statinys. Ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija

Dar galima pridėti, kad sandėlis, kurio anga tarp atramų 12 m. ypatingas, o sakykim 25 vietų vaikų darželis – neypatingas ir tt.

Numatomas 10 str. 9 dalies pakeitimas vienareikšmiškai įteisina chaltūrą.

Architektų veiklą, darbo santykius reguliuoja LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas, ES direktyva 2005/36/EC, LR paslaugų, LR autorinių ir gretutinių teisių įstatymai, kuriems eilė Statybos įstatymo straipsnių, liečiančių architektų profesinę veiklą prieštarauja.

Praktika rodo, kad Aplinkos ministerija nepajėgi vadovauti urbanistinei – architektūrinei veiklai. Jos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas nušalintas ar neįgalus spręsti aktualiausias problemas. Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba jau eilę metų „laikinai neprieinama“, šias problemas „sprendžia“ prie Statybos ir būsto departamento susibūrusi grupė statybos verslo atstovų.

Ministerijoje neseniai įkurta Teritorijų planavimo, statybos ir miestų darnios plėtros klausimams spręsti taryba pirmame savo posėdyje 2010 m. balandžio 13 d. sprendė projektavimo įmonių atestavimo klausimą, antrame –  privalomą atestuoto projekto vadovo pareigybę. Antrame posėdyje, matydami, kad sprendimai priimami balsavimo keliu, o tarybos sudėtyje iš 19 narių vos 3 architektai, LAS ir LAR atstovai, dideliam likusių narių džiaugsmui, savo narystę nutraukė, nenorėdami prisiimti atsakomybės už priimtus sprendimus.  

Deja, per 20 Nepriklausomybės metų nesukurtos prielaidos bei sisteminė įstatyminė bazė darniai urbanistinei plėtrai, nesugebėta suformuluoti architektūros ir urbanistikos prioritetų, nesubalansuoti privatūs ir visuomeniniai interesai – ir toliau LR Seimui svarstyti teikiami Statybos ir kitų įstatymų pakeitimai, kurių tikslas – palaipsniui atimti galimybę architektūros profesionalams vykdyti savo pareigą – kurti kokybišką šalies bendruomenės aplinką.

Kyla klasimas, ar Aplinkos ministerija gali vadovauti šiai sričiai, ar pačiai ministerijai gali vadovauti statybos verslo atstovai, technologai statybos inžinieriai, galbūt statybos, kaip vienos iš pramonės šakų vieta Ūkio ministerijoje, nes dabar statybos su aplinka, ypač saugomose teritorijose, pajūryje dažnai santykiauja iškreiptu būdu.

Statybų bumo metu statybos sudarė 7 proc. BVP ir apie 19 proc. darbo rinkos. Investicijos būtinos ir svarbios šalies ekonominei raidai. Jos prasidėjo, kai dar nebuvo parengti naujos kartos teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose būtų deramai atsižvelgta į daugialypį plėtros poveikį visuomenės interesams, gamtinei, urbanistinei, ekonominei, socialinei ir istorinei aplinkai. Tuo pasinaudojo verslininkai, kurių pagrindinis tikslas – pelnas. Deja, prieš tai šią sritį kuravusios institucijos, o šiuo metu Aplinkos ministerija pasidavė jų spaudimui, pamiršo sudėtingas, kompleksiškas teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros problemas, jas spręsdama siaurai, žinybiškai, ignoruodama plačią erdvinę – funkcinę kompetenciją turinčius profesionalus – architektus pakeisdama technologais – statybos inžinieriais.

Architektai, gindami architektūrą, o tuo pačiu ir viešąjį interesą, statybų verslo bosams tampa trugdžiais. Pastaruoju metu jie išstumiami iš projektavimo proceso, o jų vietą užima statybos inžinieriai, nes svarbiausias asmuo projektavimo versle dabar yra projekto vadovas, o ne projekto autorius – architektas ar už inžinerinę dalį atsakingas atestuotas specialistas.

