Archyvas: rugsėjo 2005

„LIE­TU­VOS” KI­NO TE­AT­RAS PRI­BAIG­TAS BE NAR­KOZĖS

Nu­sto­jo veik­ti vie­nas svar­biau­sių šalies kul­tū­ros židi­nių, ne­ko­mer­ci­nis ki­no te­at­ras “Lie­tu­va“. Ben­drovės “Vil­niaus Ak­ro­po­lis“ pažadai pa­sta­to vie­to­je ke­ti­na­ma­me sta­ty­ti mul­ti­funk­ci­nia­me kom­plek­se (arch. A.Nas­vy­tis, G.Pa­slai­tis) 2 sa­les skir­ti ne­ko­mer­ci­niam ki­nui pa­si­rodė esą katė maiše. Mat in­ves­tuo­to­jams pa­rei­ka­la­vus už