images_pulsas_foto_vilun_vn_110400_www_e01

VU PLEČIASI://PASKELBĖ JUNGTINIO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO PASTATO KONKURSĄ

Vilniaus universitetas (VU) paskelbė atvirą konkursą Jungtinio gyvybės mokslų centro pastato projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms pirkti. Konkursinius projektinius pasiūlymus vertins komisija, kurios narių daugumą sudarys architektai.

1.000 STUDENTŲ IR 450 MOKSLININKŲ

Vilniuje, Antakalnyje (Saulėtekio al. 9) planuojamo Jungtinio gyvybės mokslų centro pastato paskirtis yra daugiafunkcinė. Jame pagal gyvybės mokslų studijų programas (biochemijos, biofizikos, biologijos, botanikos, ekologijos, genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, neurobiologijos, zoologijos ir kt.) studijuos apie 1000 studentų. Jų poreikiams patenkinti centro pastate turi būti suprojektuotos ir įrengtos ne tik auditorijos ir mokomosios laboratorijos, bet ir savarankiškoms studijoms tinkamos darbo vietos.

Jungtiniame gyvybės mokslų centre taip pat bus vykdomi fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai tokiose srityse kaip biotechnologija, biomolekulių struktūros tyrimai, bioinformatika, augalų ir mikroorganizmų genominiai tyrimai, biokatalizė, proteomika, molekulinė medicina ir fiziologija, žmogaus genomo tyrimai. Planuojama, kad pastate dirbs apie 450 mokslininkų bei dėstytojų. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas saugiam ir ekonomiškam pastato eksploatavimui, jo ekologiškumui.

VERTINIMO KOMISIJOS DIDUMĄ SUDARYS ARCHITEKTAI

Naudingas projektuojamojo pastato plotas turi būti apie 14.500 m², o bendrasis plotas – neviršyti detaliojo plano reglamentuose nustatytų reikalavimų. Pastato bendrastatybinių darbų (įskaitant gerbūvį, vidaus ir lauko inžinerinius tinklus ir stacionarią pastato įrangą) sąmata neturi viršyti 90 mln. Lt + PVM. Į šią sąmatą neįeina projekto parengimas, jo valdymas ir nestacionari pastato įranga.

Konkurso organizatoriai konkursinių darbų lauks iki rugsėjo 15 dienos 14 val. 30 min. Pirkimas vykdomas elektroninio susirašinėjimo priemonėmis per CVP IS, pirkimo Nr. 49246.

Kaip praneša Lietuvos architektų sąjunga (LAS), konkursinius projektinius pasiūlymus vertins komisija, kurios daugumą narių sudarys atestuoti architektai. 4 vertinimo komisijos narius parinks pats LAS’as. Pirmas 3 vietas užėmusių projektinių pasiūlymų autorius numatyta premijuoti.

Parengta pagal LAS informaciją.

Komentarai

 1. SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ
  Paslaugos
  I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA)

  I.1) PAVADINIMAS, ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
  Vilniaus universitetas (211950810)
  Universiteto g. 3
  kam: Redas Laukys
  LT-01513 Vilnius
  LIETUVA
  Tel. +370 52687070
  El. paštas: redas.laukys@cr.vu.lt
  Faksas +370 52687059
  Interneto adresas (-ai)
  Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos) adresas http://www.vu.lt

  I.2) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (INSTITUCIJOS) TIPAS IR PAGRINDINĖ
  VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
  Švietimas
  Perkančioji organizacija (institucija) perka kitų perkančiųjų organizacijų
  (institucijų) vardu Ne
  II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS

  II.1) APRAŠYMAS

  II.1.1) Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija (institucija) suteikė
  sutarčiai
  „Jungtinio gyvybės mokslų centro projektavimo ir statinio projekto vykdymo
  priežiūros paslaugų pirkimas. Paraiškos NR.2011-05/180”.

  II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų
  teikimo vieta
  Paslaugos
  Paslaugų kategorija: Nr. 12
  Pagrindinė teikimo vieta Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3,
  Vilnius.

  II.1.3) Skelbime informuojama apie
  Viešojo pirkimo sutartį

  II.1.5) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas
  Jungtinio gyvybės mokslų centro, adresu Saulėtekio alėja 9, Vilnius,
  projekto parengimo paslaugos, statinio projekto vykdymo priežiūros
  paslaugos, taip pat kitos paslaugos, kurios apima įsipareigojimus kartu su
  perkančiąja organizacija organizuoti nustatyta tvarka sudarytos statybos
  užbaigimo komisijos dokumento surašymą.