Statybos inžinieriai atestuojami ne tik projekto vadovais, bet jiems suteikiamas teritorijų planavimo, specialaus ir detalaus plano specialisto atestatas. Daugybė atvejų, kai detalųjį ar specialųjį planą rengia statybos inžinierius – konstruktorius, elektrikas ar net gaisrininkas, o juk juose nustatomi būsimojo objekto pagrindiniai parametrai, pagal juos parengiamos projektavimo sąlygos. Jei statybos vadovai statyboje būtini, nes jie realizuoja PROJEKTĄ, tai taikyti statybos darbų organizavimo ir vykdymo metodiką architekto veiklai nelogiška. Architektas generuoja idėją ir pats pasirenka fizinius ar juridinius asmenis, tame tarpe ir vadybininką (projekto vadovą), jei jis reikalingas, idėjos realizacijai projekto pavidalu, ir tik jis atsako už rezultatus.

Lietuvos architektų sąjunga ir Lietuvos architektų rūmai eilę metų įrodinėja, Seimo aplinkos apsaugos komitetui ir Aplinkos ministerijai, kad jos vykdomas projektavimo įmonių atestavimas siekia vieno tikslo – išstumti iš projektavimo rinkos smulkiąsias, vidutines projektavimo įmones, individualiai dirbančius architektus iškeliant jiems formalius kriterijus ir reikalavimus, tuo pačiu stambioms firmoms, praktiškai pirmoje eilėje Lietuvos projektavimo įmonių asociacijai, jungiančiai 23 įmones, suteikiant išimtines sąlygas, nežiūrint, kad architektų projektavimo įmonių atestacija prieštarauja LR paslaugų, LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymams, ES direktyvai 2005/36/EC. Tai pripažino ir Konkurencijos taryba bei Verslo aplinkos gerinimo komisijos konkurencinės teisės ir reguliavimo tobulinimo darbo grupė.

 Vilniaus Gedimino technikos universitete, nežiūrint kad jau nuo universiteto (tuo metu Vilniaus inžinerinio statybos instituto) įkūrimo, veikia Architektūros fakultetas, 2000m. Statybos fakultete buvo sukurta architektūrinės inžinerijos katedra, kurios studentams prižadėta, kad baigus studijas jie bus atestuojami architektais, nors jų diplomuose įrašyta „statybos inžinierius“. Jau ne kartą minėti dokumentai nusako, kokius specialistus LAR turi teisę atestuoti. Deja ir toliau suvedžiojami studentai, leidžiamos mokesčių mokėtojų lėšos, nors tokios studijų programos nėra Aukštojo mokslo studijų registre, ji neakredituota Švietimo ir mokslo ministerijoje. Nežiūrint to Lietuvos statybos inžinierių sąjunga statybos inžinierius atestuoja ypatingų statinių projektų vadovais, teritorijų planavimo, specialaus ir detalaus plano specialistais. Belieka džiaugtis, kad jiems nepavyko įtikinti Švietimo ir mokslo min. architektūrą permesti į technologijos mokslus

Nenustatytas architektų poreikis šalyje, kur iš virš 3500 diplomuotų architektų, atestuota vos 1500. Taigi keturios architektūros mokyklos, kasmet išleidžiančios iki 200 absolventų, aiškiai viršija rinkos poreikį. To pasėkoje vyksta projektavimo kainų dempingas, krinta kokybė, dalis architektų priversti ieškoti darbo užsienyje.

Norint suprasti architektūrą, reikia žvelgti į ją ne kaip į pragmatinę funkciją ar estetinį faktą, o kaip į metafizinį reiškinį, glaudžiai susijusį su politiniu žmogaus būties matmeniu.(Mantas Adomėnas)

Didelį poveikį architektūros kokybei daro ribotas visuomenės ir užsakovų architektūrinės urbanistinės ir istorinės aplinkos suvokimas. Kadangi architektūra apima itin plačius visuomenės interesus, būtų tikslinga ir naudinga geresnį architektūros supratimą diegti visuose visuomenės sluoksniuose, visuose jos švietimo lygiuose, įvairaus amžiaus žmonėms, ypač vaikams ir jaunimui jau nekalbant apie valdininkus ir… projektų vadovus.

