images_phocagallery_3681_apyst_rekl_1504_3681_e10

APYSTOVOS 1934: VELYKOS, KULTŪRA, GYVENIMAS, PAVASARIS

“Edite bibite – post mortem nulla voluptas”, (valgykite ir gerkite, po mirties nėra jokio malonumo), sakydavo Epikūro sekėjai. Velykų šventėje Kristus garbinamas kaip mirties nugalėtojas. Mirtis žmones visada labai baugino. Mirtis buvo laikoma didžiausia blogybe, didžiausia nelaime. Nelaimė tuo didesnė, kad nėra priemonių jai išvengti. Bet štai Kristus miręs pats prisikelia ir tuo būdu patvirtina savo dažnai kartojamą pažadą: “Kas Mane tiki – gyvens amžinai”.

AUKOS BADAUJANTIEMS VILNIEČIAMS

Donatas Malinauskas vietoje Švenčių vizitų paaukojo badaujantiems vilniečiams 50 lt. ir kun. Mironas 25 lit. Piemojo Lietuvos Prezidento Karo Mokyklos karininkai vieton velykinių sveikinimų nutarė aukoti badaujantiesm vilniečiams mininmaliai 1% vieno mėn. gaunamos algos. Lietuvos advokatų taryba 200 lt., akc. b-vės Spindulio tarnautojai 106 lt. 50ct., Valstybės draudimo įstaigos valdytojas ir tarnautojai 100 lt., Telšių apygardos žemės tvarkytojo įstaigos tarnautojai 119 lt., Vilniui vaduoti s-gos Šašuolėlių skyr. Širvintų val. 87 lt. 50ct., Sen. Sroka, Šakių ev.liuter. parapijos klebonas 40 lt., Kauno II vidurinės mokyklos mokytojai 31 lt., inž. St. Čiurlionis 10 lt., Klausgalvių pradž. mokyklos mokiniai 4 lt.55ct. ir Vyr. Matų, Saikų ir Svarst. ir prabav. Rūmų tarnautojai 57 lt. 60ct. Viso labo 756 lt. 15 ct.

Visiems autojomas širdingą ačiū taria Vyr. Komitetas Vilniaus kr. bad. šelpti.

AUTOBUSŲ JUDĖJIMAS PER ŠVENTES

Didįjį šeštadienį Kaune autobusai, Rotušės-Panemunės ruože, kursuos normalia tvarka, be to, keli autobusai iš Rotušės aikštės bus paleisti pasibaigus bazilikoje rezurekcijai. Velykų pirmą dieną autobusai kursuos nuo 4 iki 8 val. kas 10 min., o nuo 13 val. normalia tvarka.

KIEKVIENAS GALI SUSIPAŽINTI SU KALINIO BUITIMI

Per šventes kiekvienas geros valios žmogus galės aplankyti kalėjimus be jokių kliūčių, jei jis užeis L.Šaulių S-gos salėn penktąją Velykų d. (ketvirtadienį 18 val. į Kalinių globos dr-jos rengiamą paskaitą, kurią skaitys prof. Dr. Dovydaitis. Po paskaitos bus arbatėlė ir koncertinė dalis. Jei kas pakvietimo raštu iki tos dienos nesusilauks, galės gauti prie įėjimo. Nepraleiskime progos susipažinti su kalinių buitimi.

VALSTYBĖS TEATRAS

Velykų švenčių metu teatre bus statoma: pirmadienį, balandžio 2d., dienos metu, komedija : „Kai širdis traukia“, o vakare E.Cooperiui diriguojant ir K.Petrauskui dalyvaujant opera „Carmen“. Be to, dalyvauja: Dambrauskaitė, Dikčiūtė, Lipčienė, Dautartas, Mažeika, Oleka, Šulginas. Antradienį, dalyvaujant Niemčinovai, Obuchovui ir Zvierevui baletas „Raimonda“. Trečiadienį, statoma premjera „Riteris budėtojas“, S.Čiurlionienės 5 p. dramatinė poema. Pastatymas A.Olekos-Žilinskio, muzika V.Jakubėno. Ketvirtadienį, statoma pirmą kartą šį sezoną opera „Tosca“. Diriguoja E.Cooper‘is, dalyvauja K.Petrauskas.