  II.1.6) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)
  71220000, 71000000

  II.1.7) Ar sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas
  dėl vyriausybės pirkimų (GPA)
  Taip

  II.1.8) Pirkimo dalijimas į dalis
  Ne

  II.1.9) Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
  Ne

  II.2) KIEKIS ARBA SUTARTIES APIMTIS

  II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis
  Jungtinio gyvybės mokslų centro, adresu Saulėtekio alėja 9, Vilnius,
  techninio projekto parengimo paslaugos, statinio projekto vykdymo
  priežiūros paslaugos, taip pat kitos paslaugos, kurios apima
  įsipareigojimus: kartu su perkančiąja organizacija organizuoti Lietuvos
  Respublikos statybos įstatymo (aktuali redakcija nuo 1.10.2010 m.) ir
  Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“
  nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos dokumento,
  patvirtinančio, kad Statinys pastatytas pagal Statinio projekto
  sprendinius surašymą, parengiant tam reikalingus dokumentus. Perkamų
  paslaugų bendroji didžiausia apimtis yra 2 300 000 LTL + PVM lt. Naudingas
  projektuojamo pastato plotas turi būti apie 14 500 kv. m, o bendrasis
  plotas turi neviršyti detaliojo plano reglamentuose nustatytų reikalavimų.
  Pastato bendrastatybinių darbų, įskaitant gerbūvį, vidaus ir lauko
  inžinerinius tinklus ir stacionarią pastato įrangą, sąmata
  (skaičiuojamosiomis kainomis) neturi viršyti 90 000 000 LTL + PVM. Į šią
  sąmatą neįeina projekto parengimas, jo valdymas ir nestacionari pastato
  įranga. Iš pirkimo laimėtojo neskelbiamų derybų būdu, jei bus gautas
  papildomas finansavimas, gali būti perkamos Jungtinio gyvybės mokslų
  centro priestato techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo
  priežiūros paslaugos. Perkamų paslaugų vertė negalės viršyti šiuo pirkimu
  perkamų paslaugų santykinės paslaugų vertės. Kai dėl aplinkybių, kurių
  nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingos papildomos
  paslaugos, kurios nebuvo įrašytos į pradinę sudarytą pirkimo sutartį ir
  kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo
  sutarties, arba esant poreikiui pirkti papildomas paslaugas, panašias į
  tas, kokios buvo pirktos pagal sudarytą pirkimo sutartį, perkančioji
  organizacija iš to paties dalyvio, su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo
  sutartis, numato vykdyti neskelbiamą papildomų paslaugų pirkimą. Šio
  papildomo pirkimo (-ų) preliminari vertė gali būti ne didesnė nei 10
  (dešimt) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

  II.2.2) Pasirinkimo galimybės
  Taip
  šių pasirinkimo galimybių aprašymas: Sutarties įvykdymo terminas gali būti
  pratęstas dėl objektyvių aplinkybių, vadovaujantis perkančiosios
  organizacijos ir dalyvio, kuris bus pripažintas laimėjusiu pirkimą,
  susitarimu, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesiams.
  pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių
  sutarčių trukmė: mėnesių: 4 (nuo sutarties sudarymo)

  II.3) SUTARTIES TRUKMĖ ARBA ĮVYKDYMO TERMINAS
  Trukmė mėnesiais: 32 (nuo sutarties sudarymo)
  III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA

  III.1) SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS

  III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos
  Laimėtojas įsipareigoja per 15 dienų nuo laimėtojo paskelbimo rašto gavimo
  dienos pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Atlikimo užtikrinimui
  pateikiama sutarties įvykdymo užtikrinimas garantija, išduota Lietuvos
  Respublikoje įsikūrusio banko arba užsienio banko arba kredito unijos
  garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimas. Banko, kredito
  unijos ar draudimo bendrovės finansinio pajėgumo reitingas turi būti ne
  mažesnis už vieną iš išvardytų: agentūros „Standard – Poor’s“ – BBB,
  agentūros „Fitch IBCA“ – BBB; agentūros „Moody’s“ – Baa2; agentūros „A.M.
  Best“ – B++. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo pasiūlymo
  sumos su PVM. Užtikrinimas privalo apimti visą techninio projekto
  parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo iki
  statinio Perėmimo pažymos pasirašymo ir/arba defektų ištaisymo laikotarpį.
  Laimėtojas per 15 dienų taip pat privalo pateikti įrodymus apie tinkamą
  statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.
  Laimėtojas įsipareigoja apdrausti projektuotojo civilinę atsakomybę už
  žalą, kuri atsirado dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai
  atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal
  atskirą statinio projektą ne mažesnei nei 1 000 000 LTL (vieno milijono
  Lt.) sumai.

