TAS SAL­DUS ŽODIS „KOM­PRO­MI­SAS“//„LIE­TU­VOS“ KI­NO TE­AT­RAS IŠTIRPS NAU­JA­ME DAU­GIA­BU­ČIŲ KVAR­TA­LE

Šiuo­lai­kiška­me mies­te kul­tū­ra puo­selėja­ma, su­vo­kiant, jog ši ne­pel­nin­ga veik­la – il­ga­laikė in­ves­ti­ci­ja į sąmo­nin­gos ir kū­ry­bin­gos vi­suo­menės men­ta­li­tetą. Lie­tu­vo­je mies­tai kol kas, pum­puo­ja­mi in­ves­ti­cijų vi­ta­mi­nais, au­ga “į kūną“ ir puošia­si vis prašmat­nes­niais dra­bužiais, kas­kart la­biau įtikėda­mi, kad tai ir yra tik­ro­ji ge­rovė. Ver­slas landžiai skver­bia­si ne tik į kokį tuštesnį mies­to kam­pelį, ap­leis­tas te­ri­to­ri­jas, bet ir į viešąsias erd­ves, o kar­tais net išstu­mia kul­tūrą, ne­ati­tin­kančią to svar­biau­sio­jo kri­te­ri­jaus – pel­nin­gu­mo.

Lai­mei, kar­tais to­kiai “hi­per­fa­gi­jai“ pa­si­priešina da­lis “nesu­si­pra­tu­sios“ vi­suo­menės, tad ver­sli­nin­kams ten­ka ieško­ti kom­pro­misų.

Da­bar ie­tys su­rem­tos ties vie­nu svar­biau­sių Vil­niaus kul­tū­ros židi­nių, ne­ko­mer­ci­nio ki­no Me­ka – “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ru. Pa­statą įsi­gi­ju­sios ben­drovės “VP Mar­ket“ ke­ti­ni­mai jo vie­to­je sta­ty­ti ko­mer­cinį-gy­ve­namąjį kom­pleksą sukėlė ne­menką vi­suo­menės ir kul­tū­ros veikėjų pro­tes­to bangą.

Ne­ke­tin­da­mi at­si­sa­ky­ti sa­vo planų, ver­sli­nin­kai vis dėlto ban­do su­de­rin­ti abiejų pu­sių in­te­re­sus. Naująją “Lie­tu­vos“ re­konst­ruk­ci­jos kon­cep­ciją (arch. Al­gi­man­tas Nas­vy­tis, Ge­di­mi­nas Pa­slai­tis) ne­se­niai pri­stačius Vil­niaus sa­vi­val­dybės ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams, džiu­giai pa­skelb­ta: “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ras išliks!

PA­STATĄ GRIAUS, FUNK­CIJĄ PA­LIKS

Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Py­li­mo gatvėje, esančio “Lie­tu­vos“ ki­no te­at­ro vie­to­je iškil­siančio apie 7.700 m² plo­to dau­gia­funk­ci­nio cen­tro pir­ma­me aukšte, anot pro­jek­tuo­tojų, bus įkur­tas ne­di­de­lis (ir todėl, anot pro­jek­to ini­cia­to­rių, ren­ta­bi­les­nis) 750 m² plo­to ki­no cen­triu­kas. Jį su­da­rys 84 ir 200 vietų salės, ap­tar­na­vi­mo pa­tal­pos ir ka­vinė, va­sarą užim­sian­ti ir vi­dinį kom­plek­so pa­sažą.

Ki­ta­me pir­mo­jo aukšto kor­pu­se (1.800 m²) bus ne­di­delės par­duo­tuvės, o li­ku­siuo­se 2 aukštuo­se ir man­sar­do­je – 58 bu­tai (apie 5.100 m²). 119 vietų par­kin­gas su lif­tais nu­ma­ty­tas po žeme.