NAUJOS OPEROS

Balandžio 10d. valstybės teatre statoma premjera – Delibés opera Lakme. Režisuoja P.Oleka, diriguoja Tallat-Kelpša, dekoracijos Caldiko, kormeisteris Štarka, baletmeisteris Zvierevas. Po to, ruošiamasi atnaujinti Pikų Damą ir Kaukių Balių. Gegužės mėn. pradžioje eis Štrauso operetė Čigonų Baronas, kurią režisuoja A.Oleka-Žilinskas, diriguoja Marijošius, dekoracijos Ušinskio, koras vedamas Starkos, baletas Zvierevo.

NAUJIEJI REŽISIERIAI

Valstybės teatre numatomos režisūros darbe duoti pasirodyti atristams A.Žalinkevičiūtei-Petrauskienei ir Fedotui-Sipavičiui. Pirmasis jų savo režisūriškam debiutui numatė A.Jasiūno dramą Smūtkelio šalis, antrasis – Vlado Švidrigailos dramą iš studentų gyvenimo Gaudeamus. Jauni dramaturgai ir režisieriai šiuose spektakliuose pirmą sykį parodys savo gabumus.

PASIKEITĖ ATSAKOMIEJI TRIMITO REDAKTORIAI

Šiaulių s-gos pirmininkas A.Žmuidzinavičius atsakomuojų “Trimito” redaktoriumi ateityje nepasirašinės. Dabar “Trimito” atsakomuoju redaktoriumi pasirašinėja tautinio auklėjimo ir propagandos skyriaus vedėjas Vincas Daudzvardas.

RUOŠIAMA MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ

Valstybės baletas uoliai repetuoja Čaikovskio baletą Miegančioji Gražuolė, kuris pirmą kartą eis balandžio 15-17d. Baleto pastatymas Zvierevo, diriguoja Hofmekleris, dekoracijos Dobužinskio. Centrinėse rolėse pirmuose spektakliuose šoks Niemčinova ir Obuchovas, vėliau mūsiškės jaunosios jėgos – M.Juozapaitytė ir B.Kelbauskas. Šis veikalas bus stambiausias visų iki šiol statytų mūsų valstybės teatre baletų.

VALSTYBĖS DRAMOJE

Valstybės drama ruošia pastatymui B. Dauguviečio dramą Laisvės Keliai. Režisuoja šį veikalą pats autorius. Dekoracijos dailininko Palaimos. Be to, bus atnaujintas vaikams veikalas Lili Muzikantas, Krėvės Žentas ir Krėvės Skirgaila. Atnaujina šiuos veikalus rež. B.Dauguvietis. A.Oleka-Žilinskas atnaujina Šekspyro Dvyliktąją Naktį.

PROPAGANDINĖ KNYGA APIE LIETUVOS KURORTUS

Jau atiduota spausdinti propagandinė knyga apie Lietuvos kurortus, vardu Lietuva vasarą. Knyga bus liuksusinė, su daugybe gražių iliustracijų, jų tarpe su keliomis ir spalvotomis. Jos priedu bus visos reikalingos informacijos apie kurortus ir vasarvietes. Knygą leidžia Savivaldybės žurnalo redakcija.

JAUNOJI KARTA SU RADIO PROGRAMA

Tautinės jaunuomenės savaitraštis Jaunoji Karta Velykinį numerį išleido su plačia radio programa, ne tik Kauno, bet ir užsienio. Paskiras numeris kaštuoja 50 cnt.

KLAIPĖDOS IŠEINAMASIS TAŠKAS YRA UŽSIENYJE

Čekoslovakai apie priešvalstybinius gaivalus Klaipėdoje

Prahoje išeinantis vokiečių kalba laikraštis “Prager Mittag” įdėjo straipsnį apie vokiečių ruoštą pučą Klaipėdoje.

