Pirkimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės www.knyguklubas.lt taisyklės
Norėdami naudotis www.knyguklubas.lt elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Aš perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote bei be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. 

1.      Įžanga
1.1.Šis dokumentas yra pirkimo – pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB „Šviesa“ (toliau – Administratorius) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine www.knyguklubas.lt (toliau – Parduotuvė). Klientas užsiregistruodamas Parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir Klientas nėra registruojamas sistemoje. 
1.2. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje. 
 
2.      Prisijungimo ir registracijos duomenys.
2.1. Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Klientui prisijungti prie Parduotuvės ar kitaip naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą. 
2.2. Prisijungimo duomenys – tai Kliento el.pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Klientui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. Paštu. Registracijos duomenys – tai kliento vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kuriuos būtina pateikti, norint užsisakyti knygą. 
2.3. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Klientas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Klientas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą terminą. 
2.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Klientui.
2.5. Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugomų ir (ar) pasiekti Parduotuvę. 
2.6.Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.5 straipsnyje nurodytiems tikslams įgyvendinti. 
2.7.Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui. 
2.8.Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą. 
 
3.      Bendrosios nuostatos.
3.1. Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis. 
3.2. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.
  
4.      Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas. 
4.1. Klientas užsako prekes, pateikdamas Administratoriui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
4.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.
4.3. Šalys susitaria, jog Kliento pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Administratoriui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo – pardavimo sutartį (oferta). Administratorius, gavęs Kliento užsakymą, išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Kliento užsakymas yra gautas. Toks Administratoriaus patvirtinimas laikomas Administratoriaus sutikimu parduoti prekes Klientui (akceptu) ir (ar) prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. Šis Administratoriaus patvirtinimas laikomas Kliento ofertos akceptu. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Administratoriaus Klientui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. 
 
5.      Prekės ir jų kainos. 
5.1.Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Administratorius prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.
5.2.Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.
5.3.Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą. 
5.4.Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.
 
6.      Apmokėjimas. 
6.1.Klientas užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.
6.2.Jei Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste arba Paypal sistema), Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Administratoriaus sąskaitą banke. Klientas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Administratoriumi bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento. Klientui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo – pardavimo sutartis nutrūksta, o Administratorius neturi pareigos perduoti prekės Klientui.
6.3.Jei Klientas pasirenka apmokėjimą Prekių gavimo momentu, už Prekes bei Prekių pristatymą Klientas atsiskaito atsiimdamas užsakymą.
6.4.Klientui neatsiėmus Prekių, Klientas atlygina Administratoriui visus su tuo susijusius, patirtus nuostolius.
 
7.      Prekių pristatymas.
7.1. Į užsienio šalis Administratoriaus prekes Klientui pristato AB Lietuvos paštas, pagal galiojančius įkainius ir terminus.
7.2.Užsisakius prekes į artimiausią Lietuvos paštą, prekės Klientui pateikiamos per 5-10 (penkias-dešimt) darbo dienų nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento.
7.3.Užsisakius pristatymą tiesiai į namus ar darbovietę, Lietuvoje prekės per kurjerinę agentūrą, su kuria bendradarbiauja Administratorius, Klientui pristatomos per 1-3 (vieną – tris) darbo dienas po apmokėjimo gavimo į Administratoriaus sąskaitą, jei Klientas pasirinko išankstinį apmokėjimą. Jei Klientas pasirinko atsiskaitymą siuntos gavimo momentu grynaisiais, prekės Klientui pristatomos per 1-3 (vieną-tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento. 
7.4.Administratorius nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
7.5.Kliento užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu per kurjerinę agentūrą, su kuria bendradarbiauja Administratorius. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Klientas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
7.6.Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Klientui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Klientui ir Klientas dėl to neturi jokių pretenzijų.
7.7.Pristačius prekę Klientas, asmuo nurodytas Kliento užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas, asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Kliento užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
7.8. Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo atlyginti bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.
7.9. Administratorius neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.10. Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Administratorius įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Kliento sutartinių įsipareigojimų vykdymo. 
 
8.      Garantijos. 
8.1. Administratorius garantuoja prekių kokybę, todėl gavus knygą su poligrafiniu broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, kreiptis į Administratorių, Brokuota prekė bus pakeista į kokybišką – Administratoriaus kaštais brokuota Prekė per kurjerinę agentūrą susigrąžinama iš Kliento bei nemokamai išsiunčiama kokybiška.
8.2.Klientas turi teisę grąžinti Prekę, kuri jam nepatiko. Tokiu atveju reikia per 7 (septynias) dienas nuo Prekės gavimo dienos pranešti Administratoriui apie ketinimą grąžinti Prekę raštu ir išsiųsti ją atgal Administratoriaus adresu, sumokant Prekės grąžinimo išlaidas. Administratorius grąžins Klientui pinigus už grąžintą prekę per 15 dienų nuo jos gavimo. Grąžinti galima tik kokybišką, prekinės išvaizdos nepraradusią prekę. Administratoriui nustačius, kad Klientas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos Prekę, Klientas įsipareigoja atlyginti Administratoriui visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Klientui nėra grąžinami.
 
9.      Teisė komentuoti.  
9.1.Klientas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes.
9.2.Naudodamasis 9.1. straipsnyje nurodyta teise Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Kliento pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:
–          bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
–          nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.
–          nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
–          nesukurs teisinių pareigų Administratoriui.
9.3.Klientas supranta, kad jis pats, o ne Administratorius yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Klientas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis.
9.4.Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti bet kuriuos Kliento komentarus jam apie tai nepranešęs.
9.5.Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises:
–          teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;
–          teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos.
 
10.  Intelektinė nuosavybė.
10.1.Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
10.2.Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.
 
11.  Administratoriaus atsakomybės ribojimas.
11.1.Klientas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.
11.2.Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
11.3.Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.
11.4.Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.
11.5. Administratoriaus atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Administratoriaus prekę.
 
12.  Taikytina teisė
12.1.Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
13.  Informacijos siuntimas.
13.1.Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
13.2.Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui kopijos buvimas Administratoriaus serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.
13.3.Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Rašyti komentarą