1965 me­tais pa­gal ti­pinį pro­jektą pa­sta­ty­tas ki­no te­at­ro pa­sta­tas bus nu­griau­tas. A.Nas­vyčio nuo­mo­ne, jis Se­na­miesčio erd­vei esąs per­ne­lyg sve­ti­mas ir ego­cen­triškas, todėl Vil­niaus ar­chi­tek­tū­ra ne­nu­skurstų, jo ne­te­ku­si. Or­ga­niškas kvar­ta­lo ryšys su ur­ba­nis­ti­ne struk­tū­ra bus at­kur­tas tai­kant pe­ri­met­ri­nio užsta­ty­mo prin­cipą. Prie gre­timų pa­statų pri­de­ri­nus užsta­ty­mo li­niją bei aukštį, kom­plek­sas dar la­biau pri­taps šio­je ap­lin­ko­je.

Šalia, tarp Ving­rių ir Py­li­mo gat­vių, nu­ma­ty­ta įreng­ti viešąją erdvę su fon­ta­nais.

KI­NO MĖGĖJAI ŠAM­PA­NO KAŽKODĖL NEIŠŠOVĖ

At­ro­do, išei­tis ras­ta. Ir vil­kas so­tus – „VP Mar­ket’as” galės pres­tižinėje vie­to­je sta­ty­ti bu­tus ir įreng­ti ko­mer­ci­nes pa­tal­pas, – ir avis svei­ka. Ne­ko­mer­ci­nio ki­no te­at­ras išlie­ka, taip pat išlai­ko­ma da­bar­tinė vi­suo­me­ninė-ko­mer­cinė žemės pa­skir­tis – to pa­gei­dau­ja valdžios ins­ti­tu­ci­jos.

Tačiau iš spe­cia­listų, žinančių ki­no spe­ci­fiką, pa­lengvėji­mo ato­dū­sio ne­si­gir­di.

Kaip “Sta­tybų pi­lo­tui“ teigė “Lie­tu­vos“ di­rek­torė Vi­da Ra­maškienė, nors ne­ko­mer­ci­nio ki­no te­at­ro funk­ci­ja ir išliks, ne­be­ga­li­ma kalbėti apie jo veik­los tęsti­numą su to­mis pačio­mis ga­li­mybėmis ir funk­ci­jo­mis.

Vil­niui ne­te­kus didžiau­sios – be­veik 1.000 vietų – ki­no te­at­ro salės, ne­ko­mer­ci­nio ki­no fes­ti­va­lių at­ei­tis taip pat da­ro­si mig­lo­ta. Mies­to va­dovų pa­siū­lymą juos reng­ti skir­tin­guo­se ki­no te­at­ruo­se V.Ra­maškienė ver­ti­na skep­tiškai. Jos tei­gi­mu, didžiau­sia kliū­ti­mi taps di­de­lių sa­lių, val­domų pri­va­taus ka­pi­ta­lo, nuo­mos kai­na. Anot di­rek­torės, nai­vu tikėtis, kad ko­mer­ci­nio ki­no sa­lių sa­vi­nin­kai pa­tys rengtų ne­pel­ningą fes­ti­valį, o salės nu­oma, kad at­si­pirktų, būtų ne­maža. Be to, da­lis ne­ko­mer­ci­nio ki­no mylėtojų esą at­si­sa­kytų ap­si­lan­ky­mo ki­ne vien dėl pi­ni­gais kve­piančios “mul­tip­lek­so“ at­mo­sfe­ros…

MAŽA KI­NO SALĖ – BRAN­GIAU

Anot V.Ra­maškienės, mažų sa­lių eks­plo­a­ta­vi­mas nėra pi­gus, o reng­ti jo­se fes­ti­valį – išvis ne­pa­sie­kia­ma pra­ban­ga. Ne­ga­na to, jog fil­mas būtų ro­do­mas tik pir­mie­siems atėju­siems ar “išrink­tie­siems“ (didžio­ji da­lis fes­ti­va­lio lan­ky­tojų, var­giai tel­pančių ir į da­bar­tinę didžiąją salę, tie­siog liktų už durų), bi­lie­tai kai­nuotų ne mažiau kaip už aukšto ly­gio kon­certą fil­har­mo­ni­jo­je. Pa­sak V.Ra­maškienės, vie­nas fil­mo pa­de­monst­ra­vi­mas fes­ti­va­ly­je kai­nuo­ja apie 7.000 litų.