Labai trūksta profesionalios objektyvios kritikos, atviros diskusijos su visuomene, kuriai iš esmės ir skirta mūsų veikla. Nuolatinė trintis tarp teritorijų planavimą ir architektūrą, paveldosaugą ir saugomas teritorijas kuruojančių institucijų nieko gero bendram reikalui nedavė. Rezultatai rodo, kas tuo naudojasi – kai daug auklių, vaikas be galvos.

Aukštos kokybės aplinka yra ne prabanga, bet esminis civilizuotos visuomenės bruožas. Urbanistika, architektūra, tame tarpe ir nekilnojamas kultūros paveldas, saugomos teritorijos, yra vienas organizmas, papildantis vienas kitą nuolatinėje kaitoje ir amžinai gyvas mūsų istorijos ir kultūrinės veiklos liudininkas, atspindintis socialinę, ekonominę, mokslinę – techninę ir politinę ideologinę žmonių bendruomenės raidą. Šio proceso administravimas turi būti sutelktas vienose rankose, valstybės reguliuojamas tiek, kiek tai susiję su valstybės ir visuomenės interesais.

 

Beldžiuos į Seimo vartus.

– Ar čia priimami įstatymai? Atnešiau keletą…

Duoda kailin ir išmeta lauk.

O juk tikrai žinau: čia!

Bet, ko gero, tik iš savų ir tik saviems…

(J.Erlickas, Apreiškimai)

 

BIUROKRATINIO FRONTO DIENORAŠTIS

Šis kuklus, bet iškalbingas dokumentas publikuojamas pirmą kartą. PILOTAS.LT manymu, tai galėtų būti atsakas į abstrakčią, bet įkyrią kritiką „jūs, architektai, nieko nedarote“

 

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ (LAR) IR LIETUVOS ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS (LAS) VEIKSMAI, SIEKIANT LIETUVOJE ATKURTI PRIGIMTINES ARCHITEKTO TEISES PROFESINĖJE VEIKLOJE

2009.01.22.  LAR ir LAS atstovų susitikimas Seime su Aplinkos apsaugos komiteto nariais, kurio metu buvo nušviesta esama padėtis, atkreiptas dėmesys į netobulus teisės aktus, pateikti siūlymai jų tobulinimui. To pasekoje LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas 2009.01.29. siunčia Aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui raštą Nr. 05-01/S-2009-1042 „Dėl teisės aktų pakeitimo“, kuriame prašo informuoti komitetą kokiu būdu numatoma spręsti išdėstytas problemas, kad būtų užtikrinti valstybės interesai statybų srityje.

2009.01.29.  Raštas LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui Jonui Šimėnui ir

LR Aplinkos ministrui Gediminui Kazlauskui „Dėl teisės aktų pakeitimo (dėl projektavimo įmonių atestavimo)“.

2009.03.24.  Po dviejų mėnesių Aplinkos ministras raštu Nr. (14-3)-D8-2541 atsako Seimo aplinkos apsaugos k-to pirmininkui Jonui Šimėnui ir LAR pirmininkui Vytautui Dičiui, kad AM rengia keleto LR statybos įstatymo straipsnių pakeitimą, tikslinant redakciją, numatoma įvertinti LAR pasiūlymus…

Tuo pačiu LAR gavo AM 2009-03-24 raštą Nr. (14)-D8-2556 kuriame prašoma pateikti Statybos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies pakeitimo redakcijos patikslinimo ir šio straipsnio nuostatų formuluotės.

2009.04.27.  LAR raštu „Dėl teisės aktų pakeitimo“LR seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui J. Šimėnui irLR Aplinkos ministrui G. Kazlauskui nusiuntė argumentus dėl SĮ 14 straipsnio 2 dalies pakeitimo ir pasiūlymą straipsnio papildymui.