  III.1.2) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba)
  nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas
  Avansas iki 50 % projekto parengimo paslaugų sumos pagal išankstinio
  mokėjimo sąskaitą, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
  nuo PVM sąskaitos-faktūros ir avansinio mokėjimo garantijos pateikimo.
  Likusi suma už paslaugas apmokama tarpiniais mokėjimais ne vėliau kaip per
  60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų rezultatų perdavimo –
  priėmimo aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo: už suteiktas
  projekto parengimo paslaugas sumokama 20 % projekto parengimo paslaugų
  sumos, kai Užsakovas raštu suderins projektuotojo pilnai parengtą
  projektą, o likusius 30 % projekto parengimo paslaugų sumos, kai bus gauta
  teigiama statinio projekto ekspertizės išvada ir gautas statybas
  leidžiantis dokumentas;
  Už suteiktas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas sumokama iki
  80 % statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos periodiniais
  proporcingais mokėjimais,o likusius 20 % statinio projekto vykdymo
  priežiūros paslaugų kainos po Statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

  III.1.4) Kitos ypatingos sąlygos, kurių reikia laikytis vykdant sutartį
  Ne

  III.2) DALYVAVIMO SĄLYGOS

  III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant
  reikalavimus dėl įtraukimo į profesinius ar prekybos (verslo) registrus
  Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: 1.
  Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, arba dalyvio, kuris yra juridinis asmuo,
  vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys)
  teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai)
  ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir
  pasirašyti dalyvio apskaitos dokumentus, neturi teistumo (teistumas yra
  išnykęs arba panaikintas) ir dėl dalyvio (juridinio asmens) per
  pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
  nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar
  vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą,
  sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal
  paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,
  neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
  ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto
  įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
  legalizavimą, ir dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs
  apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 m. Europos Parlamento ir
  Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų
  pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
  išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
  Pateikiamas išrašas (skaitmeninė kopija) iš teismo sprendimo arba, jeigu
  tokių nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų
  ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
  Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas (skaitmeninė kopija),
  patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
  arba užsienio šalies, kurioje registruotas dalyvis, kompetentingos teismo
  ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas (skaitmeninė
  kopija), liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Minėtas dokumentas
  išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
  pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
  ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
  2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs
  taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis
  pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar
  panaši. Jam nėra iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla arba nėra
  vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
  likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra
  vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas,
  įstatymus. Pateikiama:
  1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies
  institucijos išduotas dokumentas (originalas arba vadovo patvirtinta
  kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam
  nėra iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla ar vykdomas bankroto
  procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo
  procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo
  sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
  termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
  terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra
  priimtinas,
  2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
  sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba
  atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad
  tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
  apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
  registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar
  oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas
  dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
  3. Dalyvis (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar
  panaikintas), dėl dalyvio (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus
  nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
  nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
  interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo
  tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams,
  išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiama: išrašas (skaitmeninė
  kopija) iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie
  Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas (skaitmeninė
  kopija), patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
  duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas
  (skaitmeninė kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
  pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
  galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
  dokumentas yra priimtinas.
  4. Dalyvis yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu. Pateikiama Valstybinės
  mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar
  valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  nustatyta tvarka išduotas dokumentas (skaitmeninė kopija), patvirtinantis
  jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba užsienio
  šalies, kurioje registruotas dalyvis, kompetentingos valstybės
  institucijos išduotas (skaitmeninė kopija), liudijantis apie atsiskaitymą
  su valstybės biudžetu, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
  pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo
  galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
  dokumentas yra priimtinas.
  5. Dalyvis neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai.
  Pateikiama: Valstybinio socialinio draudimo įstaigos ar valstybės įmonės
  Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
  dokumentas (skaitmeninė kopija), patvirtinantis jungtinius kompetentingų
  institucijų tvarkomus duomenis, arba užsienio šalies, kurioje registruotas
  dalyvis, kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas
  (skaitmeninė kopija) apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą.
  Dokumentas išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
  termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
  terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra
  priimtinas.
  6. Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji
  organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame
  punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip
  konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės
  aktų pažeidimas, už kurį dalyviui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta
  administracinė nuobauda, o dalyviui, kuris yra juridinis asmuo, –
  ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
  sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
  mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis dalyvis kuris yra
  juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5
  straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo
  sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą
  ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
  Pateikiama: Dalyvio laisvos formos deklaracija (skaitmeninė kopija),
  kurios turinys atitinka šio reikalavimo turinį, pasirašyta dalyvio vadovo
  ar jo įgalioto asmens.
  7. Dalyvis turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka. Pateikiama:
  Dalyvio (juridinio asmens) registravimo pažymėjimas ar kiti dokumentai
  (skaitmeninės kopijos), patvirtinantys dalyvio teisę verstis atitinkama
  veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar
  veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos (skaitmeninės
  kopijos), kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje dalyvis
  registruotas) išduotas dokumentas (skaitmeninė kopija).
  8. Dalyvis turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga ypatingų statinių
  techninio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms
  vykdyti. Pateikiama: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatas
  (skaitmeninė kopija), suteikiantis teisę atlikti ypatingų statinių
  projektavimo darbus, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
  išduotas dokumentas (skaitmeninė kopija). Užsienio šalyje registruotas
  dalyvis privalo pateikti Aplinkos ministerijos Teisės pripažinimo pažymą
  (skaitmeninė kopija) dėl teisės būti ypatingo statinio projektuotoju.