Be­lie­ka pa­si­tikėti rėmėjais (dau­giau­sia pri­vačiais), nes kol kas ki­nas lie­ka vals­tybės re­miamų kul­tū­ros šakų nuošalėje – šiais me­tais, anot V.Ra­maškienės, ki­nui iš įvai­rių fondų skir­ta vi­so la­bo 3 mln. litų.

Ka­da bus pradėta griau­ti “Lie­tuvą“ ir kas val­dys ją pa­kei­siantį ki­no te­atrą, kol kas ne­aišku. Pa­sak „VP Mar­ket’o“ sta­tybų stra­te­go Min­dau­go Mar­cin­ke­vičiaus, pa­grin­di­nis pre­ten­den­tas į ope­ra­to­rius – “Lie­tuvą“ val­dan­ti ben­drovė “Eu­ro­pos ki­nas“. “Sta­tybų pi­lo­to“ žinio­mis, V.Ra­maškie­nei pa­ves­ta pri­sta­ty­ti nau­jo­jo ki­no te­at­ro ver­slo pro­gramą, ku­rio­je būtų nu­ma­ty­tas vals­tybės ir sa­vi­val­dybės sub­si­dijų, do­ta­cijų po­rei­kis.

STATYBŲ PILOTAS 10(124) 2005 08 18

Rašyti komentarą

Susije straipsniai

Koolhaas Houselife

KOOLHAAS HOUSELIFE: Gyvenimas už šiuolaikinės architektūros šedevro durų

2019 vasario 19Be komentarųPILOTAS.LT

Prasidedantis 24-asis Architektūros pokalbių fondo ciklas pakvies kalbėtis apie meilę architektūrai ir architektūros siekį tapti mylima. Į šio ciklo programą įtrauktas filmas „Koolhaas Houselife“ atskleidžia,

James Benning

GROŽIS IR KONTEKSTAI: J.Benningo filmų apie kraštovaizdį programa

2019 vasario 12Be komentarųPILOTAS.LT

Amerikiečių filmų kūrėjas Jamesas Benningas (James Benning) jau daugiau nei 40 metų savo kūryboje aiškinasi, kaip skirtingų stilių ir formatų dėka kraštovaizdis generuoja socialines, politines

LUX kinas

LUX KINO DIENOS: 3 nemokami filmai apie ryžtingas moteris

2019 sausio 10Be komentarųPILOTAS.LT

Sausio 11–13 dienomis Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje vyks LUX kino dienos. Bus nemokamai parodyti 3 konkursinės LUX programos filmai, kurie varžėsi dėl LUX apdovanojimo. Pirmais

Scanorama

ATSISVEIKINO SU „SCANORAMA“: Apdovanoti konkursinės festivalio programos laimėtojai

2018 lapkričio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Sekmadienio vakarą sostinėje vyko iškilminga Europos šalių kino forumo „Scanorama“ uždarymo ceremonija. 16-ąjį festivalį užvėrė ilgai laukta dokumentikos meistro Audriaus Stonio ir latvių režisierės Kristine

Baltijos šalių kino festivalis

BALTIJOS ŠALIŲ KINAS NIUJORKE: Parodys 18 Lietuvos, Latvijos ir Estijos filmų

2018 spalio 17Be komentarųPILOTAS.LT

Niujorke prasideda Baltijos šalių kino festivalis. 4 dienas truksiančioje kino šventėje bus parodyta 18 Lietuvos, Latvijos ir Estijos filmų. Iš jų – net 7-ios JAV

Madlenos Madlena

11-ASIS KAUNO KINO FESTIVALIS: Pripažinti filmai, retrospektyvos, edukacija

2018 rugsėjo 20Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Kaune prasideda 11-asis Tarptautinis Kauno kino festivalis (TKKF). Festivalio atidarymo vakarą, Kauno kultūros centre „Tautos namai“ – vienos įdomiausių nepriklausomo Amerikos kino autorių režisierės

images_straipsniu_foto_2598_romuv_kn_100326_e01_BRA

RODYS FILMUS IR SPEKTAKLIUS: Kaune rekonstruojama tarpukarinė „Romuva“

2018 liepos 27Be komentarųPILOTAS.LT

Legendinis Kauno kino teatras „Romuva“ po rekonstrukcijos kitų metų pradžioje lankytojus žada pasitikti gerokai pasikeitęs. Tarpukario autentika jame derinama su naujomis funkcijomis – greta įprastų