2009.04.15.  Seimo peticijų komisija pritarė Z.Kavecko pateiktam pasiūlymui del statybos inžinieriaus teisė būti gyvenamojo namo ar viešo naudojimo pastato statybos projekto vadovu.

2009.04.20.  LAR raštu S/04/80 LR Seimo pirmininkui,Seimo nariams, nuorašu Aplinkos ministrui prašo nepritarti del statybos inžinieriaus teisės būti gyvenamojo pastato ar viešo naudojimo pastato statybos vadovu ir išdėsto priežastis.

2009.06.02.  LR Seimas II (pavasario) sesijos vakarinio posėdžio protokolu Nr. SPP-84 nutarė:„Tenkinti Zenono Kavecko peticijoje „Dėl netinkamo administravimo“ pateiktą pasiūlymą keisti Statybos įstatymą ir leisti statybos inžinieriui dirbti laisvai be draudimo“.

2009.06.02.  LR Seimo valdyba sudarė darbo grupę įstatymo pakeitimo projektui parengti iš 7 asmenų, kurių tarpe ir 2 LAR atstovai: T. Paulauskas ir V. Dičius. Balsuojant 3 „prieš“, 4 „už“, priimtas AM variantas, nežiūrint, kad: LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2009.02.23. Nr. XIP-1726 rašoma, kad …“diskutuotina ar įstatyme neturėtų būti tam tikri kvalifikaciniai apribojimai statybos inžinieriams,  siekiantiems būti gyvenamojo ar viešo naudojimo pastatų statinio projekto vadovu“. Europos teisės departamentas prie LR Teisingumo ministerijos savo komentaruose Seimui del 21 str. keitimo siūlo žiūrėti atitikties Europos sąjungos teisei ir palikti senąją formuluotę. Papildomai siūlo išplėsti SĮ nuostatas, suteikiančias teisę numatant, kad atitinkamas veiklas gali vykdyti ne tik juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, bet ir fiziniai asmenys.

2009.05.19.  Aplinkos ministerijoje  įvyko teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse dirbančių specialistų atestavimo klausimais posėdis, kurio metu ir toliau posėdyje dalyvavę statybos verslo atstovai gynė projektavimo įmonių atestavimo būtinybę, inžinierių teisę būti gyvenamųjų ir viešo naudojimo pastatų projektų vadovais. Nutarta, kad AM Statybos ir būsto departamentas parengs pasiūlymusdėl nurodytų teisės aktų tobulinimo ir pateiks juos derinti.

2010.03.29.  LAR apskundė LR Aplinkos ministeriją Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai dėl neveikimo, kadangi AM neatsakė nei į 2009-09-24 raštą Nr. S/09/104, nei į 2010-02-22 raštą Nr. S10/02/09 dėl projektavimo įmonių atestavimo, nors projektavimo įmonių atestavimo panaikinimui pritarė LR Konkurencijos taryba bei Verslo aplinkos gerinimo komisijos Konkurencinės teisės ir reguliavimo tobulinimo darbo grupė, tam neprieštarauja ir LR Paslaugų įstatymas. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2010-04-12 priėmė sprendimą Nr. 3R-63(2010/03/4R-81).

2010.02.22.  Matydami sąmoningą LAR ir LAS pagrįstų reikalavimų sprendimų vilkinimą, LAR raštu S10/02/09 kreipėsi į LR Seimo antikorupcinę komisiją.

2010.03.18.  LR aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-205 „Dėl tarybos teritorijų planavimo, statybos ir miestų darnios plėtros klausimams spręsti sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“patvirtino tarybos sudėtį {pirmininkas – ministras G.Kazlauskas, pavaduotojas – viceministras R.Zabulėnas). Pirmajame naujos tarybos posėdyje buvo svarstoma projektavimo įmonių atestacija, kur balsuojant (abu LAS ir LAR atstovai „prieš“,17 „už“), nuspręsta, kad „šiuo metu projektavimo įmonių atestavimas būtų nesavalaikis ir neišspręstų projektų kokybės gerinimo klausimų“.Toks atsakymas buvo buvo pasiųstas LR Seimo Antikorupcinei komisijai, (2010-05-12 Nr,(13-2)-D8-4664).