  III.2.2) Ekonominis ir finansinis pajėgumas
  Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: Dalyvio
  vadovo arba įgalioto asmens pasirašyta deklaracija apie pajamas, gautas iš
  projektavimo paslaugų veiklos ir per paskutiniuosius 3 (tris) finansinius
  metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė
  veiklą mažiau nei 3 (tris) finansinius metus atliktų projektavimo paslaugų
  sutarčių sąrašas (skaitmeninė kopija), kartu su užsakovų pažymomis
  (skaitmeninės kopijos) apie tai, kad svarbiausios projektavimo paslaugos
  buvo atliktos tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta projektavimo paslaugų
  atlikimo vertė, pradžios ir pabaigos datos, vieta, užsakovo kontaktiniai
  duomenys, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų,
  reglamentuojančių projektavimo darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai
  užbaigti.
  Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama Dalyvio
  vidutinė metinė atliktų projektavimo paslaugų vertė per paskutiniuosius 3
  (tris) finansinius metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos
  (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) finansinius metus turi
  būti ne mažesnė kaip 1 000 000 LTL be PVM.

  III.2.3) Techniniai pajėgumai
  Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:
  1. Dalyvio per paskutiniuosius 3 (tris) metų arba per laiką nuo dalyvio
  įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus
  įvykdytų ypatingų statinių projektavimo paslaugų sutarčių sąrašas
  (skaitmeninė kopija) (nurodyta objekto paskirtis, projektavimo paslaugų
  pobūdis, atlikimo vertė, pradžios ir pabaigos datos ir vieta, užsakovo
  kontaktiniai duomenys).
  2. Pateikiama:
  1) vadovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos
  užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduoto ir galiojančio
  kvalifikacijos atestato, leidžiančio vykdyti sutartyje numatytus
  projektavimo darbus ir techninio projekto vykdymo priežiūrą, skaitmeninė
  kopija. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje,
  2) tiekėjo deklaracijos arba pažymos, kurioje nurodytas specialisto
  vardas, pavardė, kvalifikacija, projektavimo darbų vadovo darbo pagal
  kvalifikaciją stažas, skaitmeninė kopija. Pateikiamas skenuotas dokumentas
  elektroninėje formoje,
  3) grupės vadovo vykdytų ypatingų statinių projektavimo ir projekto
  vykdymo priežiūros darbų sąrašo, kuriame nurodytas darbų objektas, adresas
  ir darbų kaina, skaitmeninė kopija
  3. Už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas (konkurso sąlygų 6
  priedas), kuriame nurodomi:
  — Vardai, pavardės,
  — Pareigos,
  — Kvalifikacija, kvalifikacijos atestatą išdavusios institucijos
  pavadinimas, išdavimo data bei galiojimo laikas,
  — Specialistų patirties trukmė nurodant projektų/sutarčių
  pavadinimą/apibūdinimą, vykdymo laikotarpį,
  — Specialistų diplomų, kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, kitų
  dokumentų, patvirtinančių jų kvalifikaciją, skaitmeninės kopijos*.
  Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
  Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama
  1. Dalyvis per paskutiniuosius 3 metus arba per laiką nuo dalyvio
  įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus
  yra tinkamai įvykdęs bent 1 (vieną) ypatingų statinių techninio projekto
  parengimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė nei 700 000 LTL be PVM.