Lauko kinas

LAUKO KINAS KAUNE: 4 patriotinio kino seansai Panemunės šile

2018 liepos 16Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno kino centras „Romuva“ trečiąjį kartą pakvietė susitikti po atviru dangumi – vasaros vakarus praleisti su kinu. Šią savaitę bus parodyti 4 lietuviški vaidybiniai filmai,

Kino karavanas

KINO KARAVANAS 2018: 40 nemokamų gero kino dozių

2018 birželio 8Be komentarųPILOTAS.LT

Projektas „Kino karavanas“ jau penktus metus Lietuvos regionuose rodys festivalio „Kino pavasaris“ žiūrovų labiausiai pamėgtus, pripažintus režisierių filmus. Per keturis mėnesius 19-oje šalies miestuose ir

Žiemos ekranai

ŽIEMOS EKRANAI 2018: Žiūrovus į Lietuvos sales vilios prancūziškas kinas

2018 sausio 25Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien Vilniuje prasideda 13-asis prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, kuris šįkart svečiuosis dešimtyje Lietuvos miestų. Tai yra vienas svarbiausių prancūzų kino festivalių Baltijos šalyse, kasmet

La Cinémathèque Française

LIETUVIŠKAS KINAS PARYŽIUJE: 2 savaičių reprospektyva Prancūzų filmotekoje

2018 sausio 19Be komentarųPILOTAS.LT

Paryžiuje, prancūzų filmotekoje „La Cinémathèque Française“ prasidėjo bene didžiausias pastarųjų metų nacionalinio kino pristatymo projektas – dvi savaites truksianti lietuvių kino retrospektyva. Šiuo renginiu iškilmingai

Sengirė

LIETUVIŠKOS SENGIRĖS POEZIJA: M.Survilos dokumentinį filmą olandai sutiko ovacijomis

2017 lapkričio 291 KomentarasPILOTAS.LT

Olandijoje neseniai baigėsi 30-asis Amsterdamo tarptautinis dokumentinių filmų festivalis (IDFA). Lietuvai jame atstovavusį režisieriaus Mindaugo Survilos dokumentinį filmą „Sengirė“ didžiausio pasaulyje dokumentinio festivalio žiūrovai sutiko

The Party

TARPTAUTINIS KINO VAKARĖLIS: „Scanorama“ įtrauks nuo pirmojo savaitgalio

2017 lapkričio 9Be komentarųPILOTAS.LT

Šiandien prasidedantis Europos šalių kino forumas „Scanorama“ švenčia 15-ąjį gimtadienį. Britišku humoru žaižaruojančia Sally Potter juosta „Vakarėlis“ Vilniuje startuojanti kino šventė jau pirmąjį savaitgalį lankytojams

Laikas eina per miestą

KINO PAVELDAS INTERNETE: Pradėjo veikti Lietuvos sinemateka

2017 lapkričio 31 KomentarasPILOTAS.LT

Internete ką tik pradėjo veikti Lietuvos sinemateka, pristatanti lietuviško kino paveldą. Dabar joje sukasi 16 restauruotų lietuviškų filmų, sukurtų sovietmečiu bei Nepriklausomoje Lietuvoje. Nepriklausoma sinemateka

Kauno kino festivalis

NAUJOS KINO PAŽINTYS: Tarptautinis Kauno kino festivalis sugrįžta

2017 lapkričio 2Be komentarųPILOTAS.LT

Po vienerių metų pertraukos į Kauno kultūrinį gyvenimą sugrįžt Tarptautinis Kauno kino festivalis, išsiskiriantis savitu požiūriu į kiną. Jubiliejinis – 10-asis  festivalis – šiemet vyks

kingko_fi_170900_e01_xxx

PIRMOJI KINO BANGA: Ankstyvojo kino šedevrai Kaune

2017 rugsėjo 15Be komentarųPILOTAS.LT

Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“ keliasi iš Vilniaus į Kauną. Nuo šiandien čia bus galima pamatyti garsiuosius „King Kongą“,„Daktarą Džekilą ir ponas Haidą“ bei kitus

Kartą Rytų Europoje

LAUKO KINAS KAUNE: Slaptasis seansas, trumpemetražių maratonas ir juodoji komedija

2017 rugpjūčio 29Be komentarųPILOTAS.LT

Kauno kino centro „Romuva“ paskutinė vasaros savaitė žada daugybę kino spalvų bei intrigą. Rugpjūčio 31 dieną, kaip ir kiekvieną vasaros ketvirtadienį, Kauno kinomanai vakare rinksis

Lauko kinas prie Kauno pilies

LAUKO KINAS SUGRĮŽTA : Nemokamas kino ciklas prie Kauno pilies

2017 liepos 18Be komentarųPILOTAS.LT

Nepabijojęs lietingos vasaros, „Romuvos“ Kauno kino centras prie Kauno pilies pradeda nemokamų kino seansų ciklą po atviru dangumi. Pirmajame seanse bus parodyta kino kritikų simpatijas

Šventasis

LIETUVOS KINO APDOVANOJIMAI: Šiemet dominavo A.Blaževičiaus „Šventasis“

2017 birželio 14Be komentarųPILOTAS.LT

Vakar vakare Vilniaus Kongresų rūmuose iškilmingai įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai „Sidabrinės gervės“. Šiemet apdovanojimuose triumfavo debiutinis Andriaus Blaževičiaus filmas „Šventasis“, greta kitų 5 nominacijų laimėjęs

filma_ji_170300_e01_xxx

NAUJI KINO VĖJAI: 5 didžiausius miestus apims „Kino pavasario“ dvasia

2017 kovo 23Be komentarųPILOTAS.LT

Kartu su pavasario saule Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje prasidėjo Vilniaus tarptautinis kino festivalis (VTKF) „Kino pavasaris“. Nuo 1995 metų jis žiūrovams nuolat siūlo kruopščiai atrinktą, didžiuosiuose

eksperimentiniskinas

KINO EKSCESAI KAUNE: XX a. eksperimentinio kino istorija

Kauno projektų erdvė „Kabinetas“ į šiuolaikinio meno ištakas siūlo pažvelgti per XX a. eksperimentinio kino istoriją. Kiekvieną trečiadienį nuo 19 val. čia vyks aktyvių kino

images_pulsas_foto_4860_svent_fi_161100_e01_xxx

14-OJI „SCANORAMA“://KINO FORUMĄ ATIDARO ŠMAIKŠTI VENGRŲ SANTYKIŲ DRAMA

Šiandien Vilniuje jau keturioliktą kartą prasideda Europos šalių kino forumas „Scanorama“. 19 val. šįkart jį nuotaikingai atidarys šmaikšti santykių drama „Šeimos šventė“, meistriškai susukta vengrų

images_pulsas_foto_4765_kinas_fe_160900_e01_xxx

KINAS – MANO MEILĖ://5 FILMAI IR EKSKURSIJOS TIKRIEMS SINEFILAMS

Vilniuje prasideda Tarptautinis Vilniaus dokumentinių filmų festivalis. Greta kitų, festivalis pristato išskirtinę programą kino mylėtojams „Kinas – mano meilė“, kurioje – pasakojimai apie neeilines kino

images_pulsas_foto_4752_senek_fi_160900_e01_xxx

SIEKS „OSKARO“://KOMISIJA PASIRINKO KRISTIJONO VILDŽIŪNO „SENEKOS DIENĄ“

JAV Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinto „Oskaro“ komiteto Lietuvoje sprendimu šiemet kandidatu siekti apdovanojimo užsienio filmų kategorijoje išrinktas Kristijono Vildžiūno filmas „Senekos diena“. Tai

images_pulsas_foto_4688_sokur_ki_160800_e01_xxx

MENAS IR ISTORIJA:// REŽISIERIUS A.SOKUROVAS PRISTATYS FILMĄ „FRANKOFONIJA“

Lietuvoje vieši vienas labiausiai vertinamų šių dienų kino režisierių Aleksandras Sokurovas. Festivalio „Kino pavasaris“ organizuojamuose seansuose Vilniuje ir Kaune intelektualiojo kino kūrėjas pristatys savo naujausią