2010.05.25. LAR raštu Nr. S10/05/30 kreipėsi į LR Prezidentę, LR Seimo pirmininkę, LR Vyriausybės ministrą pirmininką LR aplinkos ministrą, LR kultūros ministrą „Dėl architektūros padėties“, kartu pasiųsdami ir LAR II suvažiavimo rezoliuciją.

2010.07.22. LAR ir LAS raštu kreipėsi į LR kultūros ministrą „Del architektūros padėties“.

2010.07.22.  LR Aplinkos ministerija atsiuntė raštą Nr. (14-3)08-6093 „Dėl architektūros specialistų atestacijos“, kuriame remiantis VGTU rektoriaus prašymu, siūloma išnagrinėti galimybę jau 10 metų Statybos fakulteto architektūrinės inžinerijos katedroje rengiamų specialistus – statybos inžinierius atestuoti architektais. LAR atsakydama AM viceministrui R.Kalvaičiui, kopiją nusiųsdama Švietimo ir mokslo ministrui G.Steponavičiui 2009-07-020 raštu pranešė, kad neturi teisės atestuoti statybos inžinierių architektais, gi tokios architektūrinės inžinerijos studijų programa ŠMM neįregistruota. Analogišką atsakymą VGTU rektoriui 2010-02-12 Nr. 0247-10.20-968 raštu „Dėl architektūrinės inžinerijos specialistų“ atsiuntė ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

VGTU ir LSIS vadovai ima atakuoti ŠMM, kad architektūrą permesti į technologijos mokslus, kartu su statyba.

2010.09.30.  LAR raštu kreipėsi į LR Seimo aplinkos apsaugos komitetą  „Dėl statybos įstatymo įgyvendinimo‘.

2010.10.15.  LAR išsiuntinėjo raštą Lietuvos Vyriausybei, LR Švietimo ir mokslo ministerijai, LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, žiniai LR Prezidentei „Dėl nutarimo dėl kvalifikacinių laipsnių bei studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo patvirtinimo“, kuriame išreiškia susirūpinimą bandymais architektūrą permesti į technologijos mokslus, įvesti naują mokslo šaką – architektūrinę technologiją ir pan.

 

BEJE, dar išsamiau su pateikta medžiaga galima susipažinti Lietuvos Architektų Rūmuose arba tinklapyje www.architekturumai.lt

 

užrašė Vytautas Dičius

                                                                                                                   

Komentarai

 1. visdelto susidaro vaizdas, kad (kaip senais „gerais “ laikais) pasasom rasta ir…. laukiam, gal kas susimyles atkreipti demesi. Ir tai metai is metu ir susidaro vaizdas kad LAS praranda bet kokia itaka, o LAR vis jos neigauna. Esu prastas organizatorius ir neisivaizduoju, ko reiktu imtis.

 2. http://www.peticijos.lt/visos/3747/

 3. O tai neturejo buti daroma pries istatymo priemima o ne po ?

 4. Pasikapsčius internete po AM Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento skyrelį http://www.am.lt/VI/index.php#r/340 matosi, kad ten pelėsis kaupiasi nuo 2008-2009 m. Įtartinai sutampa su naujojo ministro G.Kazlausko atėjimu. Net departamento „Tikslai ir funkcijos“, „Darbo planai“ tapę visuomenei laikinai neprieinami. Jei ten dirbantys kolegos architektai užguiti, gal reiktų prie ministerijos suregti keletą palaikančių piketėlių? 🙂 Tada ne tik ministerija raštą pamatys, bet ir žiniasklaida paviešins problemą. O ten žiūrėk politikai pasigaus temą, paeskaluos sikdami reitingų, gal ministrui dar kokį vieną spyrį į užpakalį (interpeliaciją) suorganizuos. Popierius, kaip sakoma, viską iškenčia, o va valdininkų nervai – ne geležiniai. Gerai paspaudus per viešas akcijas būtų ir rezultatas …