Laikraštis konstatuoja, kad Klaipėdos krašto gubernatorius pareikalavo iš krašto direktorijos pirmininko atleisti autonominėse įstaigose tebetarnaujančius 29 valdininkus. Į šių skaičių įeina ir aukštieji valdininkai, kaip antai: Dr.Neumann, Lapin, Heuer, Grau, Rademacher, Baron von Ropp ir Rostede. Jie yra kaltinami ruošią valstybės išdavimą (Hochverrat), norėdami ginklais atplėšti Klaipėdos kraštą nuo visos Lietuvos valstybės teritorijos. Kiti 21 tarnautojai buvo krašto policijos tarnyboje ir kartu priklausė nacionalsocialistų grupėms, kurių veikimas Lietuvoje suspenduotas teismo nutartimi.

Šreiberiui esant Direktorijos pirmininku, Klaipėdos krašto autonominėse įstaigose negirdėtai išsivystė politinė ir moralinė korupcija pradedant žemiausiomis ir baigiant prokuratūros įstaigomis. Šios korupcijos bandos išeinamasis taškas yra užsienyje, kuris turi tikslo veikti į krašto autonomiją, o taip pat ir Lietuvos valstybės suverenitetą.

Nacionalistų propaganda, kuri ypač Klaipėdos krašte tuo tikslu pastaruoju laiku sustiprintai išsivystė, turi tikslą suskaldyti valdininkų aparatą. Veikimas abiejų nacionalsocialistinių partijų krašte buvo anksčiau suspenduotas, nes jos buvo vokiečių reicho nacionalocialistų tarnyboje.

SOVIETAI PRATĘSIA NEPUOLIMO SUTARTIS SU BALTIJOS VALSTYBĖMIS 10-ČIAI METŲ

Kaunas. 29-III. Elta. Sovietų vyriausybė prieš kurį laiką trims Baltijos valstybėms, Lietuvai, Latvijai ir Estijai, pasiūlė pratęsti 10-čiai metų su tomis valstybėmis sudarytas nepuolimo sutartis. Visos tos trys valstybės yra davusios tokiam pratęsimui savo sutikimą ir atitinkamų dokumentų pasirašymas numatomas artimiausiu laiku.

ESTAI SIEKIA GLAUDESNIO BALTIJOS VALSTYBIŲ IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO

Talinas. 28-III. Elta. Vyriausias estų kariuomenės vadas, gen. Laydonneris, suteikė Tasso atstovui pasikalbėjimą. Liesdamas ateitį, gen. Laydonneris pareiškė vilties, kad Estijoje įsiviešpataus visiškas ramumas. Visa eilė reikalingų kraštui reformų iki šiol nebuvo pravesta, nes vyriausybė neturėjo pakankamo stiprumo. Generolas pareiškė: “Man nesvarbu, iš kurios pusės ir kuri partija pasiims iniciatyvą toms reformoms įgyvendinti. Mes įgyvendinsime tai, kas yra gera, ir atmesime, kas bloga”.

Pereidamas prie estų užsienių politikos, gen. Laydonneris, tarp kitko, pareiškė, kad ligšiolinė tradicija bendrais bruožais turės būti išlaikyta. Tuo atžvilgiu nebus jokių pakeitimų. “Ne paslaptis, kad mes siekiame glaudžiausio visų Baltijos valstybių ir Lenkijos bendradarbiavimo, kadangi su tais kraštais mus jungia bendri pavojai ir bendri interesai. Reikia tikėtis, kad Lietuva prie tų valstybių grupės prisidės”. Toliau gen.Laydonneris perėjo prie santykių su kitomis valstybėmis ir pareiškė: “Mes norime palaikyti gerus santykius tiek su savo rytiniu kaimynu Sovietų Rusija, tiek su Vokietija. Su vokiečių nacionalsocializmo brovimusi į mūsų kraštą mes kovosime, tačiau su Vokietija, kaipo tokia, mes norime gyventi draugiškai”.

SPIELMANNO – MIKĖNO MATČAS

Vakar Romos viešbučio salėje buvo lošiama antra didmeistrio Spielmanno ir Mikėno partija. Partija pertraukta lygiomis. Prieš pradedant antrąją partiją Spielmannas pasiūlė Mikėnui pirmą partiją sutikti lygiomis, bet Mikėnas nesutiko. Įdomu, kad Spielmannas pereitais metais laimėjo matčą prieš Bogoliubovą, kuris per šių metų Velykas pradeda matčą su Alechinu dėl pasaulio meisterio vardo. Šiandien 7 val. vak. bus lošiama Romos viešb. salėje III partija. Mikėnas loš baltais.