  2. Dalyvis privalo pasiūlyti tinkamą kvalifikaciją turintį Projekto vadovą
  ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą,, turinčius reikalaujamą
  kvalifikaciją ir patirtį:
  1) turėti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir statinio
  projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas;
  2) turėti ne trumpesnę kaip 5 (penkerių) metų patirtį pagal kvalifikaciją;
  3) būti vadovavęs ypatingų statinių projektavimo ir/arba projekto vykdymo
  priežiūros darbams bent viename objekte.
  3. Dalyvis privalo pasiūlyti kitus tinkamą kvalifikaciją turinčius
  specialistus:
  — atestuotą ypatingų statinių projektų architektūrinės dalies vadovą,
  turintį ne mažesnę nei 3 (trejų) metų patirtį projektuojant ypatingus
  statinius,
  — atestuotą ypatingų statinių projektų konstrukcinės dalies vadovą,
  turintį ne mažesnę nei 3 (trejų) metų patirtį projektuojant ypatingus
  statinius,
  — atestuotus ypatingų statinių projektų sklypo sutvarkymo (sklypo plano),
  susisiekimo, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), vandentiekio ir
  nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo,
  elektrotechnikos, dujofikavimo, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos,
  procesų – valdymo ir automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos
  darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės
  dalių vadovus, turinčius ne mažesnę nei 3 (trejų) metų patirtį
  projektuojant ypatingus statinius,
  — kitus projektui tinkamai parengti reikalingus specialistus, turinčius
  reikalingą darbo patirtį ir atestuotus pagal STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti
  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo
  tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“
  nustatytą tvarką.
  Paslaugas gali teikti vienas specialistas, turintis atitinkamus
  galiojančius kvalifikacijos atestatus, ar keli specialistai, bendrai
  turintys atitinkamus galiojančius kvalifikacijos atestatus.

  III.2.4) Rezervuotos sutartys
  Ne

  III.3) SPECIALIOS PASLAUGŲ SUTARTIMS TAIKOMOS SĄLYGOS

  III.3.1) Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
  Ne

  III.3.2) Ar juridiniai asmenys turi nurodyti už paslaugų teikimą
  atsakingų darbuotojų pavardes ir profesinę kvalifikaciją?
  Taip
  IV DALIS: PROCEDŪRA

  IV.1) PROCEDŪROS RŪŠIS

  IV.1.1) Procedūros rūšis
  Atvira

  IV.2) SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI

  IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai
  Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į toliau pateiktus
  kriterijus
  1. Kaina. Lyginamasis svoris 40
  2. Projektinio pasiūlymo kokybė. Lyginamasis svoris 50
  3. Projektavimo paslaugų atlikimo kalendorinio grafiko tinkamumas.
  Lyginamasis svoris 10

  IV.2.2) Bus rengiamas elektroninis aukcionas
  Ne

  IV.3) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

  IV.3.2) Ankstesnis (-i) skelbimas (-ai) dėl tos pačios sutarties
  Ne

  IV.3.3) Sąlygos specifikacijoms ir papildomiems dokumentams
  Prašymo pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais
  terminas 14.9.2011 – 09:00
  Imamas mokestis už dokumentus Ne

  IV.3.4) Pasiūlymų ar prašymų leisti dalyvauti priėmimo terminas
  15.9.2011 – 14:30

  IV.3.6) Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar
  prašymai leisti dalyvauti
  Lietuvių.