 5. Tai dar reiktu pasikapstyti po nauja STR „Statinio projektavimas“, palyginti su senu sio STR variantu – daugiau architektams „idomiu“ dalyku rastu… Patingejo Dicius…

 6. Pastaba labai teisinga. Esame jauni e_vartai. Viska dar tik pradedame – ka surenkame, surandame, surasome – ta ikeliame. Procesas…
  Beje, savanoriska informacine pagalba priimtume labai noriai.

 7. Gal tai ir ne į temą,bet apie požiūrį į architektus:skyrelyje SPECAI nerasime nemažai žinomų Lietuvos architektų. Jei tai nežinojimas-tam yra Lietuviškoji enciklopedija,Vikipedija,Kas yra kas Lietuvoje. Jei tai pozicija-Jūsų teisė rinktis.

 8. Per du metus 10 rastu ( is kuriu trys apie studentu atestavima ir visiskai neturi rysio su siuo istatymu ), vienas susitikimas ir vienas posedis su AM atstovais. Napsakyciau kad LABAi ispudingi skaiciai.

 9. Sitoje „veiklos ataskaitoje“ nera nei vieno zodzio kaip LAR ar LAR dirbo su siuo metu priimtu ir galiojanciu istatymu. Toks jausmas kad LAS ir LAR siame istatyme mate tik viena punkta del pojekto vadovu., o juk ten dar kazkas buvo apie techniniu projekto savokos panakinima, nelegaliu statybu isteisinima, baudas projektuotojams ir ekspertams, pakeistos visos savokos, architektas galutinai pasalintas is pastato pridavimo proceduros … I nei viena auksciau pateikta pocizija ( aisku be atestavimo ) nei LAR ir nei LAR absoliuciai niekaip nesuregavo ir nieko padare.

 10. Kad jums, gerb.Petrai, butu ramiau ir aiskiau, papildeme straipsni V.Diciaus dienorasciu, kuris labai konkreciai byloja, kas ir kaip buvo daroma, kad statybos istatymas matytu ir architektura.
  Gero skaitymo!

 11. Norejau paklausti kur galima rasti LAS ir LAR viesus pareiskimus ir pasiulymus iki naujo statybos istatymo priemimo ? Mane kamuoja blogas jausmas, kad nei LAS nei LAR nesugebejo suformuoli nei vieno vieso pasiulymo, net nesugebejo isreiksti pozicijos siuo klausimu. Aisku tai labai lengvai paaiskinama juk istatyma svarste liepos (atostogu) menesi, todel tikriausiai ir vienintelis pasiulymas atsirades LAR internetineje svetaineje atsirado kai LAR vadovybe grizo is palangos (praejus porai menesiu po istatymo priemimo). Todel nera cia ko kritikuoti seima ir AM, kai pati LAR veikla sabotuoja architektu interesus.

 12. Turbut adresatas yra tas, kuris sugeba perskaites pamatyti daugiau spalvu, ne tik juoda. Ir atspalviu. Skirstymas tik i gera ir bloga jau net Kuboje nebemadingas.

 13. Kolegos architektai – BLOGI
  Uzsakovai – BLOGI
  Statybininkai – BLOGI
  Visuomene – BLOGA ( ir dar neišprususi )
  Aplinkos ministerija – BLOGA
  Seimas – BLOGAS

  Tai norejau paklausit, kas sito straipsnio adresatas ? Ar cia monologas pats su savimi apie savo privalumus ? 🙂

 14. Kai pokalbiai ir kiti cilivizuoti mechanizmai kontakte nepadeda, girdejau, jog kartais (o tiksliau, beveik visada) padeda krastutines priemones – reik viena kita isvezti i miskeli, taip sakant, diskusijai. Sako, jog ten, gamtoje, kazkaip anie labiau yra linke girdeti tave, isiklausyti. Ten salytis artimesnis ir produktyvesnis.