SUSIRGO MINISTERIS VILEIŠIS

Susisiekimo ministeris inž.Vytautas Vileišis jau antra diena serga gripu.

MINISTERIS DR.ZAUNIUS VELYKOMS IŠVYKSTA

Užsienio reikalų ministeris dr.Zaunius su ponia Velykų šventėms iš Kauno išvyksta.

VALSTYBĖS TARNYBOS PIRMININKAS ŠVENTĖMS IŠVYKSTA

Valstybės tarnybos pirmininkas St.Šilingas šventėms išvyksta į savo ūkį.

GEN. KUBILIŪNAS IŠVYKO Į KAIMĄ

Vyriausio štabo viršininkas gen. Kubiliūnas su šeima Velykų šventėms išvyko į kaimą.

PULK. BUDREVIČIUS

švenčių sveikinimų proga vietoje aukoja Vaikelio Jėzaus draugijos prieglaudų našlaičiams 33 litus.

ATIDAROMAS PLENTAS

Plentų ir vandens kelių valdyba praneša, kad plento pašalui išėjus, nuo kovo 29d., leidžiama važiuoti Krosnos-Lazdijų plentu krovinių automobiliams, autobusams ir sunkiai įkrautiems vežimams.

ARS PARODA

Po Velykų dailininkų kolektyvas Ars ruošia žemės ūkio rūmų salėje savo darbų parodą. Joje bus išstatyta daugiau kaip 100 tapybos, skulptūros ir dekoracijos darbų. Paroda bus atidaryta tris savaites.

NAUJOS AUDĖJOS MENININKĖS

26-III moterų tarybos lietuviškojo pritaikomojo – audimo ir rankų darbo – meno kursuose (studijoje), moterų seklyčioje, buvo baigiamieji I laidos audėjų skyriaus, šv. m-jos atstovui dalyvaujant, egzaminai. Išlaikė ir gavo diplomus 4 klausytojos: O. Bortkienė, R.Bartkūtė, R.Kairienė ir S.Zakarevičienė. Kursų vedėja Šaučuvytė ir lektorės Maknevičiutė ir Katiliutė skyriaus išleistuvių proga surengė klausytojų darbų parodėlę. Joje išstatyta daug gražių staltiesių, baldams apjmušalų, kilimų ir kt. Kursų meno darbams, lietuviškajai ornamentikai ir stilizacijai, vadovauja dail. A.Varnas. Kursų tikslas – plėsti lietuviškąjį meną ir kovoti su prabangos dalykų importu. Nauja audėjų skyriaus laida pradės mokslą nuo Atvelykio.

KULTŪRA 3 NR.

jau išėjo. Turinyje daug įdomių straipsnių ir iliustracijų. Patartina visiems įsigyti.

GRAŽIAUSIA VELYKŲ ŠVENTĖMS DOVANA

yra A.Mickevičiaus PONAS TADAS. Vertė K.Šakenis. Kaina be apdarų 6 litai, su gražiais apdarais 8,50 lt. Reikalaukite visuose knygynuose. Dirvos bendrovė. Kaunas, Laisvės al.8 arba Marijampolė, Basanavičiaus aikštė 14.

LITERATŪROS NAUJIENOS IŠEINA RYTOJ.

Seniai laukiamas laikraštis Literatūros Naujienos išeina rytoj. Turinyje daug įdomios medžiagos. Tarp kitų Putino-Mykolaičio atsakymas “Altorių Šešėly” kritikams, Kossu-Aleksandravičiaus pasikalbėjimas su kalbininkais dėl kalbos stiliaus, lenkų Wiadomosci Literackie” lietuviškojo numerio apžvalga. B. Sruogos, K. Binkio ir kitų straipsniai.

ATVAŽIUOS DIRIG.KUOTS.

