Archyvas: liepos 2005

AR AME­RI­KA PADĖS „LIE­TU­VAI“?

Vil­niu­je, ki­no te­at­ro „Lie­tu­va” pa­vil­jo­ne, to­liau vei­kia Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­ja „Už Lie­tuvą“, įkur­ta Vil­niaus naujųjų me­dijų la­bo­ra­to­ri­jos VIL­MA. Čia jau dau­giau nei 2 mėne­sius reiškia­ma pi­lie­tinė ini­cia­ty­va, ren­gia­mos im­pro­vi­zuo­tos pro­tes­to ak­ci­jos prieš sos­tinės viešųjų erd­vių nai­ki­nimą. Pro­tes­to la­bo­ra­to­ri­jai