  IV.3.7) Minimalus laikotarpis, kurio metu dalyvis privalo užtikrinti
  pasiūlymo galiojimą
  Trukmė dienomis 90 (nuo pasiūlymų gavimui nustatytos dienos)

  IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
  Data: 15.9.2011 – 14:30
  Vieta
  239 auditorija, Universiteto g. 3, Vilnius.
  Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti pasiūlymų atplėšimo procedūroje Taip
  Tiekėjų vadovai arba jų įgalioti atstovai.
  VI DALIS: KITA INFORMACIJA

  VI.1) AR TAI PASIKARTOJANTIS VIEŠASIS PIRKIMAS
  Ne

  VI.2) AR SUTARTIS SUSIJUSI SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA
  BENDRIJOS LĖŠOMIS
  Taip
  nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as): Projektas
  „Jungtinio gyvybės mokslų centro sukūrimas“.
  (Projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-016).

  VI.3) PAPILDOMA INFORMACIJA
  Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis
  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS
  registruoti dalyviai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai,
  pranešimai ir kitas perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas
  yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios
  organizacijos pranešimus gaus tik prie pirkimo prisijungę dalyviai
  (pranešimus gaus tas dalyvio CVP IS naudotojas, kuris paspaudė „Priimti
  kvietimą“. Kiti dalyvio CVP IS naudotojai pranešimus gaus, jeigu jie
  pasiūlymo lango meniu eilutėje „Priskirti naudotojo teises“ bus įtraukti į
  šį pirkimą).

  VI.5) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:
  18.7.2011

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Co-living Saulėtekyje

„CO-LIVING‘AS“ SAULĖTEKYJE: Įsikurs 500 jaunųjų profesionalų

2024 sausio 91 KomentarasPILOTAS.LT

Europoje tarp jaunų specialistų ir studentų populiarus bendruomeniško būsto konceptas „co-living“ populiarėja ir Lietuvoje, kur pastaraisiais metais įgyvendintas jau ne vienas panašus projektas. Studentų akademiniame

VU 4-asis paskaitų ciklas

NEAKIVAIZDINĖS ISTORIJOS STUDIJOS: 12 pasakojimų apie žmogų ir aplinką

2023 spalio 4Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvos nacionalinis muziejus kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu kviečia vėl sugrįžti į auditorijas ir pratęsti neakivaizdines istorijos studijas. Trejus pastaruosius metus išimtinai Vilniaus miesto

DO Architects

VU STATYS 5 BENDRABUČIUS: Saulėtekyje projektuojamas modernus kompleksas

2023 liepos 121 KomentarasPILOTAS.LT

Vilniaus universitetas Saulėtekyje, kur dabar yra jo bendrabučių miestelis, planuoja statyti naują jų kompleksą. Universiteto užsakymu, bendrovės „DO Architects“ parengtuose projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, kad Plytinės gatvėje

anyks_ko_230500_tit_xxx

ANYKŠČIŲ MUZIEJAUS KALVOS VIZIJOS: Konkurse varžosi 8 architektūros idėjos

2023 gegužės 5Be komentarųPILOTAS.LT

Antano Baranausko klėtelės Anykščiuose aplinkai bręsta permainos. Muziejinės kalvos infrastruktūros atnaujinimo ir kompleksinės plėtros atviro projekto konkurse varžosi 8 idėjos, kurių geriausia turėtų būti įgyvendinama.

karių palaidojimo vieta

IDĖJOS KONKURSAS KLAIPĖDOJE: II Pasaulinio karo sovietų karių palaidojimo pertvarkymas

2023 vasario 24Be komentarųPILOTAS.LT

Paskelbtas Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S.Daukanto gatvėje, Klaipėdoje, pertvarkymo supaprastinto projekto idėjos konkursas. Projekto konkurso užsakovas – Klaipėdos miesto savivaldybės

Saulėtekio alėja

HUMANIZUOS STUDENTIŠKĄJĄ GATVĘ: Vilniaus Saulėtekio alėja taps žalesnė

2022 rugpjūčio 16Be komentarųPILOTAS.LT

Studentų garsinama sostinės Saulėtekio alėja Antakalnyje greitai įgaus humaniškesnį pavidalą – taps patogesnė pėstiesiems ir žalesnė. Remontuojant jos viduryje taip pat bus įrengta žalioji skiriamoji