Kaunan atvažiuos žinomas anglų dirigentas Kuots, kuris balandžio 24d. valstybės teatre diriguos simfoninį koncertą, ruošiamą valstybės teatro su Filharmonijos dr-ja. Turėjusio būti eilinio simfoninio koncerto balandžio 9d. dėl tos priežasties nebus. Galimas daiktas, kad Kuots diriguos ir kurią operą.

MŪSŲ LIAUDIES DAINŲ KONCERTAS PARYŽIUJE

Balandžio 20d. mūsų valstybės operos solistai V.Jonuškaitė-Zaunienė, Kutkauskas-Kutkus ir Kučinskas-Kučingis išvažiuoja Paryžiun, kur dalyvaus lietuvių liaudies dainų koncerte. Akomponuos jiems Dvarionas. Koncertas bus Renaissance salėje, kuri yra specialiai tautų muzikos koncertams ruošti.

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Stasys Eidrigevičius

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA: Prisikėlimas tebūnie tikras it pavasaris!

2018 kovo 30Be komentarųPILOTAS.LT

Vis labiau globalėjančiame, pragmatiškėjančiame ir vis merkantiliškesniame pasaulyje mažai belieka sąmonę jaudinančių ženklų ir prasmių už dabarties ribos. Visa, kas įdomu, visa, kas aktualu, visa,

images_phocagallery_3715_2015.04.17_Apystovos. Romuvos kt atidarytas_KAArdg_3715_tit-2_1938.12.21_Romuva fsd. N.Maciulskis

APYSTOVOS 1940: A. IR P. STEIKŪNŲ KINOTEATRO “ROMUVA” ATIDARYMO PROGA

Liet. Verslininkų S-gos steigėjai, žymūs lietuviai verslininkai Antanas ir Petras Steikūnai š.m. (1940, redakcijos pastaba) balandžio mėn. 17d. 20 val. Kaune Laisvės al. 36 atidarė

images_phocagallery_3681_apyst_rekl_1504_3681_e10

APYSTOVOS 1934: VELYKOS, KULTŪRA, GYVENIMAS, PAVASARIS

“Edite bibite – post mortem nulla voluptas”, (valgykite ir gerkite, po mirties nėra jokio malonumo), sakydavo Epikūro sekėjai. Velykų šventėje Kristus garbinamas kaip mirties nugalėtojas.

images_phocagallery_3443_Miesto gyvenamieji namai_3443_Miesto gyvenamieji namai_tit

APYSTOVOS 1933: LIETUVIŠKO STILIAUS REIKALU [MIESTO GYVENAMIEJI NAMAI]

  Kultūrėdamas miestas darosi tarptautinis, kaip tarptautinis virto civilizuoto žmogaus rūbas (frakas, smokingas, gatvės ar kelionės kostiumas). Elekticizmas seniai įkyrėjo – jis taip sudarkė miestų

images_phocagallery_3422_Miesto gyv namai 1933_3422_Miesto gyv namai 1933_tit

APYSTOVOS 1933://MIESTO GYVENAMIEJI NAMAI. NAMO IR PATALPŲ IŠVAIZDA

Žmonės nūnai mėgsta tikrovę ir tiesą, aiškumą ir paprastumą. Ši pakitėjusi ideologija verčia mus ieškoti naujų, šio laiko dvasiai atsakančių, gyvenimo formų, kurios atsispindi ir

images_phocagallery_3408_Miesto gyv namai_3408_Svipas_tit

APYSTOVOS 1933://MIESTO GYVENAMIEJI NAMAI. PROJEKTAVIMAS

Mūsų miestiečiai yra papratę namus statyti be projekto arba tik su tokiu projektu, koksai reikalingas pridėti prie prašymo statybos leidimui gauti iš miestų valdybų. Dažnai

images_phocagallery_3340_arch_uzda_1410_tit_PienoCentras Kn

APYSTOVOS 1940://MIESTŲ ARCHITEKTŪRA IR CIVILIZACIJA

Architektūros menas yra viena didžiausių kultūros jėgų valstybės gyvenime. Šita jėga pavesta vesti architektų korporacijai. Mūsų architektų veikla turi vadovautis pažiūra į architektūrą, kaipo į