 15. Problema tame ir yra, kad visos statybos suvokiamos, kaip nekilnojamojo turto biznis, o ne kaip aplinkos formavimas. Ministras Kazlauskas irgi zmogus is to biznio. Tai kas gali pasikeisti?

 16. Aiskina cia man viens inzinierius salia: „juk tai ir yra statybos istatymas, o ne architekturos“…

 17. teisingos mintys. tik labai jau nesitiki, kad kas nors sitoj brazauskinej srity pasikeis. naujos sluotos reikia.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

images_pulsas_foto_4676_nissa_au_160800_e01_xxx

ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMAS: Planuose – 60.000 elektromobilių įkrovimo prieigų

2021 kovo 24Be komentarųPILOTAS.LT

Seimas vakar priėmė Alternatyviųjų degalų įstatymą, kuriuo siekiama sukurti galimybes iki 2030 metų žymiai (iki 15 proc.) padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį transporto sektoriuje ir

©PILOTAS.LT

KAMŠYS TEISINES SPRAGAS: Teritorijų planavimo įstatymui pribrendo pataisos

2020 birželio 81 KomentarasPILOTAS.LT

Teritorijų planavimo įstatymo spragos sudaro sąlygas miestų driekai bei teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ar jų pakeitimus viešinti tik formaliai. LR Vyriausybė ką tik pritarė Aplinkos

Kultūros ministerija

VIENINGAI KULTŪROS POLITIKAI: Seimas pritarė sistemizuojančio įstatymo projektui

2020 gegužės 15Be komentarųPILOTAS.LT

Seimas ką tik pritarė Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektui. Šis įstatymas turėtų užtikrinti vieningos valstybės, regioninės ir savivaldybių kultūros politikos formavimą bei įgyvendinimą. Pagrindinio kultūros

Kultūros ministerija

KULTŪROS POLITIKOS PAGRINDAI: LR Ministrų kabinetas pritarė įstatymo projektui

2020 sausio 30Be komentarųPILOTAS.LT

LR Ministrų kabinetas neseniai pritarė Kultūros ministerijos parengtam Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektui. Dabar projektas bus teikiamas Seimui. Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektu siekiama sukurti

kultūros ministerija

KULTŪROS POLITIKOS PAGRINDAI: Rengiamas įstatymo projekto viešas aptarimas

2019 rugsėjo 5Be komentarųPILOTAS.LT

Kultūros ministerijos darbo grupė rengia Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymą. Rugsėjo 13 dieną Vilniuje įvyks šio svarbaus kultūros politikos integralumui dokumento projekto aptarimas. Kultūros

LAR

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMO METINĖS: Lietuvos architektų rūmai viešai diskutavo

2018 lapkričio 201 KomentarasPILOTAS.LT

Lietuvos architektų rūmai surengė viešą diskusiją Architektūros įstatymo įsigaliojimo metinėms pažymėti. Į ją susirinko įvairių organizacijų – bendruomenių, savivaldybės, Seimo, investuotojų, Architektų sąjungos ir rūmų

images_phocagallery_2872_minister_tit

SAMITAS VIDURY BRASTOS://V.MAZURONIS KVIEČIASI SAVIVALDYBIŲ VYR.ARCHITEKTUS

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis skubiai kviečiasi visų savivaldybių vyriausiuosius architektus kitą trečiadienį, sausio 29-ąją, į ministeriją, aiškintis dėl naujojo Teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo. Nors gausiai

images_straipsniu_foto_2241_plana_kn_070200_e01_BRA

NEBEREIKĖS DETALIŲJŲ PLANŲ://SEIMAS PRIĖMĖ PLANAVIMO ĮSTATYMO PATAISAS

Seimas ką tik priėmė Vyriausybės teiktą naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymą, kuris turėtų žymiai supaprastinti komplikuotą dabartinę teritorijų planavimo tvarką ir plačiau atverti kelius investuotojams.