Didžvario rūmai

PRAŠO DIDŽDVARIO RŪMŲ: Šiauliai nori įveiklinti Zubovų paveldą

2022 rugpjūčio 11Be komentarųPILOTAS.LT

Šiaulių savivaldybė neseniai kreipėsi į Vilniaus universitetą prašymu perduoti miestui Aušros alėjoje stovinčius Didždvario rūmus. Garsios didikų Zubovų giminės atstovai, kurių protėviai buvo šių rūmų

Geriausias 2021 metų rekreacinės architektūros kūrinys

GERIAUSIA REKREACINĖ ARCHITEKTŪRA 2021: Laukiama paraiškų tradiciniam konkursui

2022 rugpjūčio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Neseniai paskelbtas rekreacinę architektūrą Lietuvoje propaguojantis atviras kasmetinis konkursas „Geriausias 2021 metų rekreacinės architektūros kūrinys“. Konkursą organizuojantis Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas paraiškų lauks

Laisvė šviečia

LIETUVA PASMERKĖ AGRESIJĄ: Šalies aukštosios mokyklos išsiuntinėjo pareiškimą

2022 vasario 25Be komentarųPILOTAS.LT

Vakar per visus didžiuosius šalies miestus nuvilnijo skaitlinga palaikymo Ukrainai bei banga, primenanti jau primirštus Sąjūdžio laikus. Rusijos Federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę

Tulpės

KAUNO „PILIAMIESČIO“ KONKURSAS: Žiuri išrinko 3 finalininkų kolektyvus

2022 vasario 141 KomentarasPILOTAS.LT

Kompanijos „YIT Lietuva“ atvirame „Piliamiesčio“ plėtros architektūriniame konkurse išrinktos 3 geriausios vizijos. Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus kartu su statybų bendrove „YIT Lietuva“ organizuotam konkursui

stoti_ko_210300_e01_xxx

SKELBIAMAS TARPTAUTINIS KONKURSAS: Vilniui reikia ikoniškos geležinkelio stoties idėjų

2021 kovo 48 KomentaraiPILOTAS.LT

Stoties rajoną iš esmės pertvarkyti ketinantis Vilnius, kartu su „Lietuvos geležinkeliais“ (LTG), ką tik paskelbė tarptautinį architektūros konkursą geriausiam pasiūlymui atrinkti. Tokio kompleksiškumo konkursas, kai

Vilniaus universitetas

VU NERIA Į EKOLOGIJĄ: Naudos 100 proc. žaliosios energijos

2021 vasario 2Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus universitetas (VU) žengė istorinį žingsnį – tapo viena pirmųjų didelių organizacijų Lietuvoje, kuri savo veikloje naudos vien žaliąją elektros energiją. 7.500 TONŲ ANGLIES DVIDEGINIO

VU Medicinos fakulteto Mokslo centras

VU MEDICINOS ATEITIS: Santaros slėnyje iškils 17.000 m² ploto mokslo centras

2021 sausio 18Be komentarųPILOTAS.LT

Vilniaus universitetas Santaros slėnyje statys 17.000 m² ploto pažangų mokslo centrą, sukomponuoto iš 6 tarpusavyje sujungtų blokų. Naujame mokslo centro pastate numatytos erdvės sukurs daugiau

namai

PASAKOJIMAI APIE ARCHITEKTŪRĄ: Paskelbti 7 konkurso laimėtojai

2020 gruodžio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Ką tik pasibaigė Architektūros fondo antrasis atviras pasakojimų apie architektūrą ir miestus projektas „Aikštėje“. Išrinkti 7 konkurso laimėtojai bei dar 7, nusipelnę garbingo paminėjimo. Architektūros

VU Chemijos ir geomokslų fakultetas (arch. G.Čaikauskas, S.Klezys, V.Raugala, V.Venckūnienė)

VU PLĖTRA SAULĖTEKYJE: Kuriamas didžiausias STEAM mokslo branduolys

2020 lapkričio 62 KomentaraiPILOTAS.LT

Vyriausybė neseniai patvirtino naujai dviejų Vilniaus universiteto (VU) padalinių infrastruktūrai sukurti skirtas lėšas. Saulėtekyje greta jau veikiančių stipriausių šalies mokslo centrų per trejus metus, planuojama,

Nerealizuoti svajonių miestai

SVAJONIŲ MIESTAI: 4-asis respublikinis mokinių piešinių konkursas

2020 spalio 22Be komentarųPILOTAS.LT

Jau ketvirtus metus iš eilės vykstantis respublikinis konkursas pakvietė 7-12 klasių mokinius kurti monochrominius piešinius tema „Nerealizuoti svajonių miestai“. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas kartu

