Archyvas: birželio 2005

NE­KO­MER­CI­NIS KI­NAS NE­PA­SI­DUO­DA

Didžiu­lio vi­suo­menės bei kul­tū­ros veikėjų pro­tes­to su­laukę ben­drovės “VP Mar­ket“ pla­nai vie­toj “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro sta­ty­ti dau­gia­bučių namų kvar­talą šiek tiek ko­re­guo­ja­mi. Kaip “Sta­tybų pi­lo­tui“ teigė pro­jek­to va­do­vas ar­chi­tek­tas A.Nas­vy­tis, nau­juo­se es­ki­zuo­se siū­lo­ma pir­ma­me aukšte įreng­ti 2