Kino teatras

NE­KO­MER­CI­NIS KI­NAS NE­PA­SI­DUO­DA

Didžiu­lio vi­suo­menės bei kul­tū­ros veikėjų pro­tes­to su­laukę ben­drovės “VP Mar­ket“ pla­nai vie­toj “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro sta­ty­ti dau­gia­bučių namų kvar­talą šiek tiek ko­re­guo­ja­mi. Kaip “Sta­tybų pi­lo­tui“ teigė pro­jek­to va­do­vas ar­chi­tek­tas A.Nas­vy­tis, nau­juo­se es­ki­zuo­se siū­lo­ma pir­ma­me aukšte įreng­ti 2

PRO­TES­TO LA­BO­RA­TO­RI­JA GI­NA VIEŠĄSIAS ERD­VES

“VP Mar­ket’o” pla­nuo­ja­mo nu­griau­ti Vil­niaus ki­no te­at­ro „Lie­tu­va“ pa­vil­jo­ne nuo­lat vei­kia Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­ja. Ši Vil­niaus naujųjų me­dijų la­bo­ra­to­ri­jos (VIL­MA) įkur­ta plat­for­ma ska­ti­na vi­suo­menę reikšti pi­lie­tinę ini­cia­tyvą ir pa­siū­ly­ti sa­vo sce­na­rijų dėl spar­taus mies­to viešųjų erd­vių nai­ki­ni­mo. Ba­landžio