images_phocagallery_2352_istat_tit

VYRIAUSYBĖS NAUJIENA://STATYBOS ĮSTATYMAS PATAISYTAS PAGAL ES DIREKTYVĄ

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Statybos įstatymo pataisoms, susijusioms su statybos produktų tiekimo rinkai teisiniu reguliavimu. Dauguma ministerijos pasiūlytų nuostatų skirta nedarniosios statybos produktams.

images_straipsniu_foto_2241_plana_kn_070200_e01_BRA

PLANUOSIM PAPRASČIAU://SIŪLOMOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PATAISOS

Aplinkos ministerija siūlo Teritorijų planavimo įstatymo pataisas, kurios turėtų supaprastinti dabartinę planų rengimo tvarką. Seimui planuojamose patekti pataisose numatyta, kad ketinantiems vykdyti statybas žemės sklype,

images_straipsniu_foto_1987_gulbe tit

KULTŪRINIS OPTIMIZAVIMAS://KULTŪROS TARYBOS ĮSTATYMAS PASIEKĖ SEIMĄ

Vakar Seimas priėmė Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projektą, kuris nustato Kultūros tarybos statusą, veiklos tikslus, funkcijas bei veiklos organizavimą. Kultūros taryba bus biudžetinė įstaiga prie

images_straipsniu_foto_1440_11.06.11 (16)

GRĖSMĖ JŪRINEI KULTŪRAI//BIUDŽETO SKYLĘ KETINAMA UŽKIŠTI BURĖMIS

Valdančios koalicijos partneriams nesutarus dėl kitų metų valstybės biudžeto deficito užlopymo padidintu PVM mokesčiu, Vyriausybė skubiai ėmėsi ieškoti vidinių resursų, kuriuos būtų galima įkinkyti į

images_straipsniu_foto_1370_arch_istatym_TIT

PIRMAS ARCHITEKTŪROS KARTAS:// BAIGIAMAS RENGTI ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMAS

Lietuva – viena nedaugelio Europos valstybių, iki šiol gyvenanti be Architektūros įstatymo. Tai reiškia, kad iš tiesų architektūra Lietuvoje ir neegzistuoja, nes ji nėra juridiškai

images_pulsas_foto_kultu_lo_110700_www_e01

STEIGS LIETUVOS MENŲ TARYBĄ//RENGIAMAS ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMAS

Kultūros ministerija parengė projektą įstatymo, kuriuo siekiama atriboti kultūros politikos formavimo ir jos įgyvendinimo funkcijas. Tuo tikslu būtų steigiama Lietuvos menų taryba. Menų tarybos įstatymo

images_pulsas_foto_terit_kn_100100_bru_e01

KEIS TERITORIJŲ PLANAVIMĄ//ŽADAMOS PAPRASTESNĖS IR SKAIDRESNĖS PROCEDŪROS

Ne paslaptis, kad teritorijų planavimo procesas Lietuvoje itin sudėtingas ir ilgas net atliekant palyginti nesudėtingus projektinius veiksmus. Dvejų ar net trejų metų terminas atgrasydavo nuo

images_straipsniu_foto_senam_kn_101200_kar_e02

GERĖJIMO ŽENKLAI 2//KIEKVIENAS MATO TAI, KĄ SUPRANTA

Po PILOTAS.LT publikuotu mano straipsniu „Gerėjimo Ženklai. Arba sąmoningai drumstas Statybų įstatymas“ pasirodę kai kurie atsiliepimai įpareigojo mane papildyti medžiagą mažiau besigaudančio šioje situacijoje skaitytojo

images_straipsniu_foto_dicv_vl101021_xxx_e01

GERĖJIMO ŽENKLAI // ARBA SĄMONINGAI DRUMSTAS STATYBOS ĮSTATYMAS

Antai moteris savo kūną pardavinėja. „Keturiasdešimt litų.“ „O kiek sveriat?“ „Aštuoniasdešimt.“ Paskaičiavęs linkteliu: man tinka. Viso labo 50 centų už gyvo svorio kg. O juk