"Samsung" ekodizainas

TIESIOG IŠ DĖŽĖS: 20.000 JAV dolerių prizinio fondo ekodizaino konkursas

2020 balandžio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Pasaulinė elektronikos kompanija „Samsung“ kartu su žinomu architektūros ir dizaino interneto portalu „Dezeen“ rengia gaminių iš panaudotų kartono pakuočių tarptautinį ekodizaino konkursą „Iš dėžės“. Konkurso

Aukštųjų kursų Medicinos skyriaus anatomijos darbai. Centre sėdi lektorius Jurgis Žilinskas. 1921 m. Iš LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus rinkinių

TRUMPAM SUGRĮŠ Į KLASES: Auštųjų kursų 100-mečio paminėjimas Kaune

2020 sausio 20Be komentarųPILOTAS.LT

Prieš 100 metų, 1920-aisiais, atidaryti Aukštieji kursai tapo svarbiausiu žingsniu kuriant Lietuvos universitetą, kuriame pirmajame buvo dėstoma lietuvių kalba. Jubiliejaus proga Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje,

Daiva Veličkaitė

PIRMA ARCHITEKTŪROS TEISININKĖ: Apginta viešąjį interesą architektūroje nagrinėjanti disertacija

2019 lapkričio 52 KomentaraiPILOTAS.LT

Vakar sėkmingai apginta pirmoji Lietuvoje architektūros teisės disertacija. Šio reikšmingo visam šalies architektūros laukui mokslinio darbo autorė – Daiva Veličkaitė, jau seniai kryptingai ir iš

Bauhaus

BAUHAUZO IDĖJOS IR SĄSAJOS: VU bibliotekoje susitikimas su prof. M.Drėmaite

2019 spalio 161 KomentarasPILOTAS.LT

1919-aisiais Veimaro Vokietijoje įkurta Bauhauzo dizaino mokykla pasižymėjo novatorišku požiūriu į žmogų supančią aplinką bei jų santykį. Šios mokyklos 100-mečio proga architektūros istorikė dr. Marija

Antanas Mockus

ANTANAS MOCKUS LIETUVOJE: Atviri susitikimai ir filmo „Nijolė“ pristatymai

2019 rugsėjo 19Be komentarųPILOTAS.LT

Lietuvoje vieši vienas žymiausių užsienio lietuvių Antanas Mockus, buvęs Bogotos meras bei 2 kartus kandidatavęs į Kolumbijos prezidentus. Šia proga Vilniuje bei Kaune rengiami susitikimai

Prisikėlimo aikštė

PAMINKLAS TAUTOS LAISVEI ŠIAULIUOSE: Prieškonkursinės diskusijos prasideda

2019 vasario 12Be komentarųLiudas Pastanga

Šiauliai netrukus skelbs paminklo Tautos laisvei Prisikėlimo aikštėje idėjų konkursą. Parengiamieji konkurso renginiai ir diskusijos prasideda. Jau šiandien, antradienį šiauliečių laukia susitikimas–diskusija „Tautos laisvė ir

Vytauto Didžiojo universitetas

TRYS TAPO VIENU: Užbaigtas 3 universitetų reorganizavimas

2019 sausio 3Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien LR Vyriausybės Spaudos centre oficialiai paskelbta apie Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimą ir prijungimą prie Vytauto Didžiojo universiteto. Nuo šiol trys

Kauno pilies tiltas

ARCHITEKTŲ RŪMAI: Nerekomenduoja dalyvauti tilto prie Kauno pilies konkurse

2018 rugpjūčio 232 KomentaraiPILOTAS.LT

Architektų rūmai išplatino žinią architektams dėl Kauno savivaldybės paskelbto Pėsčiųjų tilto prie Kauno pilies konkurso, kuris turi rimtų ydų, dėl kurių dalyvavimas konkurse yra labai

Stasys Eidrigevičius

STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS: Panevėžys kviečia architektus pasitarti

2018 kovo 165 KomentaraiPILOTAS.LT

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia architektus į pasitarimą dėl Stasio Eidrigevičiaus Menų centro konkurso. Kaip jau rašė portalas Pilotas.LT, ką tik Panevėžio savivaldybė paskelbė architektūrinį konkursą: